Zmiana statutu Biura Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXVIII/800/14

RADY MIASTA GDYNI
z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”, w § 3 ust. 2 uchyla się pkt 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 15.01.2015
Data udostępnienia informacji: 21.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2016 11:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak