Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z dnia 27 maja 2015r.

STATUT

OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, zwany dalej Ośrodkiem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Miasta Gdyni.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gdynia.
4. Ośrodek posiada osobowość prawną.
5. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą";
2) niniejszego Statutu;
3) innych przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami działającymi w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 2.
1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz profilaktyki uzależnień.
2. Ośrodek udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów.
§ 3.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych.
2. Zapobieganie powikłaniom i redukcja szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Prowadzenie działań profilaktycznych i oświatowo - zdrowotnych dotyczących uzależnień.
6. Organizacja doskonalenia zawodowego dla zespołu terapeutycznego, a także
organizowanie staży i szkoleń doskonalących dla pracowników lecznictwa uzależnień.
7. Współudział w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych dla grup zawodowych kontaktujących się w pracy z pacjentami z problemami uzależnień i ich rodzinami oraz dotkniętymi przemocą w rodzinie.
8. Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy oraz grupami samopomocowymi.
9. Realizacja innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

§ 4.
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami polegającą na:
1) organizowaniu szkoleń, konferencji, warsztatów i innych form kształcenia związanych z działalnością leczniczą i profilaktyczną;
2) udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach przewidzianych przepisami na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 5.
Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor;
2)Rada Społeczna .
§ 6.
1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.
4. Dyrektor Ośrodka wybierany jest w drodze konkursu na okres 6 lat.
§ 7.
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego zakład oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata od chwili powołania. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej.
4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Prezydent Miasta Gdyni lub jego przedstawiciel jako Przewodniczący Rady;
2) jako członkowie Rady:
a) przedstawiciel Wojewody Pomorskiego;
b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miasta Gdyni w liczbie 3-6.
5. Rada Miasta Gdyni odwołuje członka Rady w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
2) rezygnacji z pracy w Radzie;
3) cofnięcia upoważnienia przez organ wyznaczający kandydata na członka do składu Rady.
6. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor.
7. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele pracowników oraz samorządów zawodów medycznych.
8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 8.
Zadania Rady Społecznej określa Ustawa.
§ 9.
Od uchwały Rady Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania się do podmiotu tworzącego.

§ 10.
1. W Ośrodku funkcjonują komórki organizacyjne prowadzące działalność merytoryczną oraz dział administracyjny.
2. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy .
3. Placówki funkcjonujące w Ośrodku:
1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;
2) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
3) Poradnia Leczenia Uzależnień.

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 11.
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy, w tym inwestycyjny, ustalany przez Dyrektora.
3. Rokiem obrotowym Ośrodka jest rok kalendarzowy.
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Prezydent Miasta Gdyni.
5. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
6. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na działalność statutową
Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej .
7. Prowadzenie działalności gospodarczej nie może ograniczać działalności statutowej.
8. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
9. Dyrektor decyduje o podziale zysku.

§ 12.
Wartość majątku Ośrodka ustala się według zasad określonych w Ustawie.

 

 

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.
Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zgodności działań Ośrodka z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym sprawuje podmiot tworzący.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Monika Gurtatowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Gurtatowska
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2015 13:38 Korekta Monika Gurtatowska
29.05.2015 13:36 Dodanie informacji Monika Gurtatowska