Obowiązki informacyjne Administratora

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską lub jej zastępcą Bożeną Chmielewską pod adresem: iodbpp@gdynia.pl.

Udzielanie Informacji publicznej
Wnioski i uwagi do mpzp / studium uikz, wnioski o sporządzenie lub zmianę mpzp / studium uikz
Podziały geodezyjne
Lokalizacja Inwestycji mieszkaniowych
Korespondencja dot. uchwalonych mpzp / studium uikz lub obszarów nieobjętych mpzp
Skargi i wnioski w trybie KPA
Praktyki studenckie
Kandydaci rekrutujący na wolne stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni


Udzielanie Informacji publicznej
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e-mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest załatwienie sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zaś podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Wnioski i uwagi do mpzp / studium uikz, wnioski o sporządzenie lub zmianę mpzp / studium uikz
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni. W jego imieniu przetwarza Państwa dane osobowe Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e- mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagodarowania Gdyni, podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji.
6. Źródłem pochodzenia danych jest: wnioskodawca, ewidencje oraz inne osoby fizyczne składające uwagi do mpzp/studium.
7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa prawo dostępu do informacji o źródle pochodzenia danych jest ograniczone, w zakresie w jakim wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podziały geodezyjne
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni. W jego imieniu przetwarza Państwa dane osobowe Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e- mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych wnioskiem dotyczącym podziału nieruchomości, podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Lokalizacja Inwestycji mieszkaniowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni. W jego imieniu przetwarza Państwa dane osobowe Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e- mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą określoną wustawiez dnia 5 lipca 2018 r.o ułatwieniach wprzygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zaś podstawą przetwarzania jest art. 7 ustawy.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Korespondencja dot. uchwalonych mpzp / studium uikz lub obszarów nieobjętych mpzp
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni. W jego imieniu przetwarza Państwa dane osobowe Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e- mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze złożonym pismem, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem (przesłanie/przekazanie danych).
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Skargi i wnioski w trybie KPA
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e- mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z odpowiedzią na wniosek/skargę, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Praktyki studenckie
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem przesyłanych danych jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e-mail: iodbpp@gdynia.pl.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbycia praktyk.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Kandydaci rekrutujący na wolne stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem przesyłanych danych jest: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 7/9; 81-341 Gdynia, e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską e- mail: iodbpp@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, Państwa zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
7. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 10.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2020 14:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2019 15:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.06.2019 09:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.06.2019 14:41 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.06.2019 14:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.02.2019 10:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.01.2019 08:19 zdefiniowanie aliasu Bartłomiej Poźniak
10.01.2019 15:39 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2019 15:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak