Regulamin pracy

Regulamin pracy - tutaj

Podstawa prawna:  

1.      Karta Nauczyciela – ustawa z 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 zmiany : Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118; Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239.

2.      Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Gdynia z dn. 23.XII.1997r. z późn. zmianami w zakresie:

1.      wynagradzania i in. świadczeń związanych z pracą,

2.      obowiązków pracodawcy i pracownika,

3.      czasu pracy,

4.      bezpieczeństwa i higieny pracy.       

3.      Kodeks Pracy - Ustawa z dn. 26.06.1974 (tekst jedn. z 1998 r. Dz.U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94).

4.      Rozporządzenie MEN z dnia 8.04.1991 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników jednostek budżetowych ( Dz.Urz. MEN z 1991 r. Nr 2, poz.9).

5.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dn. 15.05.1996 r. w sprawie

 szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania

wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop  (Dz.U. z 1996 r.

Nr 60, poz.281).  

 

 

ROZDZIAŁ I           

Postanowienia wstępne.      

       §. 1         

            Celem regulaminu jest określenie praw i obowiązków nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz dyrektora Gimnazjum Nr 11 w Gdyni.                    

 

                                                                       § 2      

            Pracownik zapoznaje się z niniejszym regulaminem, a fakt zapoznania stwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, które zostaje dołączone do akt osobwych.              

            Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień niniejszego regulaminu.            

 

 

 

 

                                                                       § 3      

            Pod pojęciem „przepisy” rozumie się obowiązujące przepisy ustawowe oraz zarządzenia i inne akty normatywne wydane przez władze państwowe, samorządowe i dyrektora szkoły.          

 

 

 

ROZDZIAŁ II         

                                                                       § 1

Obowiązki pracowników z zakresu dyscypliny pracy:   

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:    

1. rzetelnego wykonywania pracy zgodnie z zakresem obowiązków,        

1.      przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej

efektywny,

3.      dbania o dobro szkoły, ochrony mienia, nietolerowania prób jego zaboru lub marnotrawstwa, dbałość o powierzone urządzenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne,

4.      przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.        

A.    Nauczyciele zobowiązani są w szczególności do:

1.          wykonywania czynności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6 Karty Nauczyciela.

2.          pracy w komisjach Rady Pedagogicznej zgodnie z jej regulaminem. 

B.     Ponadto ustala się następujące obowiązki nauczycieli gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczniów, zgodnie z którymi nauczyciel zobowiązany jest:

1.      zgodnie z planem dyżurów stawić się do szkoły celem sprawowania opieki

nad powierzoną grupą uczniów, 

2.      punktualnie rozpoczynać i kończyć wszystkie zajęcia,

3.      pełnić nadzór nad dziećmi i młodzieżą w czasie odbywania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole i poza szkołą, lekcji w terenie, wycieczek do kina, teatru itp., 

4.      troszczyć się o zdrowie powierzonej grupy uczniów poprzez przestrzeganie prawidłowej higieny pracy uczniów, kontakty z lekarzem, higienistką szkolną, współpracę z rodzicami w zakresie troski o stan fizyczny i psychiczny dziecka,   

5.      zapewnić warunki do wypoczynku, rekreacji i prawidłowego spędzania czasu wolnego po odbytych zajęciach, o ile uczeń podlega opiece wychowawczej (praca w kole zainteresowań itp.).   

 

§ 3      

Obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek:     

A.  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,   

B.  uczestnictwa w szkoleniach z zakresu BHP i ochrony  p. poż.,

C.     wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz przestrzegania wydanych w tym zakresie zarządzeń lub decyzji,

D.    dbałości o należyty stan, sprawność techniczną powierzonych im urządzeń, maszyn, narzędzi, stan odzieży roboczej czy ochronnej oraz porządek, ład i czystość stanowiska pracy,

E.     zawiadomienia przełożonych, inspektora BHP oraz służby medycznej o zauważonym wypadku przy pracy lub o urazie jakiego doznał uczeń, o  sytuacjach zagrażających zdrowiu lub ludzkiemu życiu oraz o awariach urządzeń i maszyn.               

2. Nauczyciel przystępując do pracy zobowiązany jest przedstawić aktualną książeczkę zdrowia i dokonywać jej aktualizacji stosownie do decyzji lekarza.    

 

ROZDZIAŁ III        

Komunikacja interpersonalna.      

 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania norm prawidłowej współpracy, dbałości  o utrzymanie poprawnych stosunków międzyludzkich, właściwej  koleżeńskiej atmosfery, taktownego odnoszenia się do współpracowników,  przełożonych i podwładnych. Szczególną troską winno się otaczać osoby rozpoczynające pracę w szkole.        

 

ROZDZIAŁ IV        

Obowiązki zakładu pracy wobec pracownika     

 

                                                                       § 1      

            Za przydział pracy pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora otrzymują zakres obowiązków na piśmie.  Obowiązki nauczyciela określa KN. Obowiązki pracowników administracji i obsługi zawierają zakresy czynności, które otrzymują pracownicy. Kopie zakresów obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych podpisane przez zainteresowanych.     

 

                                                                       § 2      

            Zakład pracy zobowiązany jest zaopatrzyć pracowników w niezbędny sprzęt i urządzenia służące do wykonywania pracy. Odzież roboczą, ochronną wydaje się w ilościach zgodnych z zarządzeniem zawartym w D. Urz. MEN

Nr 2, poz. 9 z 1991 r. W przypadku, gdy zakład nie może wywiązać się ze zobowiązań, wypłaca odpowiedni ekwiwalent pieniężny (Kp art.237, poz. 6-10).        

 

                                                                       § 3      

1. Zakład pracy ułatwia pracownikom zdobywanie, doskonalenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami i możliwościami. Szkoła stwarza warunki sprzyjające doskonaleniu warsztatu pracy, umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, publikacji zawartych w czasopismach specjalistycznych, zabezpiecza środki finansowe na niezbędne pomoce dydaktyczne oraz  wyposażenie pomieszczeń.              

2.    Dyrektor szkoły zobowiązany jest udostępnić i odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia służące do wypoczynku, indywidualnej pracy, przechowywania odzieży osobistej.   

 

            § 4      

1.      Pracodawca jest zobowiązany zaznajomić pracowników z obowiązującymi przepisami

i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, instrukcji służbowych

i zarządzeń.

2.      Winien przeprowadzić przeszkolenie wstępne w zakresie BHP przed dopuszczeniem do

pracy.       

3.      Ma obowiązek zapewnienia warunków realizacji zarządzeń i poleceń wydawanych

przez organy nadzoru nad warunkami pracy.    

 

                                                                       § 5      

1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest: 

A.  pracownikom administracji i obsługi  - z dołu (na koniec danego miesiąca),

B.  pracownikom pedagogicznym – z góry (na początku danego miesiąca),

C.  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne – z dołu,       

Wypłaty dokonywane są w dni robocze, jeżeli dzień wypłaty przypada w niedzielę lub inny wolny od pracy dzień, wypłata następuje w dniu poprzedzającym – z dołu, albo w dniu następującym po dniu wolnym – z góry.       

2. Pracownik może otrzymać na żądanie dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.           

3. Wypłaty są dokonywane przelewem na konto osobiste pracownika lub w kasie szkoły.          

4. W wyjątkowych wypadkach pracownik może upoważnić na piśmie osobę trzecią do odbioru swego wynagrodzenia w kasie.        

 

 

ROZDZIAŁ V                     

Czas pracy.   

            § 1      

1.          Pracowników administracji obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy realizowany w ciągu pięciu dni tygodnia.

2.          Pracowników obsługi obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy realizowany zgodnie z planem dyżurów w ciągu 5 dni tygodnia oraz grafikiem dyżurów w soboty.         

3.          W ramach czasu pracy (zgodnie z art. 42 KN) nauczyciele zobowiązani są do realizacji:     

A. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami  lub wychowankami.

B.  innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,      

C. prac związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym .     

4.          Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać dla pracowników

obsługi 150 w roku.       

5.          Praca w godzinach poza normalnym limitem czasu pracy wynagradzana jest

 wg stawek osobistego zaszeregowania pracownika.    

6.          Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli określa art. 35 KN.

7.          Jeżeli wprowadza się dodatkowy dzień wolny od zajęć, to w wyznaczoną sobotę realizuje się lekcje przewidziane w planie zajęć dydaktycznych na dany dzień.  

 

                                                                       § 2      

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy ustala:   

-          dla pracowników administracyjnych i obsługi szkoły – dyrektor,

-          dla pracowników dydaktycznych godziny pracy wynikają z tygodniowego planu zajęć oraz harmonogramu posiedzeń rady pedagogicznej i zebrań rodziców.       

 

§ 3      

1.      Czas pracy administracji i obsługi kontroluje się przez podpisanie listy

obecności. Dla każdego pracownika prowadzona jest Karta czasu pracy.

2.      Czas pracy nauczycieli ewidencjonuje się przez podpisywanie

przeprowadzonych zajęć w dzienniku lekcyjnym i dzienniku zajęć

pozalekcyjnych.   

3.      Fakt opuszczenia miejsca pracy za zgodą dyrektora w godzinach służbowych

odnotowuje się w księdze wyjść znajdującej się w sekretariacie szkoły.         

 

                                                                       § 4      

Godziny rozpoczęcia pracy oznaczają pełną gotowość do podjęcia pracy. Nieusprawiedliwienie późniejszego rozpoczęcia pracy lub wcześniejszego jej zakończenia stanowi naruszenie dyscypliny.    

 

ROZDZIAŁ VI        

Tryb udzielania zwolnień z pracy i urlopów wypoczynkowych.           

 

                                                                       § 1      

            Zasady usprawiedliwień nieobecności w pracy i spóźnień do pracy oraz zwolnień od pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15.05.1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281).           

 

                                                                       § 2      

1.      Zasady udzielania urlopów nauczycielom określają art. 64-70 KN.

2.      Zasady udzielania urlopów dla pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy art. 152-174.    

 

 

§ 3      

            Osobą upoważnioną do usprawiedliwiania nieobecności w pracy, spóźnień do pracy, zwolnień od pracy i udzielania urlopów jest dyrektor szkoły, a w czasie jego nieobecności z-ca dyrektora.     

            § 4      

1. Za organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest z-ca dyrektora szkoły.

2. Ewidencję wszystkich udzielonych zwolnień od pracy oraz okresów usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy prowadzi sekretariat szkoły. 

 

§ 5      

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba zwolnienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.              

2.  Za czas zwolnienia od pracy, o którym mówi ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 229 Par. 3 k.p.). 

 

                                                                       § 6      

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:         - ślubu pracownika                                        - przez 2 dni   

            - urodzenia dziecka pracownika                    - przez 2 dni (dla małżonka) 

- zgonu i pogrzebu małżonka                         - przez 2 dni   

            -zgonu i pogrzebu dziecka, ojca, matki         - przez 2 dni   

            - zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej,

              teścia, babki lub dziadka albo pozostałej

  na utrzymaniu pracownika lub pod jego

  opieką innej osoby                                       - przez 1 dzień           

-          opieki nad dzieckiem do 14 lat,

niezależnie od ilości dzieci (art.188K.p.)            - przez 2 dni w roku.

 

ROZDZIAŁ VII      

Nagrody i kary.       

 

                                                                       § 1      

1. Nauczycielom - za szczególne osiągnięcia, wzorowe wypełnianie swych obowiązków, wykazywanie  inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:       

            A. Ministra Edukacji Narodowej.    

            B. Kuratora Oświaty dla kadry kierowniczej.         

            C. Prezydenta m. Gdyni.      

            D. Dyrektora Szkoły (po zaopiniowaniu przez związki zawodowe).         

2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.       

3. Nauczycielom przyznaje się także nagrody jubileuszowe za:      

            A. 20 lat pracy            - 75% wynagrodzenia miesięcznego 

            B. 25 lat pracy            - 100% wynagrodzenia miesięcznego          

            C. 30 lat pracy            - 150%            j.w.     

            D. 35 lat pracy            - 200%            j.w.     

            E. 40 lat pracy                        - 250%                        j.w.     

4. Pracownikom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla oświaty, mogą być nadane odpowiednie odznaczenia państwowe i resortowe.        

5. Nauczycielowi spełniającemu warunki określone w art. 9 KN na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny może być nadany tytuł: „Honorowego Profesora Oświaty”.

                                                                       § 2      

1. Pracownikom szkoły jest przyznawane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” , (Dz.U.Nr 160, poz. 1080  z 1997 r z późn. zmianami).    

2. Tryb przyznawania tego wynagrodzenia określa „Regulamin  rozdziału i wypłaty nagrody rocznej pracownikom ZS nr 8 w Gdyni”.    

 

§ 3      

Pracowników administracji i obsługi obowiązuje odrębny regulamin premiowania.

 

 

 

§ 4      

1.      Za uchybienia przeciwko porządkowi i dyscyplinie pracy pracownicy szkoły podlegają karom porządkowym, zgodnie z art. 108-113 KP. Kary porządkowe to: upomnienie i nagana.

2.      Karami dyscyplinarnymi za uchybienie godności nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 76 K.p. są:     

A.    nagana z ostrzeżeniem,

B.     zwolnienie z pracy,

C.     zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,  

D.    wydalenie z zawodu nauczycielskiego.  

3. W sprawach dyscylinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji Komisje Dyscyplinarne przy wojewodach - dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa (art. 77 KN.).  

4. Nauczyciel ma prawo odwołania się od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej  do Komisji Odwoławczej przy Ministrze Edukacji Narodowej (art. 77 KN.).

5. Kar porządkowych takich jak: upomnienie, nagana – udziela dyrektor szkoły (art.108 Kp).    

6. O zastosowaniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie; odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.           

7. Pracownik stawiający się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywający alkohol na terenie szkoły podlega regulaminowym karom zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Zapobieganiu Alkoholizmowi (art. 108, par. 2).

 

ROZDZIAŁ VIII     

Postanowienia końcowe.     

 

                                                                       § 1      

Pracownik ma prawo zgłaszać się z każdą sprawą wynikającą ze stosunku pracy i żądać wyjaśnień od: 

A.    dyrektora szkoły,

B.     komisji Rady Pedagogicznej,

C.     Wydziału Edukacji urzędu Miasta Gdynia,       

D.    Ministra Edukacji Narodowej.   

 

§ 2      

Szkoła jest zobowiązana umożliwić pracownikom zapoznanie się z regulaminem pracy. (Egzemplarz do wglądu w bibliotece szkolnej).   

§ 3      

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, tj.
z dniem 24 października 2001 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2001
Data udostępnienia informacji: 03.03.2009