Regulamin wycieczek

Regulamin organizowania imprez i wycieczek szkolnych - tutaj


Regulamin organizowania imprez i wycieczek szkolnych Gimnazjum nr 11 w Gdyni


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 – 10539 – Poz. 1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, jak również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni.

1.   Organizowanie krajoznawstwa, turystyki jak również imprez integracyjnych odbywa się w następujących formach:

·         wycieczki przedmiotowe

·         wycieczki krajoznawczo- turystyczne

·         imprezy krajoznawczo- turystyczne

·         imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne

·         imprezy wyjazdowe

2.   Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).

3.   Wycieczka/ impreza powinna być zaplanowana i uzgodniona
z opiekunami prawnymi uczestników podczas zebrań z rodzicami na początku roku szkolnego, a w przypadku klas pierwszych- przed jego rozpoczęciem.

4.   Zaplanowane wycieczki/ imprezy należy umieścić w szkolnym planie wycieczek, który znajduje się u wicedyrektora szkoły, w terminie do 30 września.

5.   Wycieczki/ imprezy integracyjne dla uczniów klas pierwszych należy zorganizować do 30 września.

6.   Wycieczki i imprezy o charakterze turystyczno- krajoznawczym należy zorganizować w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej (przed rozpoczęciem roku szkolnego).

7.   Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu
i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.


 

8.   Przy organizacji zajęć, imprez, wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów określa dyrektor szkoły:

·         wycieczki piesze, tzw. wyjścia do: kina, teatru, muzeum… - jeden opiekun na 30 uczestników,

·         wycieczki jednodniowe w obrębie Trójmiasta, gdzie uczestnicy korzystają ze środków komunikacji miejskiej lub usług innych przewoźników- jeden opiekun na 15 uczestników,

·         wycieczki kilkudniowe- jeden opiekun na 12 uczestników.

9.   Wycieczki rozpoczynają się i kończą na terenie szkoły.

10.                 Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

11.                 Kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni o planowanej wycieczce autokarowej na trzy dni przed wyjazdem celem kontroli pojazdu.

12.                 Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy
i gołoledzi.

13.                 Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

14.                 Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk" i "pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

15.                 Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

16.                 Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się po stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.

17.                 Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

18.                 Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

19.                 Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

20.                 Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

21.                 Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

22.                 Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

23.                 Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

24.  Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych. Organizację wycieczek w górach określają odrębne przepisy.

25.                 Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

26.                 Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

27.                 Udział uczniów małoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka.

28.                 Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki opracowaną przez dyrektora szkoły.

29.                 Dokumentacja wycieczki zawiera:

·         kartę wycieczki z załączoną listą uczestników - po 2 egz.
(druk u wicedyrektora szkoły),

·         pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),

·         regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki podpisany przez uczestników,

·         dane o przewoźniku (nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby przedsiębiorstwa).

 

30.                 Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.

31.                 Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

32.                 Zgodę na wycieczkę (imprezę) wydaje i podpisuje (karta wycieczki) wicedyrektor szkoły co najmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem.

 


Ramowy regulamin wycieczki i  obowiązki jej uczestników

 

 

1.    Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

2.    W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

3.    Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

4.    Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

5.    Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

6.    W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

7.    W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.

8.    W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

9.    W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły oraz obowiązującymi procedurami postępowania
z nieletnimi.

 

 

 

Postanowienia końcowe1.    Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez wychowawcę. Listę tych uczniów  kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2.    Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3.    Ramowy regulamin wycieczki lub jego rozszerzenie  podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.

4.    Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w w dzienniku lekcyjnym.

5.    Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2005
Data udostępnienia informacji: 19.04.2010