Statut

Statut jednostki budżetowej
„Laboratorium Innowacji Społecznych”


Postanowienia ogólne
§ 1. 1.  Laboratorium Innowacji Społecznych, zwane w dalszej części LIS, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni.
2. Siedzibą LIS jest Gdynia.
§ 2. LIS działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

Przedmiot działania LIS
§ 3. 1. Przedmiotem działania LIS jest realizacja zadań związanych z rozwojem innowacji społecznych na terenie Gdyni.
2. Zakres działania LIS obejmuje w szczególności:
1) wdrażanie i promocję innowacyjnych działań społecznych, kierowanych do różnych grup mieszkańców,
2) wspieranie i stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych i potrzeb regionu, rozwój potencjału zasobów ludzkich i społeczności lokalnych poprzez tworzenie efektywnych rozwiązań wsparcia i koordynacje interdyscyplinarnych, ogólnomiejskich procesów
3) realizację konsultacji społecznych z mieszkańcami, koordynację procesów angażujących mieszkańców we współdecydowanie o miejskich politykach i rozwiązaniach,
4) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi gminy,
5) wypracowywanie kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych terytoriów, odpowiadających lokalnym warunkom i potrzebom społeczności oraz realizację i koordynację przedsięwziąć rewitalizacyjnych w Gdyni,
6) współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju działań prospołecznych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
7) realizację innowacyjnych przedsięwzięć i projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz wspierania rodziny,
8) działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji społecznych w regionie
9) realizację i promocję działań oraz przedsięwzięć w zakresie kultury, edukacji, sportu, rozwoju wspólnot lokalnych, partycypacji oraz wolontariatu,
10) kreowanie i udział w wydarzeniach i projektach o charakterze międzynarodowym dla realizacji celów statutowych
11) obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia), zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji, utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki.
3. Realizując cele statutowe, LIS może w szczególności:
1) pozyskiwać środki zewnętrzne na prowadzenie własnej działalności statutowej i na wspieranie przedsięwzięć społecznie innowacyjnych, realizowanych przez inne podmioty,
2) prowadzić inwestycje, modernizacje i remonty obiektów i infrastruktury,
3) zapewniać obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedsięwzięć innowacyjnych,
4) zawierać umowy z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i kontrolować ich wykonywanie,
5) organizować konkursy, festiwale, konferencje, działania edukacyjne i imprezy sportowe
6) podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja LIS
§ 4. 1.  LIS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego względem Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje działalnością LIS na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
3. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu LIS innym osobom.
4. Udzielenie pełnomocnictw wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
5. Dyrektor kieruje pracą LIS przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych.
6. Dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa odpowiedzialny jest za:
1) należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo–finansowych, przepisów Statutu, Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika Miasta,
2) właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
3) organizację pracy, strukturę zatrudnienia i należyte funkcjonowanie podległej administracji,
4) eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.
7. Dyrektor w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z zakresem swoich praw i obowiązków ma prawo w szczególności do:
1) dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami i środkami obrotowymi,
2) prowadzenia polityki kadrowej i płacowej podległej administracji, w ramach określonego przez Prezydenta Miasta funduszu płac,
3) reprezentowania LIS na zewnątrz w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Gospodarka finansowa LIS
§ 5. 1.  Podstawą gospodarki finansowej LIS jest plan dochodów i wydatków.
2. LIS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.
4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.
5. LIS prowadzi odrębny rachunek bankowy.
6. LIS samodzielnie dochodzi i egzekwuje należności z tytułu prowadzonych usług i realizowanych wydarzeń, zarządzania lokalami i budynkami oraz sprzedaży wyrobów.
7. Majątek znajdujący się w zasobie LIS stanowi własność Gminy Gdynia.

Nadzór nad LIS
§ 6. Nadzór nad działalnością LIS sprawuje Prezydent Miasta.

Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017