WSO

Wewnątrzszkolny system oceniania - pobierz


Wewnątrzszkolny system oceniania

osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów


§ 38


System oceniania Gimnazjum nr 11 w Gdyni został opracowany w oparciu o:


 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ... / Dz.U. Nr 83 z 2007 r . poz. 562/

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. /Dz.U. Nr 51, poz.458 z 2002  r. ze zm./;

 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. /Dz. U. Nr 92 z 2001 r. poz.1020 ze zm./

 • Programy edukacyjne, program wychowawczy, program profilaktyczny Gimnazjum nr 11

  w Gdyni.      

                  Jest on spójny z ogólnymi celami i zadaniami szkoły oraz wypracowanymi przez szkołę formami pracy. Zapisy systemu zostały skonsultowane z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców. W WSO wpisany jest kodeks etyczny oceniania szkolnego w funkcji wspierającej i motywującej.

   

  § 39


Cele oceniania wewnątrzszkolnego:


 1. Cel główny - wspieranie szkolnej kariery ucznia.

  Celem oceniania będzie określenie stopnia opanowania umiejętności wyznaczonych w standardach egzaminacyjnych.

 2. Cele szczegółowe:


 1. Sprawdzanie i analizowanie:


 1. wiedzy wg kryteriów przedmiotowych lub blokowych,

 2.  umiejętności w zakresie:


 • rozwiązywania zadań i problemów,

 • komunikowania,

 • uzasadniania, argumentowania, przekonywania,


 1.  kreatywności,

 2. zachowania.


 1. Monitorowanie postępów ucznia;
 2. Informowanie o postępach ucznia;
 3. Określanie jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
 4. Planowanie procesu nauczania;
 5. Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się;
 6. Pobudzanie rozwoju umysłowego i emocjonalnego, rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów;
 7. Uświadamianie uczniom ich braków oraz wdrażanie  do systematyczności samokontroli i samooceny.


 1. Ocenianie zapewnia:


 1. uczniowi:


 1. bieżące, okresowe i roczne rozpoznawanie i określanie poziomu opanowania kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy, sprawności) przewidzianych programem nauczania,

 2. systematyczne dokumentowanie postępów w nauce,

 3. motywację do samorozwoju,

 4. wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

 5. uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowanych umiejętności i kompetencji określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównywania braków,

 6. ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się,      

 7. aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania,          

 8. możliwości poprawy swoich osiągnięć,        

 9. informację o skuteczności wybranych metod uczenia się,     

 10. możliwości pełnego zaprezentowania swoich osiągnięć, by każdy sukces /postęp/ był zauważalny, doceniony i odnotowany.


 1. nauczycielowi i szkole:


 1. ocenę poziomu nauczania (postęp uczniów),

 2.  doskonalenie metod nauczania i wychowania,

 3. współpracę z uczniami (i rodzicami) w osiąganiu celów programu,

 4. modyfikację celów i programów kształcenia,

 5. informację o wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

 6. ocenę i ewaluację efektywności procesu nauczania i uczenia się (jakość pracy szkoły).


 1. rodzicom:            


 1. znajomość wymagań stawianych dzieciom,

 2. szeroką, bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (odnośnie indywidualnego ucznia i całego zespołu),    

 3. wiedzę o trudnościach szkolnych i możliwościach poprawy  osiągnięć dziecka,       

 4. informację o uzdolnieniach i szczególnych zainteresowaniach      dziecka,

 5. możliwość wyrażania opinii (konsultowania) w sytuacjach wątpliwych oraz przy podejmowaniu decyzji wychowawczych i edukacyjnych przez nauczycieli.


 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania prowadzone jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Podstawą działania e-dziennika jest regulamin „Zasady prowadzenia dziennika elektronicznego w Gimnazjum Nr 11 w Gdyni”.

   

  § 40


Ogólne zasady szkolnego systemu oceniania:


1.       Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:


a)       Pierwszy okres kończy się w połowie stycznia, w piątek (data zakończenia pierwszego okresu nauki będzie ogłoszona w dniu rozpoczęcia zajęć).


2.       Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:


 1. po zakończeniu I okresu – ocena śródroczna

 2. po zakończeniu II okresu – ocena roczna i końcowa


3.       3. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są w oparciu o oceny cząstkowe otrzymane przez uczniów w trakcie  trwania roku szkolnego.


4.       Osiągnięcia uczniów w nauce wyraża się w stopniach wg następującej skali:


            - stopień celujący                                               - 6          


                - stopień bardzo dobry                      - 5          


                - stopień dobry                                    - 4          


                - stopień dostateczny                        - 3          


                - stopień dopuszczający                   - 2          


                - stopień niedostateczny                   - 1          


5.       Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie zapisów ocen z „+” oraz „ - ” (z wykluczeniem stopnia celującego i niedostatecznego) oraz symboli „np.” (nieprzygotowanie) i „nb.” (nieobecność).
5 a. Dopuszcza się  w ocenach śródrocznych stosowanie zapisów  stopni szkolnych z „+” oraz „ – ”


6.        Zasady oceniania z religii  regulują odrębne przepisy. Ocenianie jest dostosowane do systemu szkoły.


7.       Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia prowadzone  przez nauczycieli uczących w oddziale klasowym polega:


 1. na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, tj. zamierzonych osiągnięć ucznia,           

 2. na formułowaniu (ustalaniu) oceny - cząstkowej, śródrocznej oraz końcowej.        


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania tworzą wszyscy nauczyciele, uczniowie, ich rodzice oraz pedagog  szkolny, kierując się następującymi założeniami:


 1. ocenianie wspiera i wzmacnia proces nauczania i wychowania,

 2. ocenianie stwarza możliwość prezentowania wiedzy i umiejętności wszystkim uczniom,

 3. ocenianie ma charakter jawny, bada i weryfikuje kompetencje edukacyjne uczniów,

 4. wszystkie elementy systemu oceniania są zgodne ze standardami nauczania, standardami wymagań egzaminacyjnych i programem rozwoju szkoły.         


 1. Każdy nauczyciel buduje własny, przedmiotowy (blokowy) system oceniania, z którym zapoznaje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. PSO zawiera wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania.

 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują  uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:


 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

 2. b)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania

   

  § 41

  Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania:


 1. Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają:


 1. Zasób wiedzy oraz umiejętności określone kryteriami przedmiotowymi (blokowymi) opracowanymi przez nauczycieli wg wymagań edukacyjnych.

 2. Uczeń wykazuje swoją wiedzę i umiejętności poprzez:


 1. odpowiedzi ustne,

 2. prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe, opracowania dodatkowych   informacji),

 3. zadania domowe,

 4. zadania praktyczne (ćwiczenia, prace plastyczne, śpiew, wykonanie pomocy dydaktycznych, redagowanie gazetki szkolnej),

 5.  pracę podczas zajęć lekcyjnych,

 6. poszukiwanie samodzielnych, oryginalnych rozwiązań zadań i problemów,

 7. udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.


C. Nauczyciel,  który podczas sprawdzania prac i zadań pisemnych, wykonanych przez ucznia, stwierdzi nierzetelną bądź niesamodzielną pracę, może unieważnić pracę, postawić stopień niedostateczny lub nakazać ponowne wykonanie zadania.


 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.            

 3. Ustala się ponadto jako obowiązującą zasadę, że:

  praca klasowa (trwająca 45 minut lub dłużej) musi być zapowiedziana przez nauczyciela na
  7 dni przed jej terminem, odnotowana w dzienniku lekcyjnym i poprzedzona lekcją utrwalającą, a uczeń musi znać zakres materiału nauczania, by przygotować się do jej napisania;


 1. oddział klasowy może przystąpić do pisania pracy klasowej nie częściej niż trzy razy
  w tygodniu;

 2. sprawdziany obejmujące do trzech ostatnich tematów oraz sprawdziany pisemne  jako forma kontroli pracy domowej (materiał obejmujący ostatnią lekcję) nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela;

 3. w pierwszy dzień nauki po dłuższej przerwie (np. przerwa świąteczna, ferie zimowe) nie przeprowadza się sprawdzianów, prac klasowych i nie odpytuje się uczniów;

 4. nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania i oceniania klasowych prac pisemnych uczniów w ciągu 14 dni;

 5. każda ocena jest jawna i umotywowana (liczba punktów, recenzja), komunikowana skutecznie, trafnie i użytecznie.

 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniom lub jego rodzicom


 1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen niekorzystnych tylko raz.       

  nauczyciel ustala z uczniami zespołu klasowego terminy i zasady poprawiania ocen niekorzystnych;


 1.  nauczyciel ustala z uczniami zasady przystępowania do pisania pracy klasowej (sprawdzianu) w sytuacji nieobecności uczniów w szkole w dniu pisania pracy przez klasę;             


 1. Uczeń powinien otrzymać w okresie przynajmniej trzy w okresie oceny cząstkowe, które stają się podstawą wystawienia oceny śródrocznej, rocznej, końcowej. Oceny cząstkowe wpisywane  są do dzienników lekcyjnych, a w przypadku decyzji nauczyciela - również do kart obserwacji ucznia.       

 2. Oceny śródroczne i końcowe wpisywane są do dziennika lekcyjnego. Po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji uchwałą Rady Ped. – oceny końcowe wpisywane są do arkuszy ocen.               

 3. Nauczyciele informują rodziców o postępach ucznia poprzez:

  wpisy do dzienniczków,


 1. przekazywanie informacji podczas zebrań rodziców lub konsultacji indywidualnych,

 2. dodatkowe rozmowy indywidualne,

 3. wymaganie  podpisów rodziców pod ocenami z prac pisemnych.


 1. Wychowawcy klas w formie pisemnej  informują rodziców na co najmniej dwa tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych i końcowych o przewidywanych ocenach.


Przyjęcie do wiadomości informacji o przewidywanych ocenach niedostatetecznych rodzice potwierdzają podpisem.


 1. Za ustaloną ocenę śródroczną, roczną i końcową odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocena jest ostateczna.
  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (w semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.


 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:


 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykła większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.


Tryb pracy komisji reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem uczącym i rodzicami ucznia.

 5. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wf, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.   

 7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich.               

 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę określając poziom i zakres wymagań na odpowiedni stopień szkolny oraz ustalając w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę, w czym jest dobry i z czym ma problemy.

 11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

  § 41 a


Na podstawie § 21a Rozporządzenia MEN z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania …  (Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046)
dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określił warunki realizacji projektu edukacyjnego:


 1. Wychowawca klasy informuje uczniów na początku roku szkolnego, co to jest projekt edukacyjny i na czym polega jego realizacja.

 2. Uczniowie dobierają się w  2-5 osobowe zespoły i z listy opracowanej przez nauczycieli wybierają tematy projektów lub proponują własne.

 3. Temat projektu może dotyczyć wybranych treści przedmiotowych lub wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej.

 4. Zespół uczniów może  pracować  w ramach godzin lekcyjnych i poza lekcjami przy pełnym wsparciu nauczyciela (opiekuna projektu)  i rodziców.

 5. Nauczyciel opiekun  zawiera z uczniami kontrakt obejmujący temat projektu i jego cele, zadania dla poszczególnych członków grup, źródła, które uczniowie powinni wykorzystać, harmonogram prac, termin, miejsce i czas trwania prezentacji, kryteria oceny projektu

 6. Szkoła udostępnia pomieszczenia do wykonywania doświadczeń, organizowania pokazów, inscenizacji, prezentacji multimedialnych, wystaw itp.

 7. Uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych oraz bazy dydaktycznej pod opieką nauczyciela wg planu wynikającego z zawartego kontraktu.

 8. Udział ucznia w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia w roku szkolnym, w którym brał on udział w projekcie.

 9. Oceny projektu edukacyjnego może dokonać także opiekun podczas jego trwania oraz po jego zakończeniu. Przedmiotem oceny będzie to, co zostało zapisane w kontrakcie.

 10. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.


 


 


§ 42


Ocena zachowania ucznia


1. Postanowienia ogólne.


 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

 2. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych zawartych w statucie szkoły, jego kulturze osobistej, postaw wobec kolegów i dorosłych.

 3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:


 • stopnie z zajęć edukacyjnych.

 • Promocję lub ukończenie szkoły


 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 2. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 3. Ocena z zachowania:


 • uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 • pozytywnie wpływa na rozwój osobowości, uzdolnień i zainteresowań ucznia,

 • kształtuje postawę moralną zgodnie z przyjętą etyką,

 • aktywizuje do działania dla dobra drugiego człowieka.


 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zachowanie ucznia ocenia się następująco:

  - wzorowe                             - wz

  - bardzo dobre                     - bdb

  - dobre                                  - db

  - poprawne                           - pop

  - nieodpowiednie                 - ndp

  - naganne                             - nag

 2. Ocena z zachowania ustalona za ostatni okres roku szkolnego jest oceną roczną uwzględniającą  zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.

 3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrazić własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów; o przewidywanej ocenie z zachowania informuje się uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed klasyfikacyjnym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 4. Wychowawca klasy zawiadamia uczniów o wystawionej ocenie z zachowania po radzie klasyfikacyjnej.


 1. Pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu ucznia nauczyciele powinni zapisywać w dzienniku lekcyjnym.

 2. Szczegółowe kryteria oceny  zachowania określa regulamin wystawiania oceny zachowania.

   

  § 43

  Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne


 1. W klasie trzeciej uczniowie gimnazjum przystępują do egzaminu przeprowadzonego przez komisję okręgową. Egzamin obejmuje :

  • w części pierwszej – humanistycznej –  wiadomości i umiejętności  z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

  • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej –  wiadomości i umiejętności  z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

  • w części trzeciej –wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego


 1. Egzamin mają charakter powszechny i obowiązkowy.
 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 4. Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odpowiednie przepisy prawne.


 (Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia. Część pierwsza i druga trwają po 150 minut, a część trzecia jest zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.


Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie


opinii PPP. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września, a rodzice ucznia przedkładają ją w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzony jest egzamin gimnazjalny.


Dla uczniów, o których mowa w ustępie 5. czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:


 1.  
  1. 60 minut – w przypadku części pierwszej i drugiej egzaminu

  2. 45 minut – w przypadku części trzeciej egzaminu. )


 1. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora OKE w Gdańsku, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku.
 2. Uczeń, który nie przystąpił do  egzaminu do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 3.  W szczególnych przypadkach dyrektor  OKE w Gdańsku, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.


 


 


§ 44


Zasady postępowania wobec uczniów o specjalnych potrzebach


 


 1. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacji – stosownie do potrzeb, realizując zalecenia PPP. Organizacja ww. musi posiadać akceptację organu prowadzącego.
 2. Zasady pomocy uczniom zagrożonym ocenami niedostatecznymi:


 1.  
  1. Szkoła organizuje dla uczniów z trudnościami szkolnymi zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.
  2. Wychowawcy klas wspomagają uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi poprzez:


 1.  
  1.  
   • organizowanie pomocy uczniowskiej,

   • konsultacje indywidualne i grupowe,

   • wnioskują do dyrektora szkoły o zwiększenie liczby godzin dydaktycznych

      z przedmiotu/ów sprawiających uczniom największe trudności.


 1.  
  1. Wychowawcy klas we współpracy z innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym kierują uczniów z trudnościami na badania do PPP.
  2. Nauczyciele prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, których celem jest systematyczna współpraca


szkoły i rodziców (opiekunów prawnych) w zakresie motywowania i monitorowania przyswajania wiedzy i frekwencji ucznia.


 1. Zasady postępowania wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:


 1.  
  1.  
   1.  
    1. Uczniowie o stwierdzonych w PPP dysfunkcjach podlegają obowiązkowi uczestniczenia w zajęciach reedukacyjnych oraz mają zapewnioną specjalną pomoc nauczycieli na lekcjach.

    2. Na zajęciach reedukacyjnych uczniowie wykonują ćwiczenia indywidualnie lub w grupie pod kierunkiem terapeutów według wskazań z PPP.

    3. Na lekcjach nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi posiadającymi dysfunkcje poprzez:


 1.  
  1.  
   • dobór odpowiedniego materiału ćwiczeniowego,

   • stosowanie zasady stopniowania trudności,

   • łagodniejsze ocenianie prac pisemnych, częstsze ocenianie postępów w nauce na podstawie odpowiedzi ustnych,

   • wydłużanie czasu pracy podczas pisania sprawdzianów,

   • zachęcanie do czytelnictwa,

   • wdrażanie do pracy ze słownikiem ortograficznym,

   • pomoc w analizowaniu tekstów literackich,

   • okresowe obniżanie wymagań od strony ortograficznej, interpunkcyjnej, graficznej,

   • unikanie odpytywania z głośnego czytania przed klasą.


 1. Zasady postępowania wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
  1. Diagnoza – rozpoznanie przyczyn niewłaściwego zachowania ucznia.
  2. Zaplanowanie działań.
  3. Prowadzenie przypadku przez wychowawcę we współpracy z pedagogiem szkolnym i zespołem wychowawczym Rady Pedagogicznej.
  4. Formy pracy:


 1.  
  1.  
   • rozmowy indywidualne,

   • praca grupowa,

   • wywiad środowiskowy,

   • dyskusje na godzinach wychowawczych, współpraca z rodzicami –    ukierunkowanie oddziaływań wychowawczych

   • pogadanki,

   • warsztaty dotyczące konkretnego problemu,

   • opracowanie anonimowej ankiety i przeprowadzenie jej,

   • kierowanie spraw do instytucji wspomagających szkołę.

     

    § 45


Ewaluacja systemu oceniania


 


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji.       
 2. Monitoring prowadzą dyrektor szkoły i wychowawcy poprzez: systematyczną analizę ocen cząstkowych pod względem ich ilości i jakości,


 1.  
  1.  
   • sprawdzanie, czy uwzględnione były zalecenia PPP,

   • sprawdzanie, czy nauczyciel wykorzystał wszystkie elementy składające się na ocenę końcową

   • ustalanie i porównywanie osiągnięć uczniów na poszczególnych poziomach nauczania    oraz poszczególnych przedmiotów (bloków),

   • sprawdzanie, czy uczeń uczęszczał na zajęcia wyrównawcze lub skorzystał z innej formy pomocy zaproponowanej przez nauczyciela

     


 1. Informację zwrotną o poziomie realizacji zakładanych celów systemu oceniania otrzymują nauczyciele i dyrekcja szkoły od uczniów, rodziców i innych pracowników pedagogicznych poprzez:


analizę ocen na godzinach wychowawczych,


 1.  
  1.  
   • rozmowy z rodzicami - na zebraniach klasowych i podczas spotkań indywidualnych,

   • opinię Samorządu Uczniowskiego,

   • ankietowanie sposobów oceniania przez dyrekcję szkoły,

   • wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.


 1. Wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu oceniania są omawiane indywidualnie z nauczycielami przez wychowawców i dyrekcję szkoły oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 2. Informacja zwrotna o funkcjonowaniu systemu oceniania służy do jego uzupełniania i poprawy.
 3. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się po roku i po trzech latach jego stosowania. 

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie, dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów szkoła postępuje zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ...

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2011
Data udostępnienia informacji: 28.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2014 11:53 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
10.10.2012 10:34 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
09.05.2011 13:52 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
28.02.2011 13:01 Dodanie informacji Danuta Maliszewska