Zmiana statutu Biura Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR XX/447/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” i odwołania upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonego Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 105, poz. 1704 z późn. zm.) w załączniku nr 1, stanowiącym statut Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w § 3 ust. 2 uchyla się pkt 16 i 17. 
§ 2. Odwołuje się udzielone Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni uchwałą nr XXVII/562/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 814) upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania innych czynności przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.


Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

           Joanna Zielińska

Uchwała opublikowana 18 maja 2016 (poz. 1882) w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego [125 KB]

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2016
Data udostępnienia informacji: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2016 11:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.05.2016 11:30 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak