Tekst jednolity statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

UCHWAŁA NR XLII/1220/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2007 r. Nr 105 poz. 1704) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)  uchwałą nr XXVII/562/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 814),
2) uchwałą nr XXXVIII/800/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 412),
3) uchwałą nr IX/153/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 1844),
4) uchwałą nr XX/447/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” i odwołania upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonego Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1882).
§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

Link do uchwały w Bazie Aktów Własnych Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.04.2018
Data udostępnienia informacji: 21.05.2018