Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społęcznych jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji Laboratorium Innowacji Społecznych powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek:
(Sugerowany wzór wniosku w załączniku)

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Laboratorium Innowacji Społecznych w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia ul. Żeromskiego 31;
  • złożyć osobiście w sekretariacie mieszczącym się przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl;
  • złożyć w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
Ważne:
  • jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana (wypełnić pole "Adres e-mail" lub wpisać go w polu "Opis informacji do udostępnienia");
  • jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji  (wypełnić odpowiednie pola lub wpisać pełny adres w polu "Opis informacji do udostępnienia");
  • przed wypełnieniem formularza, należy sprawdzić czy interesujące dane są udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych, pod adresem: https://www.gdynia.pl/bip/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,467/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,497510
Wskazane działanie umożliwia szybsze pozyskanie żądanych informacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 10.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2019 13:37 Zmiana załącznika Ewa Gozdalik
10.10.2019 13:26 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 13:24 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 13:17 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 13:13 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 12:39 Dodanie informacji Ewa Gozdalik