Obowiązki informacyjne Administratora

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Wojciechem Piaseckim lub jego zastępcą Anną Ciurak-Piasecką pod adresem: iod@bpp.gdynia.pl


Udzielanie Informacji publicznej

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest załatwienie sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia odpowiedzi na wniosek zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wnioski i uwagi do mpzp / studium uikz, wnioski o sporządzenie lub zmianę mpzp / studium uikz

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdyni, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagarowania Gdyni.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Źródło pochodzenia danych
Źródłem pochodzenia danych jest: wnioskodawca, ewidencje oraz inne osoby fizyczne składające uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagarowania Gdyni.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście, czyli przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Państwa prawo dostępu do informacji o źródle pochodzenia danych jest ograniczone, w zakresie w jakim wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Podziały geodezyjne

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdyni, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z wnioskiem dotyczącym podziału nieruchomości.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia odpowiedzi na wniosek, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Lokalizacja Inwestycji mieszkaniowych

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdyni, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą określoną w art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ww. ustawą. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczeniach przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Korespondencja dot. uchwalonych mpzp / studium uikz lub obszarów nieobjętych mpzp

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdyni, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze złożonym pismem, związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagarowania Gdyni.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem (przesłanie/przekazanie danych).
 
Źródło pochodzenia danych
Źródłem pochodzenia danych jest: wnioskodawca, ewidencje oraz inne osoby fizyczne składające uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagarowania Gdyni.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Państwa prawo dostępu do informacji o źródle pochodzenia danych jest ograniczone, w zakresie w jakim wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Skargi i wnioski w trybie KPA

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. THugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z odpowiedzią na wniosek/skargę.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Praktyki studenckie

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się praktyka, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Kandydaci rekrutujący na wolne stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Strony umowy - usługodawcy i osoby wskazane do kontaktu

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iiod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W stosunku do osób wymienionych w umowie, ale nie będących jej stroną (osoby reprezentujące, osoby do kontaktu, wykonawcy) podstawą przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).


Uczestnicy dyskusji publicznej on-line nad ustaleniami mpzp

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdyni, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym organizacja i udokumentowanie dyskusji publicznej w postaci protokołu. Przebieg dyskusji na spotkaniach on-line zostanie utrwalony w celu sporządzenia pisemnego protokołu.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody, jaką wyrażacie Państwo przystępując do dyskusji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w dyskusji publicznej oraz wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dyskusji można uczestniczyć bez udostępnienia wizerunku (należy oznaczyć taką opcję w ustawieniach swojego komputera lub zasłonić kamerkę w swoim sprzęcie). Udostępnienie wizerunku do celów uczestnictwa oznacza zgodę na jego przetwarzanie.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście, czyli przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, w tym podmiot świadczący usługi dla administratora w zakresie technicznej obsługi dyskusji on-line.
Na spotkaniach on-line uczestnicy będą się nawzajem widzieć i słyszeć. Będzie także widoczna lista uczestników spotkania. Nagranie z przebiegu dyskusji nie będzie upubliczniane przez BPPMG jednak każdy z jej uczestników może je upublicznić bez zgody i wiedzy administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo dodatkowo prawo do jej wycofania (poprzez wyłączenie lub zasłonięcie kamery). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie wizerunku z nagrania dyskusji publicznej nie będzie możliwe, jednak całe nagranie zostanie usunięte niezwłocznie po sporządzeniu protokołu.


Petycje

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdyni, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bpp.gdynia.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie, rozpatrzenie oraz archiwizacja petycji.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 04.01.2021
Data udostępnienia informacji: 11.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 09:08 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.12.2023 10:51 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
09.05.2023 14:14 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.06.2022 12:16 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.06.2022 12:15 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.05.2022 13:46 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.07.2021 14:07 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.01.2021 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.01.2021 11:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.08.2020 16:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.08.2020 12:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.08.2020 10:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.07.2020 10:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.01.2020 14:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2019 15:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.06.2019 09:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.06.2019 14:41 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.06.2019 14:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.02.2019 10:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.01.2019 08:19 zdefiniowanie aliasu Bartłomiej Poźniak
10.01.2019 15:39 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2019 15:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak