Zmiana statutu Biura Planowania Przestrzennego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 25 października 2018 roku poz. 4051

UCHWAŁA NR XLVI/1416/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej "Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni" (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 105 poz. 1704,
z 2013 r. poz. 814, z 2014 poz. 412, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 1882), w załączniku nr 1 w §
3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań statutowych Biura należy:
1) wykonywanie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni,
a w szczególności:
a) przygotowywanie projektu Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium;
b) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na obszarze miasta;
c) wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem,
opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
d) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o odmowie ustalenia warunków
zabudowy, w sytuacji gdy decyzja taka dotyczy terenów objętych sporządzanymi
projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
e) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocena aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
f) przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
g) przygotowywanie informacji o postępach w opracowywaniu planów miejscowych, ich
aktualności i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania;
h) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym planów uchylonych
i nieobowiązujących;
i) przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów
miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu
przekraczającym obszar miasta;
j) sporządzanie opinii urbanistycznych dla Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta Gdyni;
k) wnioskowanie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów architektonicznourbanistycznych
zlecanych przez miasto;
l) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej;
m) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami planistycznymi krajowymi
i zagranicznymi;
n) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości gruntowych.
2) wykonywanie następujących zadań wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:
a) przyjmowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie
lokalizacji inwestycji towarzyszącej;
b) wykonywanie czynności formalno – prawnych związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji
inwestycji towarzyszącej;
c) przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdyni projektu uchwały o ustaleniu lub
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;
d) przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdyni projektu uchwały w sprawie ustalenia
lokalnych standardów urbanistycznych.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.09.2018
Data udostępnienia informacji: 08.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2018 12:52 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak