Regulamin pracy

REGULAMIN PRACY
obowiązujący pracowników zatrudnionych
w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
w Gdyni

Na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,poz. 94 z późn. zm. ) Kodeks Pracy oraz art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn.zm.)  ustalam:

I. PRZEPISY  WSTĘPNE

                                                                                                         §1

1. Regulamin jest aktem normatywnym ustalającym  organizację i prządek w pracy oraz zawiązane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
2. Regulamin pracy określa w szczególności:
1) organizację pracy,
2) czas pracy (systemy i rozkłady czasu pracy), porę nocną,
3) sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności,
4) sposoby potwierdzania obecności w pracy,
5) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
6) nagrody i kary związane z porządkiem pracy
7) termin , miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia,
8) sposób prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

                                                                                                         §2

Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj pracy i stanowisko.

                                                                                                         §3

Przed dopuszczeniem do pracy, każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie dołączone do akt osobowych.

§4

Ilekroć  w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

II. OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1. Rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
2. Stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne  z przepisami prawa i umowy o pracę
3. Przestrzegać ustalonego czasu pracy, w tym punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy,
4. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
5. Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy raz przepisów przeciwpożarowych,
6. Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
7. Dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie. Za zagubione lub uszkodzone narzędzie, materiały, środki dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy i audiowizualny z winy pracownika i nie nadające się do dalszej eksploatacji pracownik obowiązany jest wpłacić do kasy Zespołu Szkół  Chłodniczych i Elektronicznych kwotę odszkodowania w wysokości aktualnej ceny rynkowej
8. Zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne szkoły, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
9. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
10. Przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego,
11. Dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
12. Należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy dokumentację, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy,
13. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku nauczyciela  obowiązani są przestrzegać ustaleń art. 6 ust.  1 Karty Nauczyciela oraz art. 4 ustawy o systemie oświaty,
14. wykazywać lojalność w stosunku do pracodawcy i realizować jego politykę rozwoju szkoły.

§5

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione.
2. Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

§6

Zabrania się pracownikom:
1. Opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego,
2. Operowania maszynami i urządzeniami nie zawiązanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
3. Samowolnego demontowania osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń, czyszczenia i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

§7

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§8

Wprowadza się całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły.

III. OBOWIĄZKI  PRACODAWCY

§9

Pracodawca jest obowiązany w szczególności
1. Zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny  z treścią zawartej umowy o pracę.
2. Zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami
3. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników przy  wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
4. Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
5. Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
6. Zapewnić bezpieczne  i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku Nr do regulaminu
7. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
8. Ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
9. Zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne  potrzeby pracowników
10. Wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy.
11. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
12. W czasie przeprowadzania szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaniem przez niego pracy oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.
13. Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe. pracowników,
14. Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


IV. CZAS  PRACY

§10

Czas pracy – to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy

§11

 Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
     1/ zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
     2/ inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
     3/ zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Czas pracy pracowników administracji i obsługi szkoły nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień.
4. Czas pracy dla dozorców nocnych jest wydłużony i wynosi do 12 godzin na dobę.
5. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
6. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo , do co najmniej 35 godzin nie-przerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego

§12

Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i kończenia pracy:
1. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze rozpoczynają i kończą pracę według ustaleń zarządzonych przez dyrektora.
2. Nauczyciele rozpoczynają i kończą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, przy czym obowiązuje ich przybycie co najmniej na 5 minut przed rozpoczęciem w/w zajęć.
3. Nauczyciel - pedagog szkolny, nauczyciele bibliotekarze rozpoczynają i kończą pracę według rozkładu zatwierdzonego przez dyrektora.
4. Nauczycieli obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy.
5. Wszystkich nauczycieli obowiązuje obecność na zebraniach rady pedagogicznej i innych zebraniach według zarządzeń dyrektora.
6. Pracownicy administracji i  obsługi rozpoczynają i kończą pracę według harmonogramu opracowanego przez  z-cę dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych.
7. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.
8. Harmonogramy pracy sporządzone na okres rozliczeniowy podaje się do wiadomości pracowników co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

§13

1. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 20-minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy; czas rozpoczynania i kończenia przerwy ustalają kierownicy komórek organizacyjnych w porozumieniu z pracownikami.
2. Nauczyciele mają prawo do przerw w pracy zgodnie z ustalonymi przerwami w zajęciach lekcyjnych i warsztatowych.
3. Nauczyciele nie mają przerwy, gdy zostali wyznaczeni do pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym planem  dyżurów nauczycieli.

§14

Praca nocna  obejmuje czas pomiędzy 22.00 a 6.00, za każdą godziną przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

§15

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za godzinę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a godz. 6.00 dnia następnego.

§16

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§17

Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.

§18

1. Przyjście do pracy i wyjście z pracy pracownicy administracji i obsługi potwierdzają wpisem w listę obecności i ewidencję nieobecności w godzinach służbowych.
2. Nauczyciele dokumentują przybycie do pracy w dziennikach lekcyjnych lub zajęć pozalekcyjnych
3. Pedagog szkolny i nauczyciele bibliotekarze dokumentują przyjście do pracy wpisem w listach obecności - dziennikach pracy.
4. Nauczyciele dokumentują obecność na posiedzeniach rady pedagogicznej względnie innych zebraniach na listach obecności.
5. W razie spóźnienia się do pracy nauczyciel zobowiązany jest zgłosić spóźnienie i wyjaśnić na piśmie przyczyny wicedyrektorowi, kierownikowi warsztatów, a pracownicy administracji i obsługi z-cy dyrektora  d/s ekonomiczno-administracyjnych
6. Karty czasu pracy prowadzi z- ca dyrektora d/s ekonomiczno - administracyjnych.
7. Rejestr nieobecności i spóźnień dla nauczycieli prowadzi wicedyrektor i kierownik warsztatów szkolnych.

§19

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana i określona czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

§20

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości nie określony w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia służbowego (tzw. delegacja).
2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany.


V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

   
                                                                                                        §21

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę warunki pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielonego pracownikowi zgodnie z art. 167²
2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu zawiadamia się pracownika nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej ) na karcie urlopowej
4. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym, Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
5. Na wniosek pracownika , w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
6. Dla pracowników niebędących nauczycielami urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracownika w danym dniu, przyjmując zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy,
7. Dla osób pracujących w niepełnym etacie – wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu
8. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
9. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej  do końca I kwartału następnego roku.
10. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
11. Nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 64, 65 i art. 66 Karty Nauczyciela.Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 67 Karty Nauczyciela.

§22

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze
3. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

§23

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:
1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy ),
2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy,
4. skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania,
5. na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym za granicą.
6. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§24

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 7 lat przysługuje urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku
2. Podstawę udzielenia urlopu stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela
3. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia

§25

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
1. W celu wykonywania zadań i czynności :
a/ ławnika w sądzie,
b/ członka komisji pojednawczej,
c/ obowiązku świadczeń osobistych.
2. w celu:
a/ wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b/ stawiania się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium d/s wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.
c/ przeprowadzania badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy;
d/ oddania krwi albo przeprowadzania przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.
3. w celu występowania w charakterze:
a/ biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium d/s wykroczeń,
b/ strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą

§26

Pracownikom pełniącym funkcję wykładowców w szkołach zawodowych, w szkołach wyższych oraz samodzielnych placówkach naukowych, naukowo-badawczych, naukowo-dydaktycznych przysługuje zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenia zajęć w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo lub 24 godz. w miesiącu  z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§27

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
3. Wszystkie wyjścia w godzinach pracy nauczycieli są obowiązkowo zapisane w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela wychodzącego, a zajęcia zastępcze przez nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo.
4. Nad prawidłowością zapisów czuwają wychowawcy klas a kontrolują wicedyrektorzy i kierownikwarsztatów szkolnych.

§28

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu
        małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2. 1 dzień- w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej,
                   teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub
                   pod jego bezpośrednią opieką.

§29

Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat  przysługuje w ciągu roku zwolnienia od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§30

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§31

Pracodawca jest obowiązany:
1. Zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
2. Prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracy.
5. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.
6. Wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
7. Wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

§32

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.
2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§33

1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem stanowiącym załącznik do regulaminu
2. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę
3. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.
4. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w zakładzie.

§ 34

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wymagana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym  niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie nasuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

§35

Nie wolno zatrudniać kobiet:
1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:
1/ Przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:
a/ jeżeli praca wykonywana jest na stałe - powyżej 15 kg na osobę,
b/ jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 25 kg na osobę,
2/ przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody):
a/ jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 10 kg na osobę,
b/ jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę,
2. Przy pracach, o których mowa w ust. 1 kobiety w ciąży:
1/ do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy w/w norm,
2/ po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie,przewożenie ciężarów,
3/ przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli ma być przekroczone graniczne wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażonych.
4/ w ciąży przy pracach w warunkach zagrożenia na działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości; praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące w warunkach, w których istnieje możliwość działania na kobietę dawek większych od 0,3 dopuszczalnej wartości ustalonej dla pracowników narażonych bezpośrednio.

§36

Przy ręcznym podnoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w § 35 ust.1

§37

1. Kobiety w ciąży nie wolna zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
    
                                                                                                       §38

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
1. Zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§39

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.
Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

VIII. WYPŁATA WYNAGRODZEŃ

                                                                                                       §40
   
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§41

1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się:
a/ nagrody jubileuszowej,
b/ odprawy emerytalno-rentowej,
c/ nagrody z zakładowego funduszu nagród,
d/ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - ponadwymiarowych

§42

Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii  dla nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , dla pracowników administracji i obsługi Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników nie Będących Nauczycielami Zatrudnianych w Placówkach Oświatowo-Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia.

§43

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz dodatkiem motywacyjnym dla nauczycieli płatne jest co miesiąc z góry w dniu 1 każdego miesiąca.
Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
Dla pracowników administracji i obsługi w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
2. Premia regulaminowa płatna jest w odstępach miesięcznych z dołu.
3. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie wypłaty.
4. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§44

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka w kasie szkoły w godzinach od  9.00 do 14.00
2.Wynagrodzenie na pisemny wniosek pracownika może być przekazane na jego rachunek         oszczędnościowo- rozliczeniowy.
3. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§45

1. Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu: - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy
a/ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi ,
b/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
c/ kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy,
d/ inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził pisemną  zgodę. W takim wypadku wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej w art. 87' § 1 pkt. 1

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§46

1. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów  w prac mogą być przyznane następujące nagrody  i  wyróżnienia:
1/ gratyfikacja pieniężna,
2/ awansowanie na wyższe stanowisko.
2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.
3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub składa się do akt osobowych pracownika.

X. DYSCYPLINA  PRACY

§47

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zezwolenia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności :
1/ Wypadek lub choroba powodujące niezdolność pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
2/ wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowani pracownika osobistej opieki,
3/ okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
4/ nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5/ konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończeniapodróży, jeżeli warunki odbywania uniemożliwiły odpoczynek nocny.

§48

1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
4. W razie nieobecności w pracy w związku z :
1/ niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
2/ chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

§49

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.
2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności  jest obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

§50

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
a w szczególności :
1. Spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
2. Stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu,
3. Spożywa alkohol w czasie pracy,
4. Przyjętego  sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy ora usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
5. Wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
6. Wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników,
7. Nie przestrzega tajemnicy służbowej
mogą być stosowane kary:
a/ kara upomnienia,
b/ kara nagany.

§51

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy

§52

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana kara pieniężna.

§53

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiętnej części wynagrodzenia  przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§54

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
    
                                                                                                        §55

1. Kary stosuje Dyrektor  i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia go o naruszeniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dniu od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary  
4. Po roku nienagannej pracy, karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.
5. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi równowartość tej kary
                                                      

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

§56

1. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej  zastępuje go stały zastępca,
a w przypadku braku stałego  zastępcy pracownik wyznaczony przez dyrektora.
2. Kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego pracownika
1/ wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego
pomiędzy innych pracowników komórki,
2/ w przypadku braku możliwości wykonania zadań nieobecnego pracownika przez innych
pracowników komórki organizacyjnej zgłasza się ten fakt dyrektorowi, który podejmuje decyzję
w tym zakresie.

§57

Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje pracowników w wyznaczonych terminach w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.

§59

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy
      
                                                                                                       §60

1.Do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu uprawniony jest Dyrektor szkoły po uzyskaniu akceptacji związków zawodowych,
2. Zmiana niniejszego regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy
3. O zmianach treści regulaminu ogłasza się w sposób przyjęty w Szkole,
4. Zmienione postanowienia regulaminu nabywają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości
5. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marian Deręgowski
Wprowadził informację: Grażyna Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kuliś
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 13.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2015 13:18 Aktualizacja treści Joanna Kuliś