Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej - tutaj


Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 11 w Gdyni

Na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z 1991 r) ustala się co następuje:        

 

                                                                       § 1      

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym Organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.    

 

                                                                       § 2      

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.          

W zebraniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady.

 

§ 3      

Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są:    

1.      przed rozpoczęciem roku szkolnego;

2.      w każdym semestrze – w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

3.      po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

 

§ 4      

Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy:

1.      przewodniczącego rady,

2.      organu prowadzącego szkołę,

3.      co najmniej 1/3 członków rady.

 

§ 5      

1.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2.      Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej.

O porządku i terminie obrad powiadamia z tygodniowym wyprzedzeniem.   

3.      Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.        

4.      Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego.       

5.      Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 

§ 6      

1.      Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

2.      Rada obraduje na zebraniach plenarnych w terminie wyznaczonym przez

przewodniczącego. Obecność członków jest obowiązkowa.                

3.      Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały te obowiązują

wszystkich pracowników i uczniów.                  

4.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.      Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym

lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.           

 

§ 7      

1. Rada może powołać stałe lub doraźne komisje.   

2. Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności

            szkoły.     

3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez jej członków.    

6.      Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy formułując wnioski do

 zatwierdzenia przez radę.          

 

                                                                 § 8      

1.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz posiada prawo

wnioskowania zmian.      

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:        

A.    zatwierdzanie statutu szkoły, planu rozwoju szkoły, szkolnego zestawu programów edukacyjnych i wychowawczych, wewnątrzszkolnego systemu oceniania – po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

B.     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

C.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole – po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

D.    zatwierdzanie do realizacji wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

E.     podejmowanie uchwał w sprawie wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

F.      współpraca z samorządem uczniowskim i radą rodziców;        

G.    zatwierdzanie:

a)      wniosków stałych i doraźnych komisji;

b)      wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar;

c)      szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:       

A.        organizację pracy szkoły, w tym – tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

B.         projekt planu finansowego szkoły,

C.         wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

D.        propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

E.         kandydaturę wicedyrektora wskazaną przez dyrektora,

F.          wnioski rodziców w sprawie zezwoleń na indywidualny tok nauki,

G.        wnioski stowarzyszeń i organizacji w sprawie możliwości działania na terenie szkoły.        

4. Rada pedagogiczna ma prawo do:           

-          występowania z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora;

-          występowania z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole;

-          występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;

-          wnioskowania o powołanie Rady Szkoły.         

§ 9      

Uwagi końcowe.                   

1.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

2.      Protokół sporządza się w terminie do 7 dni od daty zebrania w księdze protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności rady.

3.      Ponumerowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora Księgę zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ..... do dnia ....”.

4.      Protokół zebrania rady wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący i protokolant.

5.      Członkowie rady pedagogicznej nieobecni na jej posiedzeniu są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu w terminie 14 dni od dnia powrotu do pracy; ewentualne poprawki dotyczące treści protokołu należy zgłosić przewodniczącemu; o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek decyduje rada pedagogiczna na następnym posiedzeniu.        

6.      Księgę protokołów udostępnia się wyłącznie nauczycielom szkoły, organom prowadzącym szkołę oraz innym upoważnionym osobom czy instytucjom.

7.      Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów,  ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia tj. z dniem 24.10.2001 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2001
Data udostępnienia informacji: 19.04.2010