Dział Dróg

W skład Działu Dróg wchodzą następujące komórki:

 • Referat Zajęć Pasa Drogowego
 • Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej
Referat Zajęć Pasa Drogowego (biuro przy ul. 10 Lutego 33): 
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanym;
 • oddawanie pasa drogowego dróg publicznych w najem, dzierżawę lub użyczenie zgodnie z art. 22 ust. 2, ust. 2 a i ust. 2 c ustawy o drogach publicznych;orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
 • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;
 • prowadzenie rejestru pojazdów Gdyńskiego Transportu Osób z Niepełnosprawnością uprawnionych do poruszania się buspasami;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie identyfikatorów na wjazd do stref ograniczonego ruchu;
 • wprowadzanie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu i wyznaczanie objazdów - w nagłym przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych;
 • prowadzenie prac Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 • opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • współpraca z komórka ZDiZ własciwa ds. ubezpieczen w zakresie spraw zwiazanych z ubezpieczeniem dróg.

Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia, dla których zarządcą z mocy ustawy jest Prezydent Miasta, w tym sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących tych dróg,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy,
 • ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych,
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych.
Referat Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej:
 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • realizacja projektów nowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
 • weryfikacja zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych.

Kierownik Działu Dróg: Bogusław Moniuszko
tel. 58 761 20 20, pok. 317

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Wyszyńska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2011
Data udostępnienia informacji: 14.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2021 08:53 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 12:28 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.12.2020 08:55 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
10.09.2018 08:31 Aktualizacja treści Dariusz Witt
10.09.2018 08:30 Aktualizacja treści Dariusz Witt
10.09.2018 08:23 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 10:15 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 14:14 Aktualizacja treści Dariusz Witt
16.10.2015 12:23 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 08:57 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 08:50 Aktualizacja treści Dariusz Witt
19.07.2011 15:09 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
19.07.2011 15:09 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:57 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:53 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:50 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:48 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:46 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:44 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:42 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:41 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska