ZFŚS

REGULAMIN 
 
 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Szkole Podstawowej Nr 29 w Gdyni
 
Podstawy prawne opracowania regulaminu.
 
 
Podstawy prawne działalności socjalnej określają:
-          Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2020 r., poz. 1070),
-          Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305)
-          Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zakładowych związkach zawodowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 263),
-          Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.).
-          Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426)
 
-          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349)
 
-          Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. z 1992 r. nr 100, poz. 502)
 
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem
     obowiązuje w Szkole Podstawowej Nr 29 w Gdyni.
2.  Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS
     zwanego dalej Funduszem oraz określa zasady przeznaczenia środków Funduszu na
     poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania  z  usług i świadczeń socjalnych.
3.  Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi  roczny plan rzeczowo- finansowy
     ( zwany Preliminarzem)  określający  przewidywane dochody i wydatki na poszczególne            
     formy i rodzaje działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy na rzecz
     uprawnionych do korzystania z Funduszu, ustalony do końca kwietnia  każdego roku.

§ 2.
1.  Środkami Funduszu administruje pracodawca – dyrektor szkoły.
2.  Dyrektor powołuje Zespół ds. socjalnych spośród pracowników szkoły, których 
     kandydatury zostają zatwierdzane w głosowaniu jawnym na ogólnym zebraniu całej
     załogi do czasu odwołania.
3. W skład Zespołu ds. socjalnych wchodzi: dwóch przedstawicieli z grona pedagogicznego
    oraz dwóch pracowników administracyjno-obsługowych, emeryt.
4. W pracach  Zespołu ds. socjalnych uczestniczą przedstawiciele organizacji związkowych
   działających na terenie szkoły ( przedstawiciel z ramienia ZNP i z ramienia NSZZ   
   „Solidarność”)
5. Uzupełnienie  członków  zespołu (w razie potrzeby) odbywa się w głosowaniu jawnym na
   ogólnym zebraniu całej załogi.
6. Zespół ds. socjalnych opracowuje: Regulamin Funduszu, aneksy, załączniki, preliminarz,
     sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo- finansowy za rok ubiegły, opiniuje wnioski,
     a następnie przekazuje wszystkie dokumenty do zatwierdzenia  Dyrektorowi  Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły zatwierdza ustalenia Zespołu d/s socjalnych w porozumieniu  z organizacjami
    związkowymi działającymi na terenie szkoły.
 
II. Źródła tworzenia Funduszu
 
§ 3.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
-          Szkole, rozumie się przez to Szkołę Podstawową Nr 29 w Gdyni,
-          Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-          Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 

§ 4.
Całoroczny odpis tworzy się z :
-          odpisu dla pracowników pedagogicznych w wysokości 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ustalanej corocznie                           w ustawie budżetowej;
-          odpisu dla pracowników nie będących  nauczycielami, w wysokości odpisu podstawowego.
-          odpisu od emerytów i rencistów, nad którymi pracodawca sprawuje opiekę socjalną.
 
§ 5.
1. Fundusz zwiększa się o :
-          odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,
-          wpływy z oprocentowania pożyczek  udzielanych na cele mieszkaniowe,
-          darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;
2.  Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.
3.  Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
4.  Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
     następny.
 
III. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
 
§ 6.
Do korzystania z Funduszu uprawnieni są :
pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy  o pracę na czas określony i nieokreślony,
mianowania  oraz członkowie ich rodzin;
pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i na urlopach zdrowotnych;
członkowie rodzin, czyli dzieci  do 16 r. ż oraz dzieci  w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek.
członkowie rodzin (dzieci wymienione § 6 pkt c) po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu.
emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz osoby, które przeszły na świadczenia przedemerytalne i kompensacyjne
emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek i jednostek oświatowych przypisani do Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni

IV. Przeznaczenie środków ZFŚS.

§ 7.
Środki Funduszu przeznaczone są na :
różne formy wypoczynku
działalność kulturalno-oświatową  
działalność sportowo-rekreacyjną
świadczenia socjalne - świąteczne
pomoc materialną- rzeczową lub finansową
 na zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele  mieszkaniowe
spotkania integracyjne organizowane przez zakład pracy
 
 
V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

§ 8.
Zasady finansowania świadczeń urlopowych dla nauczycieli.
1.  Z środków ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi, do końca sierpnia każdego roku,
     świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach 
    o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do okresu
     zatrudnienia i wymiaru czasu pracy danego nauczyciela.
2.  Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający
     na urlopach wychowawczych lub płatnych dla poratowania zdrowia.
3.  Okres zatrudnienia nauczycieli w danym roku liczy się od 1 września poprzedniego roku
     kalendarzowego do 31 sierpnia bieżącego roku.
4.  Przy określeniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli bierze się pod uwagę
     wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Przepracowane
     godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższenia świadczenia.
5. Powyższe świadczenie musi być wypłacone do końca sierpnia każdego roku.
 

§ 9.
1.  Przyznanie świadczeń oraz wysokości dopłaty z Funduszu zależy od sytuacji życiowej,
     rodzinnej i materialnej uprawnionego, a w przypadku pomocy mieszkaniowej także od
     jego sytuacji mieszkaniowej;
2.  Świadczenia są udzielane na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.
3.  Podstawę do obliczania świadczeń stanowi dochód przypadający na
   osobę w rodzinie wykazany we wniosku pracownika, emeryta i rencisty ( Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS)
4.  Pracownik, emeryt, rencista ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość
     dochodów brutto pomniejszonych o składki ZUS i podatek dochodowy  uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe  w rodzinie w celu ustalenia dochodu na osobę w rodzinie.
5.  Wymienione świadczenia nie mają charakteru obligatoryjnego (oprócz świadczeń
    urlopowych dla nauczycieli) i przyznawane są w ramach posiadanych środków przy
    uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o ich  
   otrzymanie.
 
§ 10.
 Regulamin ZFŚS ustala:
-          częstotliwość przyznawania świadczeń ( zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu);
-          tryb przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń i usług (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu);
 
§ 11.
Wysokość świadczenia pieniężnego jest uzależniona od osiągniętego 
 średniego dochodu brutto pomniejszonego o składki ZUS i podatek dochodowy     
 przypadającego na 1 członka rodziny pracownika, emeryta, rencisty.
 
 
§ 12.
Osobom uprawnionym do świadczeń znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
             lub losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa.
Za zdarzenie losowe uznaje się:
-          długotrwałą chorobę połączoną z dużymi wydatkami, śmierć;
-           utratę zdrowia na skutek wypadku;
-          powstałą stratę w wyniku kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania
-          inne osobiste zdarzenia uznane za losowe przez Zespół ds. socjalnych.
         W zależności od rodzaju zdarzenia losowego należy je udokumentować np.  
         zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wydanym przez policję, straż pożarną
        i   inne.  Dowodami mogą  być również zeznania świadków.
Zapomogi losowe maja charakter uznaniowy i osoby ubiegające się o nie w razie decyzji odmownej nie mogą kierować do Pracodawcy roszczeń z tego tytułu.
O wysokości dopłat decyduje Dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami
związkowymi w oparciu o ilość zgłoszonych wniosków i środków zapewnionych na  
dany  rok w planie rzeczowo-finansowym.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń liczy się kolejność wpłynięcia podania.
W przypadku braku środków przeznaczonych na świadczenie, podanie zostanie rozpatrzone w terminie późniejszym – jeżeli pojawią się środki, które można zagospodarować  (listopad-grudzień).
 
 
VI. Zasady udzielania pomocy na cele mieszkaniowe.
 
§ 13.
 
1. Środki Funduszu przeznaczone są na następujące cele mieszkaniowe:
-          remont mieszkania lub domu,
-          zakup wyposażenia mieszkania lub domu,
2.  Pracownik, emeryt, rencista może wystąpić o pożyczkę mieszkaniową i wypełnić wniosek
    (Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS) do niniejszego regulaminu, jeżeli spełni  następujący  
    warunek:
-          wskaże dwie osoby ( zatrudnione na czas nieokreślony w SP Nr 29), które zgodzą się poręczyć pożyczkę.
3. Pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 7,5 % w stosunku rocznym, odsetki
   ( wliczone w pierwszą ratę pożyczki) powiększają spłatę długu).
 
§ 14.
 
1.  Zespół ds. socjalnych opiniuje wnioski o pożyczki mieszkaniowe w miarę
     ich napływania (w miarę posiadanych środków).
2.  Pożyczkę można otrzymać raz na dwa lata z roczną karencją po spłacie ostatniej raty.
3.  W pierwszej kolejności pożyczkę mogą uzyskać osoby, które nie korzystały jeszcze z tego
     rodzaju świadczenia, w drugiej osoby najdłużej oczekujące na pożyczkę, a następnie
     pożyczki przyznawane są wg kolejności składania wniosków.
4.  Spłata pożyczki wraz z odsetkami rozpoczyna się w następnym miesiącu od dnia jej
     udzielenia w ratach miesięcznych nie dłużej niż dwa lata.
5.  Spłacie natychmiastowej podlegają pożyczki wraz z odsetkami po rozwiązaniu umowy  o pracę z pożyczkobiorcą
    ( nie dotyczy emerytów i rencistów).
 6. Przewiduje się całkowite lub częściowe umorzenie pożyczki w razie śmierci
      pożyczkobiorcy.
 7. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę spłaty przechodzą na
      Poręczycieli za wyjątkiem pkt.6.
8.  Zespół ds. socjalnych ma prawo wnioskować w uzasadnionych przypadkach o  przyspieszenie terminu
     oczekiwania na pożyczkę na cele mieszkaniowe.
 
VII. Postanowienia końcowe.
§ 15.
 
1.  Postanowienia regulaminu powinny być podane do wiadomości wszystkim uprawnionym
    do korzystania z Funduszu.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie
    powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.
3. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są:
-          tabele dopłat z Funduszu do różnych rodzajów usług socjalnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFSS);
-          wniosek (umowa) przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe (Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS)
4. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń należy do decyzji dyrektora szkoły
    uzgodnionej z zakładowymi organizacjami związkowymi.
5. Dofinansowanie i wszelka pomoc materialna muszą zostać podparte oświadczeniem
    pracownika, emeryta, rencisty, który ma obowiązek ująć pełną wysokość dochodów
   uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
   osoby w rodzinie (Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS).
6. Zespół do spraw socjalnych może obniżyć kryteria dofinansowania w stosunku do osób,
     które prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe i matek samotnie wychowujących
    dzieci.
7. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie oraz corocznym planie wydatków  z funduszu posiada zarówno dyrektor,
    jak i związki zawodowe. Zmiany będą wprowadzane
    w formie aneksu do Regulaminu ZFŚS.
8 .Treść regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 
§ 16.
Obowiązująca dokumentacja.
Dla emerytów,  rencistów i członków rodzin składana pisemnie, corocznie do 15 maja:
a.       Oświadczenie o wysokości świadczenia ZUS  za dany rok kalendarzowy (Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS)
b.      Klauzula informacyjna (Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS)
c.       Oświadczenie wnioskodawcy (Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS)
 
Dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi składana pisemne, corocznie do 15 maja (lub później zgodnie z  Zał. nr 1 do Regulaminu ZFSS).
a.       Oświadczenie wnioskodawcy (Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS) 
 
Regulamin ZFŚS w SP Nr 29 w Gdyni wchodzi w życie z dniem 28.04.2021r.
Traci moc Regulamin  ZFŚS w SP Nr 29 w Gdyni z dnia 01.01.2008 r.
 
W uzgodnieniu ze :                                                                          Dyrektor szkoły:
Związkami  Zawodowymi                                                                    Ewa Stoińska
Pracownikami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Stoińska
Wprowadził informację: Kamila Konderak
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Konderak
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2021 17:52 Aktualizacja treści Kamila Konderak
29.04.2021 12:33 Aktualizacja treści Kamila Konderak
28.04.2021 13:48 Aktualizacja treści Kamila Konderak
28.04.2021 13:45 Aktualizacja treści Kamila Konderak
28.04.2021 13:40 Aktualizacja treści Kamila Konderak