Statut

Statut jednostki budżetowej  „Laboratorium Innowacji Społecznych”


Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Laboratorium Innowacji Społecznych, zwane w dalszej części LIS, jest jednostką budżetową Gminy
Miasta Gdyni.
2. Siedzibą LIS jest Gdynia.
§ 2. LIS działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) ) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

Rozdział 2. Przedmiot działania LIS
§ 3. 1. Przedmiotem działania LIS jest :
1) opracowywanie, wdrażanie i promocja innowacyjnych działań skierowanych do różnych grup mieszkańców i obywateli; wypracowywanie, testowanie, wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przed miastami,
2) wspieranie i stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych i potrzeb regionu, rozwój potencjału zasobów ludzkich i społeczności lokalnych poprzez tworzenie efektywnych rozwiązań wsparcia i koordynacje interdyscyplinarnych, ogólnomiejskich procesów,
3) realizacja konsultacji społecznych z mieszkańcami, koordynacja procesów angażujących mieszkańców we współdecydowanie o miejskich politykach i rozwiązaniach,
4) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi gminy,
5) wypracowywanie kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych terytoriów, odpowiadających lokalnym warunkom i potrzebom społeczności oraz realizacja i koordynacja przedsięwziąć rewitalizacyjnych w Gdyni,
6) wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań przestrzennych oraz z zakresu polityki mieszkaniowej,
7) współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi
w zakresie rozwoju działań prospołecznych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
8) realizacja innowacyjnych przedsięwzięć i projektów z zakresu rozwoju usług społecznych, kultury, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, wspierania rodziny, aktywności obywatelskiej, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej, adaptacji do zmian klimatu,
9) działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji społecznych w regionie,
10) realizacja i promocja działań, imprez, wydarzeń oraz przedsięwzięć w zakresie kultury, edukacji, sportu, integracji, rozwoju wspólnot lokalnych, partycypacji, wolontariatu, działań obywatelskich,
11) kreowanie i udział w wydarzeniach i projektach o charakterze lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym dla realizacji celów statutowych,
12) obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia
i urządzeń, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia), zabezpieczenie
prawidłowej eksploatacji, utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki,
13) inicjowanie i wspieranie działań służących rozwijaniu wspólnotowości, działań samopomocowych, dialogu pomiędzy mieszkańcami oraz rozwijanie prospołecznej działalności dla lokalnej społeczności,
14) realizacja działań na rzecz wsparcia osób z doświadczeniem imigranckim
i uchodźczym,
15) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Realizując cele statutowe, LIS może w szczególności:
1) pozyskiwać środki zewnętrzne na prowadzenie własnej działalności statutowej
i na wspieranie przedsięwzięć społecznie innowacyjnych, realizowanych przez inne podmioty,
2) prowadzić inwestycje, modernizacje i remonty obiektów i infrastruktury,
3) administrować Siecią Przystani – Centrów Sąsiedzkich oraz zapewniać obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedsięwzięć innowacyjnych,
4) zawierać umowy z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i kontrolować ich wykonywanie,
5) organizować konkursy, festiwale, konferencje, działania edukacyjne i imprezy sportowe,
6) rozwijać zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne, świadczone w lokalnej społeczności,
7) świadczyć usługi doradcze, badawcze, organizacyjne, wypracowywać ekspertyzy, opinie,
8) udostępniać administrowane obiekty, pomieszczenia i zasoby w celu organizacji wydarzeń, warsztatów lub zajęć sportowych, rekreacyjnych, dydaktycznych, kulturalnych, obywatelskich, nakierowanych na rozwijanie działań o charakterze wspólnotowym i samopomocowym,
9) prowadzić działalność w powierzonych obiektach, w tym je wydzierżawiać, wynajmować oraz oddawać w bezpłatne użytkowanie.

Rozdział 3. Organizacja LIS
§ 4. 1. LIS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego względem Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje działalnością LIS na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
3. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu LIS innym osobom.
4. Udzielenie pełnomocnictw wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
5. Dyrektor kieruje pracą LIS przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych.
6. Dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa odpowiedzialny jest za:
1) należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo–finansowych, przepisów Statutu, Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika Miasta,
2) właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
3) organizację pracy, strukturę zatrudnienia i należyte funkcjonowanie podległej administracji,
4) eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.
7. Dyrektor w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z zakresem swoich praw i obowiązków ma prawo w szczególności do:
1) dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami i środkami obrotowymi,
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1394
2) prowadzenia polityki kadrowej i płacowej podległej administracji, w ramach określonego przez Prezydenta Miasta funduszu płac,
3) reprezentowania LIS na zewnątrz w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa LIS
§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej LIS jest plan dochodów i wydatków.
2. LIS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.
4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.
5. LIS prowadzi odrębny rachunek bankowy.
6. LIS samodzielnie dochodzi i egzekwuje należności z tytułu prowadzonych usług i realizowanych wydarzeń, zarządzania lokalami i budynkami oraz sprzedaży usług i wyrobów.
7. Majątek znajdujący się w zasobie LIS stanowi własność Gminy Gdynia.

Rozdział 5. Nadzór nad LIS
§ 6. Nadzór nad działalnością LIS sprawuje Prezydent Miasta.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni.asta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2022 15:16 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka