STATUT Wczesnego Wspomagania Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni (załącznik nr 1)

  STATUT  WCZESNEGO WSPOMAGANIA      ROZWOJU  DZIECI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci działa
                              na podstawie:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1743)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci   (Dz.U.  z 2017r. poz.1635)
 • Postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 im. prof. Haliny Borzyszkowskiej w Gdyni,
przy ul. Płk Dąbka 277.

§ 3

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zwany dalej „zespołem” został powołany w dniu 1 września 2010 r. przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 im. prof. Haliny Borzyszkowskiej w Gdyni przy ul. Płk Dąbka 277.
2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • pedagog, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • psycholog, oligofrenopedagog,
 • logopeda, oligofrenopedagog,
 • oligofrenopedagog - usprawnianie ruchowe,
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Zespół powołuje i jego pracę koordynuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 im. prof. Haliny Borzyszkowskiej w Gdyni
przy ul. płk St. Dąbka 277.

§ 4

Na potrzeby zajęć wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczone są następujące pomieszczenia:
 • sale do pracy indywidualnej z dzieckiem i terapii grupowej;
 • sala gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej i stymulacji polisensorycznej;
 • gabinet logopedyczny;
 • gabinet psychologiczny;
 • dostęp do węzła sanitarnego;
 • pokój dla rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania wczesnego wspomagania

§ 5

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

§ 6

Do zadań Zespołu należy:
1. Ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej
w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków
i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
2. Nawiązanie współpracy z:
 • przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 • podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 • ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem.
4. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
5. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
6. Dokumentowanie działań prowadzonych w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania:
a) arkusz obserwacji dziecka zawierający:
 • imię i nazwisko dziecka;
 • numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;
 • ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
 • ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

b) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania – dziennik.

§ 7

Zespół współpracuje z rodziną dziecka. W ramach współpracy realizowane są następujące zadania:
1. Przygotowywanie rodziców do udziału w programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwijanie poczucia przynależności do szerszej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dystansu do swojej sytuacji życiowej;
2. Pomoc rodzicom w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego;
3. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
4. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
5. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Rozdział III

Wymiar godzinowy i forma wczesnego wspomagania

§ 8

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor SOSW nr 1 W Gdyni, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół – wymaga akceptacji przez organ prowadzący czyli Urząd Miasta Gdyni.

§ 9

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną lub mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin.

§ 10

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Rozdział IV

Zasady przyjmowania dziecka na zajęcia wczesnego 
                              wspomagania

§ 11

Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie w Specjalnym Ośrdku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 w Gdyni przez rodziców lub prawnych opiekunów podania o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

 • Opinia z poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania:
 • Zaświadczenie lekarskie informujące o stanie funkcjonalnym dziecka. Dodatkowo:
 • Inne dokumenty niezbędne specjalistom do prawidłowej diagnozy i terapii dziecka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2017 14:53 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 13:08 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 13:07 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 13:06 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 13:04 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 13:00 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 12:58 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska