WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

    WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA(z uwzględnieniem integracji)Gimnazjum nr 3w Gdyni Wstęp Wewnątrzszkolny System Oceniania jest załącznikiem do Statutu Szkoły i stanowi integralną jego część, uwzględnia przepisy zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.                                                                                                                             /Dziennik Ustaw 2007 nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami/            Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.             Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. § 1. Cele i zakres oceniania 1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz      o postępach w tym zakresie;2)     udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;3)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.2.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych              z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;2)     ustalenie kryteriów oceniania zachowania;3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych         i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;4)     przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;5)     ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                      i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,  o której mowa § 8.1 i § 9.2.6)     ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;7)     ustalania warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. § 2. Jawność ocen 1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych        i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu;b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości:a) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów                 i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymienione dokumenty są do wglądu  w bibliotece szkolnej;b) zapoznania się z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.3.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.4.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.6.      Szkoła nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom i uczniom niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) może udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta rodziców   w systemie dziennika elektronicznego.7.      Odczytanie przez rodzica (opiekuna), zawartej w module WIADOMOŚCI  jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości  w systemie uważa się za równoznaczną ze skutecznym dostarczeniem wiadomości. § 3. Sprawdzanie osiągnięć 1.      Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych odbywa się poprzez ustne i pisemne wypowiedzi, egzaminy.2.      Uczniowie otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne,                 w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni (prace z j. polskiego 3 tygodnie). Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do tych prac podczas konsultacji                        z nauczycielem przedmiotu. § 4. Dokumentowanie osiągnięć 1.      Osiągnięcia uczniów dokumentowane są w dzienniku elektronicznym oraz arkuszach ocen.2.      Dla zajęć nauczania indywidualnego, rewalidacyjnych i dodatkowych mogą być prowadzone dzienniki papierowe, w których zapisane są właściwe dostosowania                 i programy zajęć oraz frekwencja. Oceny semestralne i końcoworoczne przenoszone są do dziennika elektronicznego.3.      Wnioski w zakresie osiągnięć uczniów zapisywane są w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. § 5. Dostosowanie wymagań 1.      Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.                  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia.2.      Powołane przez Dyrektora szkoły Zespoły Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, na podstawie orzeczeń właściwych PPP i obserwacji nauczycieli oraz wskazań opiekunów prawnych ucznia, opracowują dostosowania w formie IPET i KIP oraz SPE, które zatwierdza Dyrektor Szkoły, uwzględniając możliwości w zakresie zabezpieczenia spełnienia wymagań i zaleceń.Planowanie oraz koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi wychowawca bądź dyrektor szkoły, którego obowiązkiem jest współpraca z rodzicami, nauczycielami, specjalistami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Wychowawca klasy prowadzi Rejestr uczniów, którzy posiadają specyficzne potrzeby edukacyjne wraz z przyznanymi uczniowi formami pomocy.Działania mogą być dokumentowane w dzienniku zajęć, w przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wnioski uwzględniane są dodatkowo w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.3.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki , muzyki  i zajęć artystycznych należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć.4.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć               wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej.5.      Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych  przedmiotów  podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.6.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu , głęboką dysleksją rozwojową, z afazją  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym          z zespołem  Aspergera  z nauki drugiego języka obcego.7.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania  zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia zgodnie ze wskazanymi zaleceniami..8.      W przypadku zwolnienia ucznia  z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. § 6. Zasady oceniania 1.      Nauczyciel każdego przedmiotu kieruje się ogólnymi zasadami WSO, buduje własny przedmiotowy system oceniania, uwzględniający specyfikę nauczanego przedmiotu. Określa w nim:1)      wymagania edukacyjne;2)      sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;3)      zasady uzyskiwania i poprawiania ocen cząstkowych.Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciel przedmiotu ustala wspólnie z nauczycielem wspomagającym indywidualny system oceniania.2.      Uczniowie, którzy reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach mogą być czasowo zwolnieni z oceniania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły         w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.3.      Uczeń może usprawiedliwić 2-krotne nieprzygotowanie do nauki w semestrze.4.      W szczególnych przypadkach losowych uczeń może być czasowo zwolniony z oceniania. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego.5.      W szkole obowiązuje Elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce „ Librus” oraz e-dziennik Comarch, który wprowadza pojęcie „wagi” dla poszczególnych ocen. System przelicza oceny według średniej ważonej (ważności ocen względem siebie):1)   praca klasowa (trwająca 45 minut lub więcej musi być zapowiedziana przez nauczyciela na 7 dni przed jej terminem, zapisana w dzienniku, a uczeń musi znać zakres materiału, który będzie obejmowała); waga oceny: 52)  sprawdzian (obejmuje do 3 ostatnich tematów i nie musi być zapowiedziany); waga oceny: 33)  kartkówka ( materiał obejmujący ostatnią lekcję); waga oceny: 24)  odpowiedź ustna; waga oceny: 25)  praca domowa; waga oceny: 16)  aktywność; waga oceny: 17) egzamin próbny; waga oceny: 58)  ze względu na specyfikę przedmiotów możliwe jest wprowadzenie dodatkowych kategorii i ich wag w Przedmiotowym Systemie Oceniania.6.      Przyjmuje się zasadę przeprowadzania jednego sprawdzianu podsumowującego wiadomości (tzw. praca klasowa) w ciągu dnia nauki.7.      Uczeń ma obowiązek przystąpić do każdej podsumowującej pracy klasowej.8.      W przypadku nieobecności na tej pracy klasowej uczeń ma obowiązek napisać ją              w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli nie przystąpi do sprawdzianu                w wyznaczonym terminie z powodów nieusprawiedliwionych, kolejne zaliczenie na ocenę pozytywną ma wagę o 1 pkt. niższą. 9.      W przypadkach losowych, np. długotrwała choroba, stosuje się indywidualną procedurę. Decyzję w tym zakresie podejmuje nauczyciel przedmiotu.10.  Ocenie z poprawy zaliczenia w terminie uzgodnionym między uczniem i nauczycielem nadaje się te same właściwości, jak ocenie z zaliczenia ( kolor, nazwę, wagę), przy czym obie oceny liczone są do średniej.11.  Uczeń nieobecny na teście próbnym pisze go w innym terminie wskazanym przez nauczyciela, nieobecność w dodatkowym terminie skutkuje oceną niedostateczną.12.  Ucznia należy oceniać systematycznie w ciągu całego roku szkolnego (minimum 1 ocena      w miesiącu dla przedmiotów z jedną godziną w tygodniu, przedmioty o większej ilości godzin- minimum 7 ocen w semestrze).13.  Uczeń może być sklasyfikowany na podstawie co najmniej 3 ocen w semestrze.14.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną            z zachowania.15.  Jeżeli uczeń spóźni się na lekcje powyżej 10 min., fakt ten odnotowujemy w dzienniku elektronicznym. § 7. Skala ocen i kryteria 1. Oceny bieżące (cząstkowe) i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali (wynikającej ze średniej ważonej lub przedziału średnich):6 – stopień celujący5 – stopień bardzo dobry4 – stopień dobry3 – stopień dostateczny2 – stopień dopuszczający1 – stopień niedostateczny   Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który celująco opanował podstawy programowe lub opanował je w stopniu bardzo dobrym i ponadto spełnia wymagania ponadprogramowe, a więc:-         bierze aktywny udział w zajęciach koła przedmiotowego;-         osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych;Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń spełniający wymagania dopełniające,         a zatem:-         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu  w danej klasie;-         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;-         z zaangażowaniem uczestniczył w każdej lekcji, systematycznie odrabiał prace domowe, uzupełniał wszelkie zaległości wynikające z absencji chorobowej;Stopień dobry – otrzymuje uczeń spełniający wymagania rozszerzające, który:-         nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania;-         poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;-         uczestniczył czynnie w każdej lekcji, systematycznie odrabiał prace domowe;-         wykonywał zadania w wyznaczonym terminie, a także uzupełniał ewentualne braki;Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe, a więc:-         nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania;-         rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;-         bywał przygotowany do lekcji, brał w niej udział w miarę systematycznie;Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń spełniający wymagania konieczne, czyli:-         ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  w ciągu dalszej nauki;-         rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;-         wykazywał starania w opanowaniu wymagań na tę ocenę ;Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który:-         nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach         i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;-         nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;-         nie wykazywał zaangażowania w pracę na lekcji;2.      Ustala się jednakową dla wszystkich przedmiotów skalę oceniania procentowego:                              0% - 29% - niedostateczny30% - 50% - dopuszczający51% - 70% - dostateczny71% - 85% - dobry86% - 96% - bardzo dobry97% - 100% - celujący3.      Skala ocen cząstkowych semestralnych może być rozszerzona o  „+”  lub  „-”.4.      Oceny śródroczne i końcoworoczne wynikają ze średniej ważonej. Progi średnich ważonych decydujące o ocenach:0, 0 – 1,59 niedostateczny1,60 – 2,59 dopuszczający2,60 – 3,59 dostateczny3,60 – 4,59 dobry4,60 – 5,09 bardzo dobryod 5,1 celujący5.        Aby uczeń mógł otrzymać dopuszczającą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną,, średnia ważona liczona ze wszystkich ocen cząstkowych z całego roku szkolnego musi wynosić 1,60. Koniecznym jest również dla uzyskania proponowanej oceny końcoworocznej przez ucznia (wraz z terminami zaliczeń poprawkowych I semestru) otrzymanie średniej ważonej  z każdego semestru min. 1.60.6.        W szczególnym przypadku ucznia osiągającego przez 3 lata bardzo dobre wyniki            w nauce z danego przedmiotu, na koniec klasy III nauczyciel może w przypadku wahania się oceny końcoworocznej wpisać ocenę wyższą niż wskazuje średnia ważona, wpisując dodatkową ocenę z opisem” za uzyskiwane wysokie wyniki przez cały etap kształcenia”.7. Ocena roczna oznacza, że z obu semestrów uczeń został sklasyfikowany.8. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia. Ustala się również śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.a)Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.b)Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna w klasach sportowych polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zakresu podstawy programowej w wymiarze czterech godzin tygodniowo oraz podstawy ponadprogramowej w wymiarze sześciu godzin tygodniowo.c)Z podstawy ponadprogramowej w klasie sportowej uczeń może być zwolniony tylko na podstawie pisemnej prośby od rodziców popartej orzeczeniem lekarskim.d)W przypadku, kiedy uczeń nie realizuje wymagań ponadprogramowych w klasie sportowej       i nie posiada orzeczenia lekarskiego oraz innych powodów usprawiedliwiających brak realizacji wymagań, nie może uzyskać z wychowania fizycznego oceny wyższej niż dostateczna. § 8. Ocena zachowania 1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;2)     postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;7)     okazywanie szacunku innym osobom.2.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:2)      wzorowe;3)      bardzo dobre;4)      dobre;5)      poprawne;6)      nieodpowiednie;7)      naganne;/ z zastrzeżeniem ust. 3/.3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym  są ocenami opisowymi.4.      Przy ustalaniu oceny  klasyfikacyjnej  zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.5.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem, że:Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi lub kolejny z rzędu w naszej szkole ustalono naganną roczną ocenę zachowania;6.  Ocena z zachowania wystawiana jest na podstawie systemu punktowego (z zastrzeżeniem ust.3)Zachowanie wyjściowe dobre - uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt.
1)  zachowanie wzorowe: powyżej 350 pkt.
2)  zachowanie bardzo dobre: 350-281 pkt.
3)  zachowanie dobre: 280-200 pkt.
4)  zachowanie poprawne: 199-100 pkt.
5)  zachowanie nieodpowiednie: 99-0 pkt.
6)  zachowanie naganne: poniżej 0 pkt.Zastrzeżenia! a)      Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń,  który posiada na koncie (poza dodatnimi)  powyżej 30 pkt. ujemnych. Uczeń, który uzyskał wystarczającą ilość punktów na ocenę  wzorową, ale jego postawa budzi zastrzeżenia, może mieć obniżoną ocenę z zachowania przez wychowawcę po konsultacji z Radą Pedagogiczną i pisemnym uzasadnieniu.
b)  uczeń, posiadający powyżej 50 pkt. ujemnych, nie może mieć sprawowania bardzo dobrego,
c)  uczeń, posiadający powyżej 100 pkt. ujemnych, nie może mieć sprawowania dobrego,                                   d)  uczeń, posiadający naganę wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły, nie może mieć oceny wyższej z zachowania niż  nieodpowiednia,                                                                                     e) w przypadku nieklasyfikacji z powodu godzin nieusprawiedliwionych ocena                    z zachowania nie może być wyższa niż nieodpowiednia.Uczeń zyskuje punkty dodatnie (+) za:1) udział w konkursie przedmiotowym: I etap: 15 pkt., II etap: 20 pkt., III etap :30 pkt.,
2)  udział w innych konkursach: 10 pkt. za każdy,
3)  udział w zawodach sportowych:
-  cykliczne rozgrywki międzyklasowe: 10 pkt. za całość,
-  zawody międzyklasowe: 5 pkt.,
-  dzień sportu: 15 pkt.,
4)  pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 10 pkt.,
5)  efektywne pełnienie funkcji w szkole: 25 pkt.,
6)  efektywne pełnienie funkcji w klasie: 15 pkt., gospodarz 30-50 pkt.,
7)  praca na rzecz szkoły: 20 pkt. (udział w  przedstawieniach, w kołach zainteresowań, praca  w bibliotece itp.),
8)  praca na rzecz klasy: 10 pkt. (wykonanie gazetki: 10 pkt., podlewanie kwiatów przez cały semestr itp.),9) działania wspierające integrację w szkole: 5 lub 10 pkt.
10)  pomoc kolegom w nauce: 20 pkt. (jednorazowa pomoc: 5 pkt.),
11)   praca włożona w naukę, pracowitość, obowiązkowość: 15 pkt.,
12)  wzbogacanie wyposażenia pracowni: 5-20 pkt. ( nie więcej niż 50 pkt. w semestrze)
13)  punktualność: 10 pkt.,
14)  wysoka kultura osobista: 30 pkt. wychowawca, 10 pkt .nauczyciel przedmiotu  15)  właściwa postawa uczniowska: 5 pkt.16)  wolontariat: 20 pkt.17)  udział w projekcie edukacyjnym :10 pkt., 20 pkt., za szczególne zaangażowanie 50 pkt.18) prace społeczne wykonane poza godzinami lekcyjnymi: 5 pkt.19) przeciwstawianie się przejawom agresji, stawanie w obronie słabszych, łagodzenie konfliktów: 10 -30 pkt.20) za wybitne osiągnięcia lub pracę na rzecz szkoły  i środowiska: 30 pkt.21) postawa proekologiczna, działania na rzecz ochrony środowiska: 5 pkt. lub 10 pkt.22) udział w akcji charytatywnej, nakrętki: 5-20 pkt. ·        0-100 nakrętek: 5 pkt.·        101-1000 nakrętek: 10 pkt.·        powyżej 1000: 15 pkt.·        rekordziści ( 3 najlepsze wyniki ): 20 pkt. 23) 100%-towa  frekwencja w miesiącu ( przyznawane przez wychowawcę pod koniec   każdego  miesiąca ): 5 pkt.24) dbałość o schludny wygląd, noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych: 5pkt.25) aktywny udział w zajęciach warsztatowych, dodatkowych  lub  imprezie szkolnej: 5 lub 10 pkt.26) zachowania ( w szkole i poza szkołą )wpływające na wizerunek szkoły:10 pkt. ,20 pkt. ,     30 pkt. – przyznawane przez wychowawcę, również na wniosek innego nauczyciela27) sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego 10 pkt.(w podsumowaniu za tydzień pracy).Uwaga: w pkt. 11, l3, 14, 16, 20, 22  uczeń otrzymuje punkty jednorazowo na koniec semestru.Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) za:
1)  ucieczkę z lekcji: 1 pkt. za każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godzinę  lekcyjną, dodane przez wychowawcę oraz  3 pkt. dodane przez nauczyciela przedmiotu w przypadku  notorycznego opuszczania danej  lekcji,
2)  spóźnienie:  1 pkt. za każde 2 spóźnienia, dodane przez wychowawcę oraz 1 pkt. dodany przez nauczyciela przedmiotu   w przypadku  notorycznych spóźnień  na daną lekcję,
3)  przeszkadzanie na lekcjach: 5 pkt.,
4)  niewykonanie polecenia nauczyciela: 5 pkt.,
5)  aroganckie odzywanie się do nauczyciela i pracowników szkoły: 20 pkt., kolegów: 10 pkt.,      naruszenie godności osobistej nauczycieli i pracowników szkoły: 50 pkt.
6)  niewypełnianie obowiązków dyżurnego: 5 pkt.,
7)  bójki uczniowskie: 20 lub 50 pkt.,
8)  ubliżanie koledze: 5 pkt.,
9)  wulgarne słownictwo: 5pkt., 
10)  kradzież: 50 pkt.,
l1)  palenie lub posiadanie papierosów ( dotyczy także papierosów elektronicznych ): 10 pkt. za każde przyłapanie, za towarzyszenie palącemu: 5 pkt.
12)  picie alkoholu, przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu: 100 pkt.,
13)  zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków: 100 pkt.,
14)  wyłudzanie pieniędzy: 50 pkt.,
15)  zaśmiecanie otoczenia: 5 pkt.,
16)  przebywanie w szatni na przerwach: 10 pkt.,
17)  niszczenie mienia szkolnego: 20 pkt. lub 50 pkt.,
18)  psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi osobami (dokuczanie, przezywanie,           prowokowanie): 20pkt. lub 30 pkt.
19)  podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny a także posługiwanie się nie swoim zeszytem lub ćwiczeniami: 30 pkt.,
20)  wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji: 10 pkt.,
21)  niewłaściwa postawa uczniowska: 5 pkt.22)  poważne przewinienia związane z interwencją policji: 100 pkt.23)  za używanie i niewyłączenie telefonu komórkowego w czasie lekcji: 10 pkt.24) za niestosowny strój lub wyzywający makijaż: 10 pkt.25) w sytuacjach trudnych, wymagających interwencji dyrekcji szkoły: 30 pkt.26) słabe zaangażowanie w projekt edukacyjny : 20 pkt., brak zaangażowania : 50 pkt.27) brak szacunku dla symboli narodowych  i religijnych: 10 pkt.28) łamanie regulaminu biblioteki szkolnej lub stołówki: 5 pkt.29) posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu (np. petardy) lub stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: 30 pkt30) zachowanie ( w szkole, a zwłaszcza poza szkołą ) negatywnie wpływające a wizerunek szkoły: 10 pkt., 20 pkt., 30 pkt. – przyznawane przez wychowawcę, również na wniosek innego nauczyciela. 7.Wychowawca, ustalając ocenę z zachowania, powinien zasięgnąć opinii innych nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów oraz ocenianego ucznia. Ocenie podlega zachowanie ucznia         w ciągu całego roku szkolnego.8.Ocena wynika z sumy punktów uzyskanych przez ucznia w danym semestrze                            z uwzględnieniem zastrzeżeń.9.    Ocena końcoworoczna z zachowania jest średnią ocen  z I i II semestru, wskazaniem jest Librus, ale ostatecznie o ocenie decyduje wychowawca z uzasadnieniem.10.  Otrzymywane przez uczniów punkty dodatnie i ujemne nauczyciele powinni zapisywać        w dzienniku elektronicznym w wyznaczonym miejscu .11.  W szczególnych przypadkach naruszenia regulaminu:a)    uczeń oprócz punktów ujemnych może otrzymać również kolejne kary regulaminowe  zamieszczone w  & 15.2 . b)    Rada Pedagogiczna może podjąć nadzwyczajne działania niezależnie od systemu punktowego oraz kar regulaminowych, które uwzględnią specyfikę sytuacji ucznia.12.  W przypadkach szczególnych, kiedy uczeń uzyskał znaczną ilość punktów ujemnych,     ale wykazuje chęć poprawy, istnieje możliwość sporządzenia kontraktu miedzy uczniem                 i wychowawcą. Kontrakt sporządzany jest na okres co najmniej jednego tygodnia.          Za wywiązanie się  z zapisów  kontraktu uczeń może uzyskać punkty dodatnie (10 pkt.)               na tydzień.13.  W przypadku wystawienia 50 pkt. nauczyciel powinien szczegółowo opisać zajście          w rubryce uwaga.14.   W pozostałych przypadkach, których nie obejmuje regulamin decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna.  § 9. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny z przedmiotu i zachowania 2.      Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli:1)     bierze udział w etapie rejonowym konkursów przedmiotowych;2)     znalazł się w trudnej sytuacji losowej;3)     potwierdzi  informacją od lekarza (zwolnienie) dłuższą lub przewlekłą chorobę;4)     spełnia wszystkie z podanych niżej warunków:a)   wszystkie nieobecności na lekcjach danego przedmiotu ma usprawiedliwione,b)   systematycznie odrabia prace domowe i przygotowuje się do lekcji,c)   co najwyżej raz otrzymał ocenę niedostateczną, pisząc wszystkie wymagane prace klasowe i sprawdziany.3.      Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej (semestralnej) klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, mogą w ciągu 7 dni od daty zapoznania z proponowanymi ocenami złożyć pisemną prośbę do nauczyciela przedmiotu o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości       z całego semestru: 1) termin sprawdzianu ustala nauczyciel danego przedmiotu nie później niż 7 dni przed    klasyfikacyjnym rocznym (semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej;2) sprawdzian wiadomości odbywa się w formie pisemnej;3) podczas sprawdzianu obecny jest uczeń, nauczyciel przedmiotu i nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;4) rodzic (opiekun prawny) ma prawo zapoznać się z pracą ucznia przed ostatecznym wystawieniem oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej).4.      Uczeń może uzyskać wyższą niż proponowana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, jeżeli przy dokumentowaniu samooceny nie przedstawił wszystkich swoich pozytywnych osiągnięć.5.      Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który spełnia powyższy warunek mogą w ciągu      7 dni od daty zapoznania się z proponowaną roczną klasyfikacyjną oceną z zachowania złożyć do wychowawcy klasy pisemną prośbę podwyższenia oceny z uzasadnieniem.      Po rozpatrzeniu prośby wychowawca podejmuje ostateczną decyzję na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. § 10. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna. 1.      Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy.2.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania        i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w  § 8.1.3.      Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, pierwszy okres kończy się w pierwszy piątek po 15 stycznia.4.      Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.5.      Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym  planie nauczania i zachowania ucznia w danym  roku szkolnym oraz na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych              i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w  § 8.1 i § 9.2.6.      Końcoworoczna ocena przewidywana powinna być wystawiona na miesiąc przed klasyfikacją .7.      Rozliczenie zaliczenia I okresu z poszczególnych przedmiotów nauczania:- poprawa ocen niedostatecznych  musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca, -  nieklasyfikacja  musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego.Oceny zaliczeniowe wraz ze średnią ważoną wprowadza nauczyciel przedmiotu, ujmując je w widełki oceny minimum dopuszczającej z datą kończącą I semestr i opatrując opisem: „zaliczenie I okresu w dniu …….(zaliczenia)”.8.      Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny i nieklasyfikacji:1)      Oceny przewidywane  i nieklasyfikacje wystawione w obu dziennikach elektronicznych2)      Informacja o wystawieniu ocen proponowanych poprzez WIADOMOŚCI – odczytanie informacji przez rodzica/opiekuna jest skutecznym doręczeniem3)      w przypadku nieodczytania WIADOMOŚCI przez rodzica i nieobecności na zebraniu, rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą w celu zapoznania się z proponowanymi ocenami w ciągu 7 dni od daty zebrania;4)      w przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia zagrożonego ocenami niedostatecznymi wychowawca wysyła informację poprzez WIADOMOŚCI lub powiadamia telefonicznie.9.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. W tym celu szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, indywidualne konsultacje nauczycieli, samopomoc uczniowską:1)     zasady konsultacji ustala nauczyciel przedmiotu;2)     zasady samopomocy uczniowskiej ustala wychowawca klasy w porozumieniu                   z Samorządem Uczniowskim.10.  Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu  nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych  przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.11.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych  zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.12.  Nieklasyfikacja z II semestru bez podejścia do egzaminu klasyfikacyjnego (przyznanego zgodnie z WSO) powoduje roczną nieklasyfikację, a tym samym brak promocji.13.  Aby zmienić nieklasyfikację, konieczny jest egzamin klasyfikacyjny.14.  Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna  z wychowania fizycznego w klasie sportowej       w przypadku  nierealizowania przez ucznia podstawy ponadprogramowej jest możliwa, kiedy uczeń realizuje w pełni podstawę programową i nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach.15.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej                                                   (z zastrzeżeniem ust. 10).16.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia                     w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).17.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.18.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który wyżej wymieniony tytuł uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje       z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.19.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 15 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę ( z zastrzeżeniem § 11 ust.1).20.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:1)      w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem ust. 16);2)      ponadto przystąpił  do egzaminu gimnazjalnego ( z zastrzeżeniem    ust. 22 i 23).3)     oraz przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego, osiągając wpis na świadectwie ukończenia szkoły „zrealizował/ła” lub w uzasadnionych przypadkach, w których Dyrektor Szkoły  dokonał zwolnienia, wpis „zwolniony/a.”21.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia                        w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).22.  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym  nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.23.  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,  może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. § 11. Egzamin poprawkowy 1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  uzyskał ocenę niedostateczną           z jednego  lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego,        z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  – jako przewodniczący komisji;2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.6.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający               w szczególności:1)     skład komisji;2)     termin egzaminu poprawkowego;3)     pytania egzaminacyjne;4)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.7.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego      w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.8.      Uczeń, który nie zdał egzaminu  poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 9).9.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden  raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego, pod warunkiem, że przedmiot ten jest, zgodnie ze szkolnym  planem  nauczania, realizowany w klasie programowo wyższej. § 12. Egzamin klasyfikacyjny 1.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.2.      Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub ucznia nieklasyfikowanego              z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. O nieklasyfikacji uczeń powinien być powiadomiony na 7 dni przed wystawieniem ocen końcoworocznych. Do dnia wystawienia ocen  rodzice lub uczeń powinni złożyć pisemny wniosek o egzamin klasyfikacyjny.3.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.4.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.5.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych                      i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań  praktycznych.6.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin powinien być przeprowadzony do dnia rady klasyfikacyjnej, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych.7.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych     w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.8.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający             w szczególności:1)     imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7;2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;3)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;4)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane ocenyDo protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.9.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna /z zastrzeżeniem  ust. 10 i § 13/.10.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu  klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego /z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 13/.11.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  /z zastrzeżeniem § 13/.12.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu  klasyfikacyjnego       w wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. § 13. Postępowanie w przypadku ustalenia ocen niezgodnie z przepisami 1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych do Dyrektora Szkoły.2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemne i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć;2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.3.      Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).4.      W skład komisji wchodzą:1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:a)        Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;c)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a)     Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;b)     wychowawca klasy;c)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;d)     pedagog;e)     psycholog;f)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego;g)     przedstawiciel rady rodziców.5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.7.      Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:a)      skład komisji; b)      termin sprawdzianu;c)      zadania (pytania) sprawdzające;d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a)    skład komisji;b)   termin posiedzenia komisji;c)    wynik głosowania;d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.e)      Do protokołu, o którym  mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.f)        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  mowa w  ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego                        w dodatkowym terminie wyznaczonym  przez Dyrektora Szkoły.g)      Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. § 14. Nagrody i wyróżnienia 1.      Uczniowie wyróżniający się wobec zasad współżycia w szkole mogą otrzymać nagrody         i wyróżnienia.2.      Nagradzane są:            a. osiągnięcia w nauce;            b. osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska;            c. udział i sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych;3. Nagrodą, wyróżnieniem jest:a.       reprezentowanie szkoły na zewnątrz;b.      członkostwo w poczcie sztandarowym;c.       dyplomy i listy gratulacyjne;d.      nagrody rzeczowe;e.       pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów;f.        sfinansowanie lub dofinansowanie wycieczki uczniów w miarę istniejących możliwościg.       inne wyróżnienia i nagrody ustalone przez władze szkolne;h.       przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Absolwent Roku” w klasie trzeciej;i.         przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Sportowiec Roku”;j.        przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Anglista Roku”4.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody, wyróżnienia mogą występować przedstawiciele wszystkich organów szkoły.5.      Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.   § 15. Kary 1.      Uczniowie, którzy rażąco naruszają zasady współżycia w szkole mogą być ukarani. Kary są udzielane za:a) notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych;b) niszczenie mienia szkoły;c) chuligaństwo;d) naruszanie nietykalności osobistej;      e) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły;2.      Karą jest:a)      nagana udzielona przez wychowawcę w obecności rodziców (opiekunów prawnych);b)      nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy, pedagoga i rodziców (opiekunów prawnych); nagana zostaje odnotowana                          w dzienniku elektronicznym;c)      nagana z wpisem do arkusza;d)      zawieszenie w prawach do reprezentowania szkoły na zewnątrz;e)      odpowiedzialność materialna rodziców (opiekunów prawnych) ucznia za zniszczony sprzęt szkolny;f)        skierowanie przez wychowawcę w ramach zadośćuczynienia do prac społecznych na rzecz szkoły za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) i pod opieką wyznaczonego pracownika pedagogicznego;g)      przeniesienie do innej klasy;h)      skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.3.      Wniosek o ukaranie z uzasadnieniem składa wychowawca klasy na ręce Dyrektora Szkoły na podstawie opinii zespołu wychowawczego.4.      O wszystkich zastosowanych karach zostają poinformowani rodzice.5.      Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary poprzez swoich rodziców (opiekunów prawnych) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia do Dyrektora Szkoły6.      W ciągu 14 dni zostaje podjęta decyzja co do wymierzonej kary.7.      Dyrektor Szkoły może zawiesić czasowo wymierzenie kary na podstawie poręczenia złożonego przez przedstawicieli jednego z organów szkoły.8.      Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej za zgodą Kuratora Oświaty w Gdańsku.       Znowelizowany WSO obowiązuje od 01.09.2010 r.Znowelizowany WSO obowiązuje od 30.11.2010r.Znowelizowany WSO obowiązuje od 30.08.2011r.Znowelizowany WSO obowiązuje od 30.08.2012r.Znowelizowany WSO obowiązuje od 29.08.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańska
Wprowadził informację: Patrycja _Żałobińska
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja _Żałobińska
Data wytworzenia informacji: 18.04.2013
Data udostępnienia informacji: 18.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2013 15:13 Aktualizacja treści Patrycja _Żałobińska
18.04.2013 08:19 Dodanie informacji Patrycja _Żałobińska