Regulamin dyżurów

Regulamin dyżurów nauczycieli - tutaj


Regulamin dyżurów nauczycieli Gimnazjum nr 11 w Gdynizatwierdzony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.09.2004 r. na rok szkolny 2004/2005.

I

Postanowienia ogólne

1.     Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.       

2. Nadrzędnym celem dyżurowania jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w czasie przebywania w szkole.

3. Czas wypełniania dyżuru wynika z potrzeb szkoły i obejmuje wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.

4. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o 7:50.       

5. Miejscem dyżuru są: hole, pawilony, łączniki, klatki schodowe, sanitariaty, szatnie na zapleczu sali gimnastycznej, stołówka.

6. W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych przy słonecznej pogodzie uczniowie mogą w czasie przerw  wychodzić na dziedziniec wewnętrzny szkoły.

Dyżur na dziedzińcu pełnią nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżurów

w pawilonach. W tym czasie nauczyciele pełniący dyżury w łącznikach nadzorują pawilon i łącznik.      

7. Dyżury obowiązują  wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły

z wyłączeniem pedagoga, n-li biblioteki.

8. Plan dyżurów układają przy każdej zmianie planu zajęć lekcyjnych n-le wyznaczeni przez wicedyrektora szkoły.  

9. Regulamin dyżurów jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną.      

 

 

II

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniów w miejscu dyżurowania.      

2. Zapobieganie wszelkim sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu uczniów,

a w szczególności: niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siadania na parapetach, wychylania się przez okna, zaczepiania prowokującego do bójek, biegania po skarpach, wchodzenia na drzewa, płoty, balustrady, spędzania przerw w sanitariatach, samowolnego opuszczania budynku szkolnego i itd.

3. Rzetelne i sumienne pełnienie dyżuru poprzez:

-         stawianie się niezwłocznie po dzwonku na przerwę na swoim stanowisku i opuszczanie go po pierwszym dzwonku na lekcję; za każdym razem należy sprawdzić rejonu dyżuru;

-         nieopuszczanie pod żadnym pozorem miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym wicedyrektora szkoły;

-         niezajmowanie się sprawami postronnymi, np. przeprowadzaniem rozmów z innymi nauczycielami lub rodzicami, czy korzystaniem z telefonu komórkowego.

4. Natychmiastowe zgłaszanie dyrekcji szkoły zauważonych zagrożeń.

5. Każdorazowe zgłoszenie dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku

i podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy

i  zapewnienia dalszej opieki.

 

                                                        III    

                                      Postanowienia końcowe   

Wszystkich nauczycieli i pracowników pedagogicznych zobowiązuje się do szczególnej troski o bezpieczeństwo powierzonych im uczniów w czasie prowadzenia zajęć w szkole i w terenie /wycieczki, zawody, biwaki, lekcje poza szkołą/.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2004
Data udostępnienia informacji: 19.04.2010