Przetwarzanie danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni,
81-364 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: IOD Luiza Bukowska, kontakt: tel. 58 761 20 00, email: iod@zdiz.gdynia.pl, zastępca IOD: Maciej Karmoliński
3) Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (w tym archiwizacji), niezbędności do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4) Podstawa prawna: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) oraz Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz przepisów prawa, niezbędnych do realizacji celów sprawy w szczególności na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o samorządzie powiatowym, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom władzy publicznej, zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazywania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6) ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7) ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Równocześnie ADO informuje iż:
8) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
9) Ma Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO
w Gdyni (art. 15 RODO);
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia
zapomnianym” chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ADO, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez ADO, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody lub umowy (art. 20 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
10) Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.

Pozostałe klauzule informacyjne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Magdalena Wojtkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.06.2022
Data udostępnienia informacji: 02.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2023 10:39 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
13.03.2023 08:34 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
17.10.2022 10:10 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
28.09.2022 09:28 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
10.08.2022 13:10 Korekta Michał Kowalski
02.06.2022 10:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
02.06.2022 10:21 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz