Statut Biura Planowania Przestrzennego

Załącznik do uchwały nr VI/131/07
Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 1

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zwane w dalszej części statutu „Biurem", jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Siedzibą Biura jest miasto Gdynia.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania.

§ 3

1. Przedmiotem działalności podstawowej Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdyni wzakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego izrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.

2. Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac studialnych iprojektowych wzakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektu Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium;

2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego naobszarze miasta;

3) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych zesporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o odmowie ustalenia warunków zabudowy, w sytuacji gdy decyzja taka dotyczy terenów objętych sporządzanymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

7) przygotowywanie informacji o postępach w opracowywaniu planów miejscowych, ich aktualności i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania;

8) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym planów uchylonych i nieobowiązujących;

9) przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu przekraczającym obszar miasta;

10) sporządzanie opinii urbanistycznych dla Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni;

11) wnioskowanie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów architektoniczno-urbanistycznych zlecanych przez miasto;

12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

13) opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

14) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi.

3. Biura obejmuje swoim zakresem działania miasto Gdynię, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Działania studialne lub projektowe Biura mogą obejmować tereny sąsiednie poza granicami miasta, o ile jest to niezbędne ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne miasta.

§ 4

Biuro może zlecać w drodze umowy osobom fizycznym i prawnym wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Rozdział 3
Organizacja Biura.

§ 5

1. Biurem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego, wykonując czynności zzakresu prawa pracy względem dyrektora.

2. Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdyni.

4. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa ipostanowień niniejszego statutu.

5. Kadencja dyrektora trwa 4 lata.

6. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata nadyrektora.

§ 6

1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura ustala dyrektor.

2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1) strukturę Biura;

2) zasady funkcjonowania;

3) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 4
Gospodarka Majątkowa i Finansowa Biura.

§ 7

Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 8

Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 9

Działalność Biura jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.

§ 10

1. Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

2. Biuro może posiadać własny rachunek bankowy.

Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura.

§ 11

Nadzór, w tym nadzór nad gospodarką finansową, jest prowadzony przez Prezydenta Miasta, który dokonuje oceny działalności Biura.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.

§ 12

Zmiany postanowień Statutu Biura mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 03.07.2007