Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby fizycznej, od której ZDiZ uzyska takie dane.
 
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [1] , wobec możliwości uzyskania od Pani/Pana, celem ich przetwarzania, danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.  Administratorem danych osobowych [ADO] będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, 81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: IOD Luiza Bukowska, kontakt: tel. 58 761 20 00, email: iod@zdiz.gdynia.pl, zastępca IOD: Maciej Karmoliński
3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, niezbędności do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO. Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu bezpośrednio po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym organom władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania
danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Równocześnie ADO informuje iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO);
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym” chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ADO, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez ADO, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody lub umowy (art. 20 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L. 2016.119.1 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, 81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl .
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zdiz.gdynia.pl, 58 761 20 00.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i polepszeniem funkcjonowania ruchu drogowego na terenie miasta Gdyni. Obraz monitoringu wykorzystywany jest do realizacji zadań statutowych przez operatorów systemu zarządzania i sterowania ruchem TRISTAR oraz dyspozytorów działu Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
5. Przetwarzanie następuje na podstawie zapisu z kamer systemu TRISTAR oraz podglądu obrazu w czasie rzeczywistym z kamer systemu monitoringu miasta.
6. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego TRISTAR będzie przechowywany przez okres 30 dni, od dnia pozyskania, po tym terminie obraz jest nadpisywany. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Policja, Sądy, Prokuratura.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej(art. 15.16.17.18.21 RODO)
11. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania danych osobowych niezgodnie z RODO (art. 77 RODO).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Magdalena Wojtkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.06.2022
Data udostępnienia informacji: 02.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2022 10:10 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
28.09.2022 09:28 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
10.08.2022 13:10 Korekta Michał Kowalski
02.06.2022 10:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
02.06.2022 10:21 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz