Zmiana statutu Biura Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR XXVII/562/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej "Biuro Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni".Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 W związku z art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj, Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 ust. 2 statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni W sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” z dnia 28 marca 2007 r., po pkt 14 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 15 - 17 w brzmieniu:

,,15) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości gruntowych;

16) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim W uzgodnieniu z marszałkiem województwa,
b) o znaczeniu powiatowym i gminnym,

17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym”.

§2. 1. Upoważnia się dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania innych czynności przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. W ramach udzielonego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ma prawo do podejmowania czynności przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, W tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organami egzekucyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej we wszystkich sprawach objętych niniejszym upoważnieniem.

§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 23.01.2013
Data udostępnienia informacji: 27.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2013 12:55 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak