Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 roku

Regulamin Organizacyjny

Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
z siedzibą w Gdyni

 

 

 


ZATWIERDZONY W DNIU 09 GRUDNIA 2014r. PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDYNI
REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.01.2015 r.

 

 

Spis treści:


1. Postanowienia ogólne
2. Cele i zadania Ośrodka
3. Struktura organizacyjna
4. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania
5. Zasady kierowania przedsiębiorstwem Ośrodka
6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
7. Wysokość opłat pobieranych przez Ośrodek
8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
9. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni działa na podstawie:

1. Statutu Ośrodka
2. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego
3. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
§ 2
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, zwany dalej Ośrodkiem jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 3
Siedzibą Ośrodka jest miasto Gdynia.

§ 4
1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzi przedsiębiorstwo o nazwie Centrum Leczenia Uzależnień w Gdyni, zwane dalej Przedsiębiorstwem.
2. W Przedsiębiorstwie Ośrodek wykonuje działalność leczniczą.
3. Rodzajem działalności leczniczej Ośrodka są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
4. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.
5. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gdynia, ul. Reja 2a oraz Chrzanowskiego 3/5.


§ 5
1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni określa:
1) cele i zadania Ośrodka,
2) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
3) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
4) strukturę organizacyjną Ośrodka,
5) organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Ośrodka oraz warunki współdziałania tych komórek,
6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
8) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
9) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
10) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,
11) sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa.
2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor.
§ 6
Postępowanie kancelaryjne w Ośrodku określa Instrukcja Kancelaryjna ustalona przez Dyrektora.
§ 7
Wewnętrzny porządek oraz czas pracy poszczególnych grup zawodowych określa Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Pracowników Ośrodka.

Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka

§ 8
1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.
2. Ośrodek udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów.

§ 9
Do zadań Ośrodka należy:
1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych.
2. Zapobieganie powikłaniom i redukcja szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Prowadzenie działań profilaktycznych i oświatowo - zdrowotnych dotyczących uzależnień.
6. Organizowanie szkoleń wewnętrznych związanych z lecznictwem uzależnień dla zespołu terapeutycznego oraz kierowanie pracowników na szkolenie zewnętrzne związane z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka.
7. Organizowanie staży i szkoleń doskonalących dla pracowników lecznictwa uzależnień.
8. Współudział w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych osób pracujących w obszarze problematyki uzależnień, w tym prowadzenie szkoleń z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla grup zawodowych kontaktujących się w pracy z pacjentami z problemami uzależnień i ich rodzinami oraz dotkniętymi przemocą w rodzinie.
9. Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy (w tym z naukowo-badawczymi) oraz grupami samopomocowymi.
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.
§ 10
Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1) organizowania szkoleń, konferencji, warsztatów i innych form kształcenia związanych z działalnością leczniczą i profilaktyczną,
2) udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach przewidzianych przepisami na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna
§ 11
Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
1) Komórki organizacyjne działalności medycznej wchodzące w skład Przedsiębiorstwa,
2) Samodzielne stanowiska pracy.
§ 12
1. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
2) Poradnia Leczenia Uzależnień, .....3) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
2. Samodzielne stanowiska pracy stanowią:
1 ) Główny Księgowy,
2 ) Pracownik ds. Kadr i Płac,
3 ) Pracownik ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
3. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział 4
Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania


§ 13
1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradnia Leczenia Uzależnień wykonują następujące zadania:
1) Diagnozowanie:
a) zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b) zaburzeń nawyków i popędów,
2) Diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
a) spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
b) z zaburzeniami nawyków i popędów,
3) Realizację programów korekcyjnych dla osób:
a) spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie,
b) spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz używających innych substancji psychoaktywnych,
c) z zaburzeniami nawyków i popędów,
4) Realizację programów psychoterapii dla:
a) osób uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
5) Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla:
a) osób uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
6) Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a) dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b) osób z zaburzeniami nawyków i popędów.


2 . Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu wykonuje następujące zadania:
1) Diagnozowanie:
a) zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b) zaburzeń nawyków i popędów,
2) Diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
a) spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
b) z zaburzeniami nawyków i popędów,
3) Realizację programów psychoterapii dla:
a) osób uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
4) Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii:
a) osób uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
5) Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a) dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
6) Przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.

Rozdział 5
Zasady kierowania przedsiębiorstwem Ośrodka
§ 14

1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem .
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.
5. Podczas nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje jego Zastępca lub osoba przez niego upoważniona.

§ 15
1. Dyrektor wykonując swoją funkcję zapewnia w szczególności:
1) koordynację działania wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie zgodności
z zadaniami statutowymi,
2) organizację kontroli wykonywania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
4) realizację zadań zleconych przez podmiot tworzący,
5) udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych określonych odrębnymi przepisami,
6) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych.
2. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne, których projekty sporządzają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych:
1) regulaminy,
2) zarządzenia,
3) decyzje,
4) instrukcje,
5) procedury.
3. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.
4. Dyrektor zawiera umowy cywilno - prawne na realizację świadczeń zdrowotnych i inne.
5. Dyrektor ostatecznie rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia pracowników i pacjentów.
6. Do wyłącznej właściwości Dyrektora należą sprawy:
1) związane z wykonywaniem funkcji kierownika podmiotu leczniczego ,
2) kierownictwa i nadzoru nad działalnością osób bezpośrednio podległych,
3) współdziałania z Radą Społeczną i Przedstawicielem Pracowników,
4) współdziałania z organem tworzącym oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
5) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
6) ustalanie Regulaminu Organizacyjnego.
7. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora do czynności wymienionych w pkt. 6 na czas swojej
nieobecności.
§ 16
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych.
Pracownik pełniący funkcje kierownicze zobowiązany jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli działalności komórki, którą kieruje, zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej Ośrodka.

2. W szczególności do obowiązków osób kierujących komórkami organizacyjnymi należy:
1) kierowanie pracą podległych komórek,
2) proponowanie wewnętrznej organizacji komórki oraz rozdziału stałych zadań pracownikom,
3) nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległych komórek,
4) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami oraz
udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień, wskazówek i instruktażu zawodowego,
5) wprowadzanie nowoprzyjętych pracowników w zakres realizowanych zadań i nadzór
nad przebiegiem ich adaptacji w zespole,
6) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników,
7) analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach
organizacyjnych,
8) przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników
obowiązujących norm etycznych,
9) ocenianie pracowników.
3. Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych:
1) opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
2) wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań,
3) wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
4. Odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych za:
1) rzetelną i terminową realizację powierzonych obowiązków, realizację zadań i
wykorzystanie posiadanych uprawnień,
2) realizację, efektywność i skuteczność działania,
3) efektywne wykorzystywanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe,
zgodnie z Kodeksem pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych,
4) terminowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji, dokumentów sprawozdawczych,
5) przestrzeganie dochowania tajemnicy służbowej i zawodowej,
6) dbanie o dobro oraz właściwy wizerunek Ośrodka.

§ 17
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników.
Do obowiązków pracowników należą w szczególności:
1) kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami Ośrodka,
2) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w Ośrodku, informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach w realizacji zadań,
3) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku,
4) przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P.POŻ.,
5) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Ośrodka, zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości,
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
2. Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień,
środków i warunków ich realizacji,
2) stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego
dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur
obowiązujących w Ośrodku.
§ 18
1. Celem współdziałania komórek organizacyjnych jest:
1) usprawnianie procesów informacyjno - decyzyjnych,
2) prawidłowa realizacja zadań statutowych,
3) integracja działań komórek organizacyjnych.
2. Do podstawowych elementów współdziałania zalicza się w szczególności odbywanie okresowych spotkań:
1) kadry zarządzającej,
2) Dyrektora bądź Zastępcy Dyrektora z kierownikami komórek organizacyjnych.
3. Spotkania mają na celu:
1) wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,
2) przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania,
3) omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów w realizacji zadań,
4) ocenę sytuacji finansowej.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do zapoznania podległego personelu z informacjami uzyskanymi na spotkaniach.

Rozdział 6
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 19
1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Ośrodka potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
4. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 20
1. Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument z numerem pesel. Nr PESEL wprowadzany jest do systemu EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Jeżeli EWUŚ wykaże, że pacjent nie ma uprawnień, pacjent zobowiązany jest do przedstawienia jednego z dokumentów , o których mowa w ustępie drugim poniżej. Jeżeli pacjent nie posiada dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o prawie do ubezpieczenia.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:
1) dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
a) druk ZUS RMUA,
b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
2) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - aktualny dowód wpłaty składki na
ubezpieczenie zdrowotne,
3) dla osoby ubezpieczonej w KRUS - dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie z KRUS,
4) dla emerytów i rencistów - legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty,
5) dla osoby bezrobotne j - aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,
6) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym
dowodem opłaty składki,
7) dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej:
a) druk ZUS ZCNA z aktualną pieczątką pracodawcy,
b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
c) legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym
odcinkiem emerytury lub renty,
8) dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo na terytorium Polski:
a) EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
b) certyfikat zastępczy,
c) poświadczenie wydane przez NFZ.
§ 21

1. W historii choroby, przy przyjęciu należy uzyskać pisemne wskazanie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego:
1) osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
2) osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, a w przypadku śmierci do wglądu do dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
2. W sytuacji gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia uzyskanie w/w oświadczeń przy przyjęciu, w historii choroby należy odnotować przyczynę nie odebrania od pacjenta powyższych i uzyskać je od pacjenta najszybciej jak to możliwe, z chwilą gdy stan zdrowia pacjenta na to pozwoli.

 

§ 22
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i/lub członków rodzin oraz osób doświadczających przemocy.
Proces terapii jest realizowany przez specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychoterapeutów oraz lekarzy i specjalistów psychiatrii dla osób uzależnionych, przy wykorzystaniu wiedzy, dobrych praktyk psychoterapeutycznych oraz medycznych. Danymi wejściowymi do procesu jest dokumentacja z przeprowadzonego badania diagnostycznego uzupełniona w razie potrzeby wywiadem środowiskowym. Realizacja procesu odbywa się w formie programu terapii podstawowej, pogłębionej i postrehabilitacji. Proces zakończony jest dokumentacją odpowiednią do wykonanego świadczenia zdrowotnego . Przebieg procesu znajduje odniesienie w wewnętrznej dokumentacji medycznej. Za realizację procesu odpowiada specjalista psychoterapii uzależnień oraz lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczenia zdrowotnego.
§ 23
Tryb postępowania w procedurze psychoterapii indywidualnej i grupowej.
1. Rejestratorka medyczna udziela bezpośredniej informacji potencjalnemu pacjentowi, zakłada Historię choroby, informuje o obowiązku wypełnienia druku Upoważnienie/pełnomocnictwo, przekazuje pacjenta do wskazanego terapeuty lub lekarza oraz rejestruje pacjentów.
2. Po zdiagnozowaniu jednostki chorobowej pacjent jest przyjmowany na terapię prowadzoną w systemie ambulatoryjnym. Terapeuta lub lekarz na podstawie indywidualnego spotkania z pacjentem może nie wyrazić zgody na rozpoczęcie psychoterapii, kierując go na konsultację do lekarza psychiatry lub wystawiając skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Terapeuta lub lekarz na podstawie analizy wyników, po spotkaniu indywidualnym z pacjentem, może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Realizacja procedury psychoterapii odbywa się dla poszczególnych kategorii pacjentów zgodnie z instrukcjami:: Psychoterapia Dzienny Oddział oraz Psychoterapia Poradnia zawartymi w księdze jakości ISO, . Na zlecenie terapeuty prowadzącego lub lekarza psychiatry pacjent może zostać skierowany na dodatkowe badania psychologiczne. Wyniki z przeprowadzonego badania są przekazywane terapeucie prowadzącemu lub lekarzowi psychiatrze. Pisemny odpis jest dołączany do dokumentacji medycznej pacjenta .
§ 24
Realizacja procedury psychoterapii w Poradniach.
Pierwszą rozmowę z pacjentem stanowi porada informacyjno - motywacyjna, bądź sesja diagnostyczna. Po zakończonym procesie diagnostycznym pacjent zostaje skierowany do terapeuty. W trakcie spotkań diagnostycznych terapeuta indywidualny omawia z pacjentem Kontrakt terapeutyczny. Podpisanie kontraktu przez pacjenta jest warunkiem rozpoczęcia terapii i oznacza wyrażenie zgody przez pacjenta na terapię, W trakcie terapii pacjent otrzymuje materiały edukacyjne zgodne z wymaganiami programu psychoterapii. Terapeuta prowadzący może skierować pacjenta na badanie psychologiczne oraz na badanie do lekarza psychiatry. Lekarz psychiatra dokonuje diagnozy psychiatrycznej pacjenta oraz decyduje o możliwości włączenia leczenia farmakologicznego, a także w razie potrzeby zaleca pacjentowi leczenie w innej specjalistycznej placówce leczącej zaburzenia psychiczne. Na podstawie oceny warunków socjalno - bytowych pacjenta oraz diagnozy problemowej terapeuta prowadzący może zalecić pacjentowi konsultację z prawnikiem, pracownikiem socjalnym lub innymi osobami zatrudnionymi w ośrodku, a świadczącymi pacjentom pomoc inną niż terapeutyczna. Terapeuta prowadzący kieruje pacjenta na odpowiedni dla niego program terapeutyczny oraz decyduje o całym przebiegu leczenia pacjenta, w tym o powrocie na terapię w przypadku naruszania regulaminu leczenia, lub o zmianie grupy terapeutycznej. Terapeuta prowadzący decyduje o zakończeniu terapii przez pacjenta z uwzględnieniem czasu trwania programów terapeutycznych dla poszczególnych grup pacjentów. Na wniosek pacjenta terapeuta prowadzący terapię indywidualną wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w terapii. W przypadku nie wypełniania zadań wynikających z programu, postępowania niezgodnego z Kontraktem, lub występowania zachowań negatywnie wpływających na funkcjonowanie grupy terapeuta może podjąć decyzję o wykluczeniu pacjenta z grupy terapeutycznej lub z procesu psychoterapii. Od tej decyzji pacjentowi przysługuje zażalenie do Dyrektora Ośrodka.
§ 25
Realizacja procedury psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Po zgłoszeniu się pacjenta na Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu pacjent zapoznaje się z Kontraktem terapeutycznym, którego podpisanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody pacjenta na uczestnictwo w procesie psychoterapii w warunkach Dziennego Oddziału oraz akceptacją zasad w nim zawartych. Kierownik Oddziału po konsultacji z zespołem terapeutycznym wyznacza terapeutę indywidualnego, który prowadzi pacjenta w procesie psychoterapii oraz sprawuje opiekę nad procesem leczenia przez cały okres jego pobytu na Oddziale. Program terapii w Dziennym Oddziale trwa 8 tygodni. W trakcie pobytu na Dziennym Oddziale oprócz zajęć grupowych pacjent, średnio raz na dwa tygodnie, konsultowany jest na sesjach indywidualnych. Przez zakończenie psychoterapii rozumiane jest wypełnienie zadań Osobistego Planu Terapii. Na wniosek pacjenta informacja o uczestnictwie i/lub zakończeniu psychoterapii jest odnotowywana na zaświadczeniu o ukończeniu Dziennego Oddziału. Terapeuta indywidualny w ostatnim tygodniu psychoterapii ustala z pacjentem dalszy przebieg terapii. W przypadku nie wypełniania zadań wynikających z programu, postępowania niezgodnego z Kontraktem, lub występowania zachowań negatywnie wpływających na funkcjonowanie grupy , Kierownik Oddziału, na wniosek terapeuty indywidualnego, po zasięgnięciu konsultacji zespołu Dziennego Oddziału może wypisać pacjenta z oddziału przed zakończeniem realizacji programu psychoterapeutycznego. W takim przypadku podczas ostatniego spotkania terapeuta prowadzący przedstawia pacjentowi możliwości dalszej psychoterapii. Pacjent, który korzystał pierwszy raz z terapii na Dzienny Oddział dostaje propozycję ponownego rozpoczęcia terapii na Dziennym Oddziale. Termin kolejnego przyjęcia na Oddział jest możliwy nie wcześniej niż po 2 tygodniach od dnia przerwania terapii. Jeżeli pacjent drugi raz realizował terapię na Dziennym Oddziale, terapeuta indywidualny powinien wskazać zasadność kontynuowania leczenia w całodobowym ośrodku terapii uzależnień.


§26
Zasady udzielania pacjentom świadczeń z zakresu psychiatrii
1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni oferuje świadczenia psychiatryczne, w tym farmakoterapię, jako leczenie uzupełniające w ramach leczenia kompleksowego , w którym główną metodą leczenia jest psychoterapia.
2. Zasady ogólne udzielania świadczeń psychiatrycznych

a) Prawo do otrzymywania świadczeń psychiatrycznych ma pacjent, który podpisał kontrakt terapeutyczny i uczestniczy w procesie psychoterapii.
b) W przypadku przerwania terapii pacjent traci prawo korzystania ze świadczeń psychiatrycznych.
c) Pacjent, którego cel leczenia w uzasadnionych przypadkach został ustalony przez terapeutę i/lub psychiatrę (po wspólnym uzgodnieniu) jako redukcja szkód, może korzystać z porad psychiatry bez uczestniczenia w terapii.
d) Pacjent jest przyjmowany przez psychiatrę bez skierowania od psychoterapeuty w następujących przypadkach:
- występujące myśli i tendencje samobójcze
- skierowanie do ośrodka detoksykacyjnego lub stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień
- z objawami psychotycznymi lub somatycznymi zagrażającymi życiu, wymagającymi pilnej interwencji psychiatrycznej

e) Pacjent w procesie leczenia korzysta z co najmniej jednej konsultacji psychiatrycznej w OPiTU. Dla pacjentów, którzy leczą się psychiatrycznie w innej placówce, lekarzem prowadzącym pozostaje psychiatra, u którego leczył się pacjent przed podjęciem terapii w Ośrodku , chyba że pacjent zdecyduje się na zmianę lekarza.
f) W uzasadnionych przypadkach pacjent leczący się w Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia może skorzystać z porady psychiatry w Poradni Leczenia Uzależnień i odwrotnie. W takiej sytuacji pacjent jest zobowiązany powiadomić o tym obie placówki.
3. Zasady szczegółowe udzielania świadczeń psychiatrycznych w placówkach:
a) Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
W przypadku ukończenia terapii w Poradni, pacjent kończy również otrzymywanie świadczeń psychiatrycznych w Ośrodku i jest mu zalecane, w razie wskazań do kontynuowania leczenia farmakologicznego, leczenie w innej placówce (Poradni Zdrowia Psychicznego).


b) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Pacjent leczący się psychiatrycznie w innej placówce, ma obowiązek jednorazowej konsultacji psychiatrycznej w Dziennym Oddziale. Lekarzem prowadzącym pozostaje psychiatra, u którego leczył się pacjent , chyba, że pacjent zdecyduje się na zmianę lekarza.
c) Poradnia Leczenia Uzależnień
W przypadku ukończenia terapii w Poradni pacjent ma możliwość w uzasadnionych przypadkach otrzymywać świadczenia psychiatryczne w Ośrodku. W pozostałych przypadkach, jest mu zalecane (w razie wskazań do kontynuowania leczenia farmakologicznego) leczenie w innej placówce (Poradni Zdrowia Psychicznego).

§ 27
Zasady odmowy udzielania świadczeń
Pacjentowi mogą zostać odmówione świadczenia zdrowotne w następujących przypadkach:
1. Odmowy realizowania proponowanego procesu diagnostyczno-terapeutycznego i /lub nie respektowania przez pacjenta ustaleń kontraktu terapeutycznego, pomimo omówienia tego z terapeutą.
2. Gdy zespół terapeutyczny uzna, że pacjent, mimo deklaratywnej chęci leczenia oraz uczestniczeniu w zajęciach, nie realizuje celów terapeutycznych.
3. Gdy pacjent wykorzysta określony czas terapii w programie terapeutycznym, uzgodniony z pacjentem w czasie podpisywania kontraktu terapeutycznego.
4. Gdy pacjent nie spełnia kryteriów diagnostycznych problemów zdrowotnych , które są leczone w zakresie oferty OPiTU, określonej przez kontrakt z NFZ.
5. Gdy oczekiwania pacjenta wykraczają poza możliwości ich spełnienia przez OPiTU, oraz, jeżeli w opinii zespołu OPiTU mogą działać na szkodę pacjenta.
6. Gdy pacjent przekroczy limit świadczeń określony w umowie z NFZ.
7. Jeżeli pacjent wykorzystał pełną ofertę merytoryczną OPiTU, określoną w procedurach terapeutycznych, zawartych w Księdze Jakości ISO.
8. Określonych w kodeksach etyki zawodowej

Rozdział 7
Wysokość opłat pobieranych przez Ośrodek.
§ 28
1. Ośrodek pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Wysokość opłat ustalona jest w załączniku nr 2 do Regulaminu .

§ 29
Wysokość opłat za wykonywanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych ustalona jest w cenniku stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.


§ 30
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat jest tożsama z procedurą zawartą w §23- § 27
Rozdział 8
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
§ 31
1. Ośrodek w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust.1, może polegać w szczególności na:
1) udzielaniu konsultacji specjalistycznych,
2) kierowaniu pacjentów na konsultacje specjalistyczne,
3) kierowaniu pacjentów na leczenie stacjonarne i całodobowe,
4) kierowaniu pacjentów na leczenie ambulatoryjne, w tym badania diagnostyczne.
3. Ośrodek realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
4. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.
5. Ośrodek na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz gabinety lekarza rodzinnego o zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz możliwościach diagnostycznych.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 32
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności
leczniczej i pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
2. Z dniem zatwierdzenia regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny OPiTU w Gdyni z dnia 29.10.2013 roku.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Monika Gurtatowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Gurtatowska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2014
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 12:28 Dodanie informacji Monika Gurtatowska