Regulamin premiowania pracowników

ZAKŁADOWY REGULAMIN PREMIOWANIA
pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych
w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

     Na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia obowiązującego od dnia 01 listopada 1998 r. oraz  art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz.U.  z 2001 r. Nr 769 , poz. 854 z późniejszymi zmianami)  ustala się regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych w Gdyni

                                                                           § 1
    W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 15% środków przewidzianych na płace zasadnicze pracowników nie będących nauczycielami

                                                                           § 2
Premia jest przyznawana tym pracownikom, którzy właściwie wywiązują się z powierzonych zadań, a w szczególności :
1) starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające z zakresu ich czynności, bądź inne prace zlecone przez przełożonych,
2) przestrzegają obowiązujące przepisy bhp, ppoż, regulaminu pracy, a także zarządzenia wewnętrzne dyrektora,
3) dbają o mienie zakładu pracy i posługują się przydzielonym sprzętem i materiałami w sposób oszczędny i racjonalny,
4) dbają o organizację swojego rozkładu czasu pracy w taki sposób, aby był on w pełni wykorzystany dla realizacji zadań
5) wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy

                                                                           § 3
1.  Wysokość  indywidualnej premii miesięcznej nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia
     zasadniczego.
2. O uruchomieniu funduszu premiowego oraz wysokości indywidualnej premii decyduje  
    dyrektor Zespołu w zależności od wygospodarowanych na ten cel środków z funduszu płac.
3. Za podstawę obliczenia premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z
    osobistego  zaszeregowania za czas efektywnie przepracowany.

                                                                           § 4
1. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w przypadku niewłaściwego wywiązywania 
    się z powierzonych zadań, a także w razie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) stawienia się w pracy w stanie wskazującym na pożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
4) zawinionego narażenia szkoły (działaniem lub zaniechaniem działania) na straty majątku lub dopuszczeniem do strat finansowych
5) stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności gospodarczej, administracyjnej lub technicznej, które wystąpiły z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika.
2. Jeżeli przewinienia wymienione w ust. 1 nastąpiły po naliczeniu premii lub po jej wypłacie za
     dany miesiąc – konsekwencje premiowe mają zastosowanie w następnym miesiącu

                                                                           § 5
1. Premia może być obniżona  w przypadku:
1) niepełnego wykonania zadań wymienionych w § 2 – do 50 %
2) nieusprawiedliwionego spóźnienia do pracy  20%, a w razie spóźnienia dłuższego lub w przypadku powtarzania się spóźnień 50%,
3) wymierzenia pracownikowi kary porządkowej 100%
4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim powyżej 3 dni, jeśli wystąpiła konieczność powierzenia obowiązków tego pracownika w tym okresie innej osobie.
 2. Na  życzenie pracownika należy poinformować go o przyczynach obniżenia lub pozbawienia premii (wstrzymania jej wypłaty) Od decyzji tej przysługuje mu prawo wniesienia odwołania do dyrektora w terminie 7 dni od daty otrzymania.

                                                                                 § 6
Premia za dany okres może być indywidualnie zwiększona do wysokości podanej w § 3 ust. 1  
przypadku nienagannego wykonania dodatkowych obowiązków (np. doraźnego poszerzenia zakresu, zastępstwa za nieobecnego pracownika i in.)

                                                                             § 7
1. Decyzje o przyznaniu w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii  
     indywidualnej wydaje dyrektor na wniosek  zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-
     administracyjnych
2. Premia przyznawana jest za okres miesiąca kalendarzowego i wypłacana z dołu razem z
    wynagrodzeniem w kasie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00 lub przekazywana na konto

     
    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i zapoznaniu z nim pracowników  szkoły.


Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 1/2005
W sprawie godzin pracy pracowników nie będących nauczycielami

Na podstawie art. 20 pkt. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnianych w szkołach i Placówkach Prowadzonych przez Miasto Gdynia czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień.

Ustalam następujący czas pracy dla poszczególnych grup pracowników od poniedziałku do piątku :
 - dla pracowników administracji
 Od  godz. od 7.00 do godz..  15.00

 - dla woźnych
 od godz. 6.00  do godz. 14.00 

- dla woźnej ½ etatu
od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 12.00

 - dla szatniarzy
I zmiana od godz.   7.00  do godz. 15.00
II zmiana od godz. 12.00  do godz. 20.00

- dla konserwatorów, operatora sprzętu komputerowego, 
od godz. 7.00 do godz. 15.00

 - dla operatora sprzętu komputerowego ½ etatu
Od godz. 8.00 do godz. 12.00

 - dla sprzątaczek 
od godz.  14.00 do godz. 22.00

- dla sprzątaczki  ¾ etatu
od godz.  16.00 do godz. 22.00
 
 - dla dozorców nocnych wg harmonogramu

W okresie ferii i wakacji pracownicy obsługi rozpoczynają i kończą pracę wg harmonogramu opracowanego przez zastępcę dyrektora

Pracownikom przysługuje jedna 20 minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy, przeznaczona na spożycie posiłku i odpoczynek.

Na podstawie art. 237  § 1 Kodeksu Pracy ustalam tabelę normę przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni:

Stanowisko pracyZakres wyposażeniaPrzewidywany okres używalności w miesiącach do zużycia
Konserwator, rzemieślnik gospodarczyR– fartuch drelichowy R -   Obuwie ochronne12 miesięcy 12miesięcy
Woźna ,szatniarki, sprzątaczki, magazynierR- fartuch roboczy R- obuwie ochronne12 miesięcy 12 miesięcy
Nauczyciele zawoduR –fartuch drelichowyDo zużycia
Nauczyciele wychowania fizycznegoR – dres R – obuwie sportowe24 miesiące 24 miesiące

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marian Deręgowski
Wprowadził informację: Grażyna Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kuliś
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 13.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2015 08:52 Aktualizacja treści Joanna Kuliś