Statut Oddziału Przedszkolnego 2016

 WPROWADZENIE
 
Dla oddziału przedszkolnego nie tworzy się oddzielnego statutu lecz w statucie szkoły umieszcza się odrębne dla niego zapisy.
 
I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.     W Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni organizuje się oddziały przedszkolne, w których realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2.     Liczbę oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkole ustala corocznie organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły w taki sposób, by zapewnić warunki do realizacji bezpłatnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom , a w szczególności dzieciom z obwodu szkoły.
3.     Ewidencjonowanie i monitorowanie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dzieci z innych rejonów ale zapisanych do oddziału przedszkolnego przy SP 16.
4.     Do oddziału przedszkolnego maja zastosowanie przepisy określone w ramowym statucie publicznego przedszkola.
5.     Oddział przedszkolny zachowuje odrębność programową i organizacyjną.
6.     Program wychowania przedszkolnego jest ujęty w szkolnym zestawie programów.
 
CELE
I . Stymulowanie i  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej.
II. Współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowanie i nauczania dzieci.
III. Zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.
IV. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
ZADANIA
1.     Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość.
2.     Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
3.     Współpraca i wspomaganie rodziny(prawnych opiekunów) w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
4.     Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
5.     Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom zgodnie z rozpoznanymi u nich indywidualnymi potrzebami psychofizycznymi.
6.     Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
7.     Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości etnicznej, językowej , religijnej.
8.     Współpraca z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną.
9.     Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 
 
 
II     ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Organami oddziału przedszkolnego są:
1.     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni
2.     Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 16 – nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład.
3.     Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego -wchodzi w skład Rady Rodziców szkoły
·        tworzą ją wszyscy rodzice oddziału przedszkolnego,
·        sposób wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej.
 
             III     ZASADY REKRUTACJI
 
1. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego mają dzieci z obwodu  szkoły objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie wykazu z Referatu Ludności i meldunków Urzędu Miasta Gdyni.
2. Następnie rozpatrywane są podania Rodziców dzieci spoza obwodu szkoły.
3. Zapisy trwają od stycznia do kwietnia poprzedzający rok szkolny.
4. Rodziców dzieci z obwodu szkoły powiadamia się pisemnie o terminie zapisów.
5. Po zakończeniu rekrutacji zwołuje się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców.
- Informacje o zebraniu umieszczone są na stronie internetowej i tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole, w sąsiednich przedszkolach
6. Listę dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych podaje się do wiadomości rodziców po zatwierdzeniu przez  organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły.
 
IV. ORGANIZACJA I CZAS PRACY ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO
1.     W Szkole Podstawowej nr 16 organizuje się oddziały przedszkolne , w których realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
2.     Obowiązek, o którym mowa w pkt.1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
3.     Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. W szczególnych sytuacjach dyrektor może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dzieci w oddziale .
4.     Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
5.     Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo z uwzględnieniem czasu na:
- zabawę
-zajęcia dydaktyczne
-zajęcia ruchowe na powietrzu
-zajęcia dowolne
-czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze i inne.
6.     Godzina zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
7.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecku w wieku 5, 6 lat i wynosi 30 minut
8.     Za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo2 razy po 30 minut.
9.     Po zajęciach dzieci, których rodzice /prawni opiekunowie pracują, mogą korzystać ze świetlicy do godziny 17:00. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie i poświadczenie przez zakład pracy „karty zgłoszenia”.
10.  Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z żywienia szkolnego (obiadów) na takich samych zasadach jak uczniowie szkoły podstawowej.
11.  Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
12.  Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
13.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań.
 
V. ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1.     Dzieciom w oddziale przedszkolnym zgodnie z rozpoznanymi  u nich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest organizowana przez dyrektora szkoły.
3.     Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.
4.     Zespół określa potrzeby , opracowuje plan i wdraża plan działań wspierających.
5.     Wsparcia udziela się przede wszystkim dzieciom: niepełnosprawnym, z problemami niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym , bytowym, mającym trudności edukacyjne, szczególnie uzdolnionym , z zaburzeniami komunikacji językowej, przewlekle chorym, znajdującym się z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, przeżywającym trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi,  zmianą środowiska edukacyjnego, w tym spowodowane wcześniejszym kształceniem za granicą.
6.     Rodziców powiadamia się o ustaleniach zespołu i możliwościach uczestnictwa w jego pracach.
 
VI. ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
 
1.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
2.     Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
3.     Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
5.     Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6.     Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z grupą przedszkolną w oddziale.
 
 
 
VII. ZADANIA NAUCZYCIELI
Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1.     Troska i odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych prze oddział przedszkolny.
2.     Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych.
3.     Prawidłowe planowanie i organizacja  procesu opiekuńczego , wychowawczego  i dydaktycznego  zgodnie z podstawą programową oraz  odpowiedzialność za jej jakość.
4.     W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w stymulowaniu rozwoju dziecka i wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym.
5.     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
6.     Indywidualizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego: wyrównywanie szans oraz wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
7.     Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowanie rozwoju dziecka.
8.     Kierowanie dziecka do poradni  psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej  celem potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
9.     Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza diagnoza przedszkolną i zapoznaje rodziców ze stanem gotowości swojego dziecka.
10.            Czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołach samokształceniowych .
11.           Aktywny udział w życiu szkoły.
VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1.     Zapoznanie rodziców ze statutem ,procedurami ,regulaminami wewnątrzszkolnymi, w szczególności z programem wychowania przedszkolnego.
2.     Wspólne planowanie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego oddziału przedszkolnego.
3.     Organizowanie zebrań rodziców zgodnie z corocznym ustalonym harmonogramem, konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem prowadzącym oddział , innymi nauczycielami, pedagogiem ,specjalistami lub dyrektorem celem uzyskiwania informacji dotyczących dziecka; jego zachowania i rozwoju.
4.     Organizowanie szkoleń , warsztatów ,porad dla rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5.     Zapraszanie rodziców na otwarte zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
i do czynnego udziału w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły.
Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną.
Harmonogram spotkań umieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie dla rodziców .
O ewentualnych zmianach rodzice informowani są pisemnie przez nauczyciela prowadzącego dany oddział.
 
 
 
 
IX. OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzice dziecka zobowiązani są do:
1.     Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 5-letniego do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2.     Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
3.      Informowania do dnia 30 września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w pkt.1
 
X. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
1.     Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.
2.     Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
3.     Pełnomocnictwo może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia.
4.     Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej, wzór: załącznik nr, załącznik nr2
5.     Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa.
6.     Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców/opiekunów prawnych
7.     Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną  przez nich osobę.
8.     Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi oddziału lub innemu pełniącemu dyżur w szatani od godziny 8.15
9.     Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica/opiekuna prawnego do momentu odbioru lub przekazania go nauczycielowi świetlicy.
10.           Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych lub świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego  lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
11.           W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym, osobą upoważnioną do odbioru.
12.           W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów , osoby upoważnionej , nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły.
   13. Wicedyrektor lub dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku do czasu pracy świetlicy szkolnej.
  14. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy świetlicy dyrektor lub                          nauczyciel powiadamia Policję.
15.                       Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego.
 
 
 
 
 
 
 Załącznik nr 1
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
         Upoważniam w roku szkolnym ………do odbioru mojego dziecka z oddziału przedszkolnego……………………………….następujące osoby (rodzice wpisują również siebie)
1……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)                    
2…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)   
 
3…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)
 
 
4…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)
Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły.
Gdynia…………………                                 …………………………………
                                                                                  Podpis rodziców lub opiekuna
 
 
 
 
 
 
JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W dniu………. upoważniam Pana/Panią………………………………….
legitymującą się dokumentem tożsamości…………………………………
do odbioru z oddziału przedszkolnego mojego dziecka……………………………………………………………………….
Jednocześnie przyjmuję na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do szkoły oraz w drodze do domu i ponoszę odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka pod opieką wskazanej przeze mnie osoby.
 
Gdynia………………                                                   ………………………..
                                                                           (podpis rodzica lub opiekuna)
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Bębenek
Wprowadził informację: Tatiana _Biernat
Data wytworzenia informacji: 25.05.2017
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017