Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej        nr 51w Gdyni, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia, tel. (58) 621 72 24, e-mail: sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków wynikających z zatrudnienia.

4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 22 1 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.odeksu pracy oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art. 22 1b Kodeksu pracy. Przepisy ustaw: Karta Nauczyciela, o systemie ubezpieczeń społecznych, o przeciwdziałaniu zagrożeniomprzestępczością na tle seksualnym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, Urząd Skarbowy, firma ubezpieczeniowa.

6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

8. Czas przetwarzania danych osobowych: 50 lat dla osób, których stosunek pracy zakończył się do 31 grudnia 2018 r., 10 lat dla osób, których stosunek pracy zakończył się po 31 grudnia 2018 r.

9. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo ich sprostowania,
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: UODO, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Maliszewska
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2020
Data udostępnienia informacji: 08.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2020 12:45 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
08.01.2020 16:02 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska