STATUT Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni im. Haliny Borzyszkowskiej

STATUT

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni                         
                        im. prof. Haliny Borzyszkowskiej

Spis treści
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................................... 2
ROZDZIAŁ I .................................................................................................................................................... 4
NAZWA I TYP PLACÓWKI ............................................................................................................................... 4
ROZDZIAŁ II ................................................................................................................................................... 7
CELE I ZADANIA OŚRODKA ............................................................................................................................. 7
FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM ................................................................................................................ 9
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA OŚRODKA Z RODZICAMI ............................................................... 9
ROZDZIAŁ III ................................................................................................................................................ 11
KOMPETENCJE ORGANÓW OŚRODKA ......................................................................................................... 11
ROZDZIAŁ IV ................................................................................................................................................ 17
STANOWISKA KIEROWNICZE W OŚRODKU .................................................................................................. 17
ROZDZIAŁ V ................................................................................................................................................. 21
ORGANIZACJA OŚRODKA ............................................................................................................................. 21
ROZDZIAŁ VI ................................................................................................................................................ 25
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W OŚRODKU .................................................................................................. 25
ORGANIAZACJA WWR I ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ................................................................................. 26
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH .......................................................... 27
ORGANIZACJA ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZYCH, .............................................. 27
POZALEKCYJNYCH I PRZERW SRÓDLEKCYJNYCH ............................................................................................ 27
ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO ............................................................................................ 28
ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z RELIGII ....................................................................................................................... 29
ORGANIZACJA GRUP ŚWIETLICOWYCH .......................................................................................................... 30
ORGANIZACJA GRUP WYCHOWAWCZYCH OBJĘTYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ .............................................. 31
ROZDZIAŁ VII ............................................................................................................................................... 33
PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI ..................................................................................................... 33
ORGANIZACJA KSIĘGOZBIORU DLA NAUCZYCIELI .......................................................................................... 34
ORGANIZACJA PRZEWOZÓW UCZNIÓW ........................................................................................................ 35
ORGANIZACJA ZAJEĆ CZASIE FERII .................................................................................................................. 35
WARUNKI REKRUTACJI ................................................................................................................................... 35
ROZDZIAŁ VII ............................................................................................................................................... 36
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW OŚRODKA ................................................................................................. 36
RODZAJE NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH W OŚRODKU ................................................................................. 38
SREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW OŚRODKA ......................................................................................................... 39
KSIEGA EWIDENCJI WYCHOWANKÓW ........................................................................................................... 39
OPIEKA ZDROWOTNA W OŚRODKU ............................................................................................................... 40
ROZDZIAŁ VIII .............................................................................................................................................. 40
PRACOWNICY OŚRODKA. ZAKRESY ZADAŃ I OBOWIAZKÓW ...................................................................... 40
ZESPOŁY SPECJALISTÓW ................................................................................................................................ 46
ROZDZIAŁ IX ................................................................................................................................................ 47
DOKUMENTACJA OŚRODKA ........................................................................................................................ 48
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYCHOWANKÓW ......................................................................................... 48
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, MOTYWOWANIA ORAZ PROMOWANIA UCZNIA ....................... 49
PROCEDURY POSTĘPOWANIA STOSOWANE W PLACÓWCE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ...... 50
ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH ODBYWANYCH W OŚRODKU .................................................... 51
WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI .................................................................................... 56
POSTANOWIENIA KOŃCOWE ......................................................................................................................... 52
Podstawa prawna
Statut zgodny z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60,949 i 1292),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 poz. 59 i 949).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. ,poz. 60, 949),
Rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189)

Rozdział I

NAZWA I TYP PLACÓWKI

§ 1

1. Nazwa placówki :
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. prof. Haliny Borzyszkowskiej.
2. Adres Ośrodka :
81 – 155 Gdynia ul. płk. St. Dąbka 277.
3. Ośrodek używa stempli z nazwą :
„Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1 w Gdyni”.
4. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej, nazwach szkół umieszczonych na tablicach, na sztandarze, świadectwach szkolnych, na pieczęciach, którymi opatruje sie świadectwa oraz na legitymacjach szkolnych opuszcza się wyraz „specjalny”.
5. Symbole Ośrodka:
 • sztandar
 • logo Ośrodka
 • hymn szkoły.
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy posiada swój sztandar opatrzony w logo oraz imię patrona – prof. Halina Borzyszkowska.

1) Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku uroczystości pogrzebowych lub ogłoszonej żałoby narodowej sztandar przewieszony jest kirem.
2) Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w głównym holu szkoły na parterze razem z insygniami pocztu sztandarowego.
3) Logo jest znakiem rozpoznawczym placówki, jest eksponowane podczas uroczystości, na dyplomach oraz oficjalnych pismach urzędowych szkoły.
4) Hymn szkoły odśpiewywany jest podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego), pasowania na ucznia oraz uroczystości jubileuszowych
6. Organem prowadzącym Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 w Gdyni jest Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
7. Na podstawie ustawy o finansach publicznych- art. 11. ust. 2, art. 11a, art. 223. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni jest jednostką budżetową z wydzielonym rachunkiem dochodów, a także własną obsługą administracyjno- finansową.
8. SOSW nr 1 w Gdyni działa na podstawie:
a) Orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawie organizacji Specjalnego Zakładu Wychowawczego w Gdyni – Obłużu, ul. Płk . Dąbka 277 o powołaniu z dniem 01.01.1980 r. Specjalnego Zakładu Wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
b) Orzeczenia Organizacyjnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Gdyni z dnia 01.01.1980 r. o powołaniu z ww. dniem Przedszkola Specjalnego w Gdyni o liczbie 20 miejsc;
c) Orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr KO-3/5017/83 z dnia 09.05.1983 r. o powołaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni – Obłużu ul. płk. St. Dąbka 277;
d) Decyzji Nr 264/98 z dnia 01.09. 1998 r. Kuratora Oświaty w Gdańsku do Orzeczenia w sprawie organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277;
e) Uchwał Nr V/224/99, Nr V/226/99 z dnia 02 marca 1999 roku Rady Miasta Gdyni w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277 o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną o strukturze klas I – VI oraz założenia i włączenia Gimnazjum Specjalnego w Gdyni ul. płk. St. Dąbka 277 do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 1 Gdyni ul płk. St. Dąbka 277;
f) Uchwały Nr XII/247/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2003r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277 w Gdyni na Szkołę Podstawową Specjalną Nr 50 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277;
g) Uchwały Nr XII/249/03 w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Gdyni ul. płk. St. Dąbka 277 na Gimnazjum Specjalne Nr 27 w Gdyni ul. płk. St. Dąbka 277;
h) Uchwał Nr XXI/433/04 i Nr XXI/434/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie założenia i włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277;
i) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60).
j) Uchwała nr XXIX/717/17 Rada Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni jest placówką dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
10. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gdyni wchodzą następujące formy organizacyjne:
a) Wczesne wspomaganie rozwoju;
b) Przedszkole Specjalne;
c) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 50;
d) Klasy Gimnazjum Specjalnego nr 27 prowadzone w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 50;
e) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1;
f) Świetlica szkolna;
g) Oddziały rewalidacyjno–wychowawcze;
h) Grupy wychowawcze objęte całodobową opieką.
11. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
a) 20 rok życia-w przypadku szkoły podstawowej,
b) 21.rok życia-w przypadku gimnazjum, (do wygaszenia gimnazjum)
c) 24.rok życia-w przypadku szkoły ponadpodstawowej
d) 25 rok życia –w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz ze sprzężeniami.

Rozdział II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 2

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Ośrodka są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
b) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
c) zajęcia kompensacyjno–korekcyjne i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci
i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
d) zajęcia pozalekcyjne;
2. Głównym zadaniem placówki jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenie, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej .
3. Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów Ośrodka odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym ucznia.
4. Cele i zadania wynikają z podstaw programowych i innych dokumentów normatywnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych.
5. Przygotowanie uczniów do integracji ze środowiskiem odbywa się poprzez:
a) realizację odpowiednich programów nauczania, także w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wzbogacających i rozszerzających treści programów szkolnych o sprawy związane ze środowiskiem społecznym;
b) stosowanie specjalnych metod w celu osiągnięcia wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie;
c) wyrabianie nawyków higienicznych, wpajanie zasad przestrzegania higieny, dbałości o zdrowie;
d) rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, w tym pozawerbalnych metod porozumiewania się;
e) naukę zagospodarowania czasu wolnego;
f) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości religijnej poprzez naukę religii w Ośrodku;
g) wychowywanie uczniów w duchu humanizmu, szacunku dla drugiego człowieka; umożliwienie podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
h) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych;
i) przygotowanie wychowanków do pracy;
j) przygotowanie wychowanków do podejmowania decyzji społecznych i zawodowych.
6. Dyrektor powierza każdy oddział nauczycielowi zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”, a każdą grupę wychowawczą jednemu wychowawcy, zwanemu dalej „wychowawcą grupy wychowawczej”. W miarę możliwości organizacyjnych Ośrodka wychowawca oddziału i wychowawca grupy winien prowadzić swoją grupę przez cały tok nauczania i wychowania.
7. Nad uczniami przebywającymi w Ośrodku opiekę sprawują:
a) podczas zajęć szkolnych-nauczyciele prowadzący zajęcia,
b) po zakończonych zajęciach w szkole-wychowawcy grup wychowawczych objętych całodobową opieką.
c) nad uczniami przebywającymi podczas zajęć poza terenem Ośrodka opiekę sprawują nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych objętych całodobową opieką oraz pomoc nauczyciela
8. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną SOSW Nr 1

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

§ 3

1. Formami opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna są:
a) profilaktyka przedmedyczna;
b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna wspierająca rozwój uczniów;
c) wszechstronne oddziaływanie wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów;
d) współpraca z Poradniami Psychologiczno–Pedagogicznymi i innymi organizacjami wspierającymi rozwój wychowanka;
e) zagwarantowanie możliwości korzystania z bezpłatnego transportu do placówki i domu rodzinnego ucznia, finansowanego przez organ prowadzący;
f) zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub Ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej miedzy prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;
g) ścisła współpraca nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole z rodzicami lub opiekunami prawnymi, celem wypracowania jednolitego sposobu oddziaływania edukacyjno-wychowawczego zapewniającego wszechstronny rozwój z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych ucznia.

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA OŚRODKA Z RODZICAMI

§ 4

1. Ośrodek współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez organizacje następujących form:
1) nauczanie:
 • udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, przygotowujących dzieci i młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę swoich możliwości psychofizycznych;
 • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na wszystkich poziomach nauczania z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż dwa razy w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będąca podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, określającego zakres zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych z uczniem zgodnie z jego potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
 • udział rodziców/opiekunów prawnych w zespole pomocy psychologiczno–pedagogicznej dotyczącego ich dziecka
 • organizowanie zajęć kompensacyjno - korekcyjnych;
 • organizacja zajęć dodatkowych oddziaływujących na rozwój sfery poznawczej.

2) Wychowanie i opieka:
 • realizacja treści Programu Profilaktyczno -Wychowawczego Ośrodka;
 • organizacja zajęć dodatkowych wspierających proces wychowawczy ucznia;
 • organizowanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej wspierającej rozwój uczniów;
 • wszechstronne oddziaływanie wychowawców, pedagoga i psychologa w sferze wychowawczej we współpracy z domem rodzinnym ucznia;
 • ujednolicenie działań wychowawczych wynikających ze współpracy nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Ośrodku;
 • organizacja grup świetlicowych i grup wychowawczych objętych całodobową opieką działających na terenie Ośrodka;
 • organizowanie stołówki szkolnej z możliwością odpłatnego korzystania z posiłków (warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę).
 • zapewnienie opieki wychowankom przez nauczycieli podczas: lekcji, przerw śródlekcyjnych, zajęć opiekuńczo–wychowawczych, zajęć organizowanych poza szkołą.

3) Profilaktyka
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
 • objęcie uczniów działaniami gabinetu profilaktyki medycznej;
 • wspieranie oddziaływań profilaktycznych poprzez współprace z instytucjami porządku publicznego–strażą miejską, policją, strażą pożarną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Rozdział III

KOMPETENCJE ORGANÓW OŚRODKA

§ 5

1. Organami Ośrodka są:
a) Dyrektor Ośrodka;
b) Rada pedagogiczna
c) Rada rodziców
d) Samorząd Uczniowski
2. Kompetencje poszczególnych organów Ośrodka regulują akty normatywne.
3. Dyrektor Ośrodka:
 • Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno–gospodarczej Ośrodka oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników;
 • Do składu komisji konkursowej, wybierającej dyrektora wybierani są przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybierany jest uchwałą tejże Rady po uprzednim tajnym pisemnym głosowaniu na wydrukowanych kartach z pieczątką Ośrodka.
 • Dyrektora powołuje organ prowadzący;

3.1 Do kompetencji i obowiązków Dyrektora Ośrodka w szczególności należą :
 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami samorządowymi;
 • zapewnienie funkcjonowania placówki zgodnie z przepisami prawa oświatowego i statutu placówki;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;
 • zapewnianie warunków do realizacji celów statutowych placówki;
 • zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej występowanie o przyznawanie nagród i odznaczeń pracownikom pedagogicznym zgodnie z uchwała Rady Miasta Gdyni, a pracownikom administracji i obsługi zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy;
 • decydowanie o wymierzaniu kar porządkowych pracownikom pedagogicznym oraz innym pracownikom;
 • powoływanie wicedyrektora Ośrodka ds. dydaktycznych i wicedyrektora Ośrodka ds. opiekuńczo - wychowawczych w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną oraz nadzorowanie ich pracy;
 • odwoływanie wicedyrektorów Ośrodka (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej);
 • przewodniczenie pracom Rady Pedagogicznej;
 • określanie zakresu obowiązków wicedyrektorów placówki;
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w realizacji zadań statutowych placówki;
 • opracowywanie arkusza organizacyjnego pracy Ośrodka;
 • opracowywanie programu rozwoju placówki;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • wspomaganie nauczycieli w podejmowaniu innowacji pedagogicznych;
 • nadzór nad nauczycielami ubiegającymi się o kolejny stopień awansu zawodowego;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • zapewnienie, uczniom, wychowankom oraz wszystkim pracownikom Ośrodka bezpieczeństwa, opieki medycznej i odpowiednich warunków higieniczno–sanitarnych;
 • opracowywanie planu finansowo-rzeczowego Ośrodka i nadzorowanie jego realizacji;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka;
 • ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;
 • zabezpieczenie oraz wykorzystanie majątku Ośrodka oraz zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 • planowanie i organizowanie prac konserwacyjno-remontowych i wyposażenia Ośrodka;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych

3.2 Dyrektor może być odwołany ze stanowiska :
a) na własna prośbę;
b) przez organ prowadzący;
c) na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna
a) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka bez względu na realizowany przez nich wymiar czasu pracy;
b) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka;.
 w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, goście, którzy mają głos doradczy.
c) zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb:
d) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane z inicjatywy:
 • przewodniczącego
 • organu prowadzącego Ośrodek;
 • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

e) Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o prowadzonej przez Ośrodek działalności;
f) Dyrektor ma prawo do wstrzymania realizacji uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa zawiadamiając organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką;
g) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa;
h) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
i) szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej przy SOSW nr 1 w Gdyni określa regulamin Rady Pedagogicznej;
j) uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
k) głosowanie nad przyjęciem uchwał na wniosek Rady Pedagogicznej może odbywać się jawnie lub tajnie (wydrukowane karty z nazwiskami)–w sprawach osobowych;
l) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane;
m) członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników Ośrodka;
4.1 Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
b) zatwierdzenie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego;
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku (wymagają one uzgodnienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny);
e) zatwierdzanie programów własnych;
f) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;
g) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia uczniów do innej klasy;
h) podejmowanie uchwał w sprawie:
 • skreślenia wychowanków z listy uczniów placówki;
 • szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręczników;
 • tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Ośrodku;
 • projektu planu finansowego Ośrodka;

4.2 Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
a) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
b) propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
c) wyboru członków rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
d) kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosił sie żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
e) przedłużenia powierzania stanowiska dyrektora;
f) propozycji dyrektora w sprawie powierzenia stanowisk wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk;
g) wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu oceniającego i rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.
5. Rada Rodziców
a) Radę Rodziców tworzą rodzice /prawni opiekunowie wychowanków Ośrodka;
b) Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentacje rodziców wychowanków Ośrodka;
c) wybory Rady Rodziców są przeprowadzane na początku każdego roku szkolnego
d) nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności
e) w skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców każdego oddziału wchodzącego w skład placówki;
f) celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Ośrodka, a także wnioskowanie do innych organów Ośrodka w tym zakresie spraw.
5.1 Kompetencje Rady Rodziców
a) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
 • Profilaktyczno-Wychowawczego Programu placówki, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanie przez nauczyciela dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, jak również obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • uchwalanie, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności funkcjonowania placówki;
 • wyzwalanie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań statutowych Ośrodka;
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin;
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Ośrodka i nauczycielami rzeczywistego wpływu na działalność Ośrodka;
 • opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który musi być zgodny ze statutem Ośrodka.

5.2 Prawa rodziców
a) prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno -wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i rewalidacyjnych placówki, z którymi rodzice są zapoznawani podczas spotkań z rodzicami;
b) prawo do znajomości aktualnych przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
c) prawo do rzetelnych informacji na temat uczniów (ich zachowań, postępów i przyczyn trudności w nauce) podczas indywidualnych spotkań z rodzicami;
d) prawo do uzyskiwania specjalistycznych informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
e) rodzice maja prawo do wyrażania i przekazywania dyrektorowi, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii (pozytywnych/negatywnych) na temat pracy Ośrodka.
f) prawo do uczestniczenia w obradach zespołu pomocy psychologiczno–pedagogicznej dotyczącego jego dziecka
6. Samorząd Szkolny
a) W skład Samorządu Szkolnego wchodzą przedstawiciele uczniów w ogólnej liczbie nie większej niż 6 uczniów.
b) Zasady wybierania i działania organu ustala regulamin.
c) Opiekunem Samorządu Szkolnego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej, całkowicie wspierający uczniów w podejmowanych działaniach i przedsięwzięciach;
d) Samorząd Szkolny może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak:
 • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

7. Zasady współdziałania organów Ośrodka
a) na szczeblu klasowym współpracują ze sobą, w granicach swoich kompetencji, trójki klasowe rodziców z wychowawcą. Efekty i wnioski swojej pracy przekazują Dyrektorowi Ośrodka.
b) na szczeblu Ośrodka współdziałają, w granicach swoich kompetencji, prezydium Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna i Dyrektor Ośrodka. Wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka zapewnia Dyrektor.
8. Zasady rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami Ośrodka.
a) konflikt uczeń – uczeń - rozstrzyga wychowawca;
b) konflikt uczeń – nauczyciel - rozstrzyga wychowawca i wicedyrektor;
c) konflikt nauczyciel – nauczyciel - rozstrzyga dyrektor;
d) konflikt rodzice – nauczyciel - rozstrzyga dyrektor;
e) konflikt nauczyciel – dyrektor - rozstrzyga organ prowadzący;
f) organem odwoławczym w przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu jest organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny

Rozdział IV

STANOWISKA KIEROWNICZE W OŚRODKU

§ 6

1. Stanowiska kierownicze w Ośrodku:
a) Dyrektor Ośrodka;
b) Wicedyrektor ds. dydaktycznych;
c) Wicedyrektor ds. opiekuńczo –wychowawczych;
d) Kierownik Administracyjno– gospodarczy.
2. W celu kolegialnego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania placówki do Zespołu Kierowniczego Ośrodka Dyrektor powołuje przedstawicieli związków zawodowych działających w placówce oraz przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
3. W celu usprawnienia działalności Ośrodka powołuje sie następujące funkcje i zespoły:
a) zespoły pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
b) zespoły problemowo–zadaniowe;
c) zespół do spraw WWR;
d) zespół do spraw nauczania indywidualnego;
e) zespół opiniujący programy;
f) zespół do spraw projektów unijnych;
g) Zespół Powypadkowy;
h) Komisja ds. podziału środków na dokształcanie Rady Pedagogicznej;
i) Komisja Inwentaryzacyjna;
j) Komisja ds. zużycia paliwa;
k) Komisja Socjalna;
l) Koordynator ds. bezpieczeństwa
m) Opiekun księgozbioru dla nauczycieli;
n) Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy;
4. Kompetencje Wicedyrektora Ośrodka ds. dydaktycznych
4.1 Wicedyrektora Ośrodka ds. dydaktycznych powołuje dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.
4.2 Wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych nadzoruje bezpośrednio pracę:
a) nauczycieli Szkoły Specjalnej Podstawowej nr 50, klas Gimnazjum Specjalnego nr 27 prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 50, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, Przedszkola Specjalnego i oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych;
b) specjalistów zatrudnionych w placówce: pedagoga, logopedy i psychologa;
c) pomocy nauczycieli w godzinach zajęć szkolnych.
4.3 Wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych :
 • organizuje i odpowiada bezpośrednio za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej we wszystkich podległych sobie placówkach; sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • współpracuje w szczególności z Dyrektorem Ośrodka, Wicedyrektorem ds. opiekuńczo-wychowawczych, nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, koordynatorem d.s. bezpieczeństwa, pracownikami administracji i obsługi, Radą Rodziców;
 • odpowiada za prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu nauczania oraz realizacji obowiązku szkolnego;
 • dba o wyposażenie szkół i przedszkola w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa;
 • sporządza zestawienia godzin ponadwymiarowych podległych sobie placówek;
 • wspólnie z Dyrektorem Ośrodka i Wicedyrektorem Ośrodka ds. opiekuńczo–wychowawczych sporządza arkusz organizacyjny;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny-obserwuje i monitoruję pracę nauczycieli, gromadzi informacje o ich pracy;
 • przygotowuje okresowe sprawozdania ze sprawowanego nadzoru;
 • kontroluje sposób dokumentowania pracy przez nauczycieli;
 • organizuje zastępstwa;
 • odpowiada za prawidłowe prowadzenie Księgi Uczniów oraz pełnej dokumentacji przebiegu nauczania;
 • odpowiada za majątek ruchomy szkół i przedszkola;
 • odpowiada za współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi;
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyk pedagogicznych studentów szkół wyższych oraz zakładów kształcenia nauczycieli;
 • dba o znajomość i przestrzeganie prawa oświatowego w placówce;
 • dba o właściwą atmosferę pracy;
 • inspiruje współpracę miedzy placówkami szkolnictwa specjalnego w obrębie woj. pomorskiego;
 • wnioskuje w sprawach zatrudnienia, nagradzania, karania, premiowania w stosunku do podległych pracowników;
 • współpracuje z Dyrektorem Ośrodka w zakresie ustalania zakresu obowiązków podległych pracowników;
 • zastępuje Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności i podejmuje bieżące decyzje niezbędne dla funkcjonowania Ośrodka.
 • Wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych bezpośrednio podlega Dyrektorowi Ośrodka.
5. Kompetencje Wicedyrektora Ośrodka ds. opiekuńczo–wychowawczych
5.1 Wicedyrektora Ośrodka ds. opiekuńczo - wychowawczych powołuje dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z Rada Pedagogiczną.
5.2 Wicedyrektor Ośrodka ds. opiekuńczo-wychowawczych nadzoruje bezpośrednio pracę:
a) wychowawców świetlicy;
b) wychowawców grup objętych całodobową opieką;
c) pracę pomocy nauczyciela w godzinach pracy świetlicy, w tym w czasie przewozów uczniów do i ze szkoły;
d) pracę pomocy nauczyciela w grupach objętych całodobową opieką.
5.3 Wicedyrektor Ośrodka ds. opiekuńczo – wychowawczych:
6 współpracuje w szczególności z Dyrektorem Ośrodka, Wicedyrektorem ds. dydaktycznych, nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, koordynatorem d.s. bezpieczeństwa, pracownikami administracji i obsługi, Radą Rodziców;
7 sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
8 organizuje i odpowiada bezpośrednio za całokształt pracy wychowawczej i opiekuńczej w świetlicy, w grupach objętych całodobową opieką, w czasie przewozów do i ze szkoły;
9 wspólnie z Dyrektorem Ośrodka, Wicedyrektorem ds. dydaktycznych tworzy arkusz organizacyjny pracy Ośrodka;
10 organizuje i koordynuje przewozy uczniów do i ze szkoły;
11 sprawuje nadzór pedagogiczny, obserwuje i monitoruję zajęcia wychowawczo–opiekuńcze;
12 koordynuje współpracę nauczycieli , wychowawców oraz rodziców;
 • kontroluje sposób dokumentowania pracy przez wychowawców;
 • prowadzi obowiązującą dokumentację związaną z powierzonym zakresem obowiązków;
 • wnioskuje w sprawach zatrudnienia, nagradzania, karania, premiowania w stosunku do podległych pracowników;
 • współpracuje z Dyrektorem Ośrodka w zakresie ustalania zakresu obowiązków podległych pracowników;
 • udziela instruktażu i wprowadza nowo zatrudnionych do pracy na podległych stanowiskach;
 • organizuje zastępstwa;
 • prowadzi ewidencję obecności wychowanków grup objętych całodobową opieką i nalicza odpłatność za wyżywienie;
 • dba o znajomość i przestrzeganie prawa oświatowego w placówce;
 • dba o właściwą atmosferę pracy;
 • odpowiada za majątek ruchomy w pomieszczeniach grup objętych całodobową opieką;
 • dba o wyposażenie pomieszczeń grup objętych całodobową opieką w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • zastępuje Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności i nieobecności Wicedyrektora Ośrodka ds. dydaktycznych, i podejmuje bieżące decyzje niezbędne dla funkcjonowania Ośrodka.
 • Wicedyrektor Ośrodka ds. opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio podlega Dyrektorowi Ośrodka.

Rozdział V

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 7

1. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 jest placówką feryjną.
2. Organizacja roku szkolnego, obejmująca termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, ferii i przerw świątecznych, dni wolnych od pracy i nauki dostosowana jest corocznie do rozporządzenia MEN.
3. Rok szkolny dzieli sie na dwa semestry, po których przeprowadzana jest klasyfikacja.
4. Termin zakończenia semestru wyznacza Dyrektor placówki.
5. Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki określa w danym roku arkusz organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
6. Arkusz organizacyjny Ośrodka zawiera:
 • porównanie arkuszy z poprzedniego i aktualnego roku szkolnego;
 • tabelę główną stanowiącą zestawienie przydziału wszystkich godzin uwzględniającą w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Ośrodka, nauczycieli i przedmioty.
 • liczbę dzieci w wieku obowiązku szkolnego
 • uczniów odchodzących i przychodzących;
 • drogę dziecka z domu do szkoły;
 • pracowników administracji i obsługi;
 • nauczycieli i liczbę ich godzin;
 • bibliotekę, wychowanie przedszkolne, świetlicę szkolną i dożywianie;
 • uczniów, klasy i godziny lekcyjne;
 • grupy całodobowe
 • pracowników administracji i obsługi – zestawienie indywidualne;
 • urlopy zdrowotne, stany nieczynne i inne urlopy;
 • przewidywany awans zawodowy;
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • zestawienie przydziału godzin poszczególnych nauczycieli w roku poprzednim oraz aktualnym;
 • wykaz kadry pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
 • godziny indywidualnego nauczania w danym roku szkolnym;
 • przydział grantów;
 • dyrektorskie zwiększenie wymiaru;
 • kalkulację szczegółową godzin pracy w świetlicy (z przewozami busem szkolnym);
 • kalkulację szczegółową godzin pracy pracowników pedagogicznych w grupach całodobowych;
 • tygodniowy przydział godzin w grupach całodobowych;
 • ramowe plany nauczania zgodnie z rozporządzeniem MENiS.

7. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Ośrodek.
8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
9. Przyjęcie uczniów do placówki odbywa sie na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wniosku rodziców.
10. Uczniowie w czasie danego roku realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne , zajęcia rewalidacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opracowanych na podstawie podstaw programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół i przedszkola.
11. Ośrodek współpracuje z Poradniami Psychologiczno–Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc uczniom i rodzicom.
12. W Ośrodku może być prowadzona działalność innowacyjna.
13. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel który nie realizuje w szkole
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadających kwalifikacje określone w przepisach.
14. Ośrodek organizuje formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
15. Ośrodek zapewnia wychowankom możliwość spożywania obiadu w stołówce szkolnej.
16. W szkole zatrudnione są pomoce nauczyciela, które zakresem swoich obowiązków obejmują:
a) oddziały rewalidacyjno-wychowawcze;
b) oddziały przedszkolne;
c) klasy I-III szkoły podstawowej;
d) za porozumieniem z organem prowadzącym w zależności od potrzeb klasy IV–VIII, klasy gimnazjum (do wygaśnięcia) oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy ;
e) do pomocy uczniom wszystkich etapów edukacyjnych objętych treningiem czystości;
f) w grupach objętych całodobową opieką.
17. Ośrodek organizuje zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań.
18. Ośrodek organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych.
19. Roczny plan pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej.
20. Dla każdego ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny realizowany po zaakceptowaniu i podpisaniu przez rodziców/ opiekunów prawnych wychowanka.
21. Ośrodek organizuje zajęcia świetlicowe.
22. Ośrodek organizuje przywozy do i ze szkoły.
23. Decyzją dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców w placówce nie obowiązuje jednolity strój organizacyjny.

Rozdział VI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W OŚRODKU

§ 8

1. Jednostkami organizacyjnymi w Ośrodku są:
a) Wczesne Wspomaganie Rozwoju
b) oddział przedszkolny nie więcej niż 8 wychowanków; z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie więcej niż 4. wychowanków,
c) oddział rewalidacyjno–wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu głębokim do 4 uczniów;
d) oddział szkolny nie więcej niż 8 uczniów, z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie więcej niż 4 uczniów;
e) grupa wychowawcza ( świetlicowa) nie więcej niż 8 uczniów;
f) grupa wychowawcza objęta całodobową opieką nie więcej niż 8 wychowanków.
2. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od warunków lokalowych można zwiększyć liczbę uczniów w oddziale / klasie w trakcie roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane zajęcia łączone w zespołach oddziałowych/ grupowych.
4. Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada:
a) izby lekcyjne;
b) gabinet psychologa;
c) gabinet logopedy;
d) gabinet pedagoga;
e) salę gimnastyczną;
f) stołówkę szkolną;
g) świetlicę;
h) pracownię gospodarstwa domowego;
i) pracownię zajęć plastyczno–technicznych;
j) pracownia ogrodnicza
k) gabinet gimnastyki korekcyjnej;
a) gabinet lekarski;
b) pokój nauczycielski;
c) sypialnie;
d) pomieszczenia socjalne pracowników obsługi;
e) kuchnię;
f) łaźnię z miejscem na hydroterapię;
g) toalety;
h) szatnie (w holu);
i) pralnię;
j) kotłownię;
k) pomieszczenia administracyjne;
l) gospodarcze;
m) boisko szkolne i bieżnia ze skocznią;
n) miejsce na archiwum;
o) plac zabaw
w) autobus szkolny do dowozów uczniów.
5. Wiek uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych regulowany jest odrębnymi rozporządzeniami MEN.

ORGANIAZACJA WWR I ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 9

WWR i odziały przedszkolne posiadają własne statuty i ich działalność oparta jest na treściach tych dokumentów, stanowiących załącznik nr1 i nr 2 do Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gdyni.

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

§ 10

Sposób organizacji i dokumentacji zajęć prowadzonych w rewalidacyjno–wychowawczym oddziale określają odrębne przepisy.

ORGANIZACJA ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZYCH,

POZALEKCYJNYCH I PRZERW SRÓDLEKCYJNYCH

§ 11

1. Podstawową formą pracy w Szkole Podstawowej Specjalnej, w klasach Gimnazjum Specjalnego prowadzonego w Szkole Podstawowej, w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest jednostka lekcyjna, która trwa 45 minut.
2. Jednostka zajęć dydaktycznych w przedszkolu, oddziale rewalidacyjno–wychowawczym, specjalistycznych zajęć terapeutycznych i w świetlicy trwa 60 minut.
3. Jednostka zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 min.
4. Jednostka nauczania indywidualnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym trwa 45 minut, dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia dostosowując przerwy do możliwości psychofizycznych i tempa pracy uczniów, zachowując tygodniowy wymiar godzin.
6. Organizacja zajęć w przedszkolu na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie (jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne).
7. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w godzinach od 8 – 15.00.
8. Zajęcia wychowawczo - opiekuńcze prowadzone są w godzinach 6.30–9.00 i 11.35–17.00.
9. Zgodnie z rozporządzeniem w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciele w placówce dobrowolnie realizują, poza podstawowym pensum i zasadniczym wynagrodzeniem, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i potrzeby uczniów. Jednocześnie poszerza to ofertę Ośrodka.
10. Liczbę zajęć pozalekcyjnych ustala dyrektor Ośrodka w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków.
11. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut. Przerwy na posiłki trwają nie krócej niż 15 minut.
12. Plan dyżurów znajduje sie na tablicy w holu głównym placówki.
13. Dyżury nauczycieli obejmują także przerwę śniadaniową na stołówce.
14. Zasady pełnienia dyżurów określa regulamin pełnienia dyżurów na przerwach śródlekcyjnych.

ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

§ 12

1. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona.
2. Nauczaniem indywidualnym objęci są uczniowie na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych.
3. Nauczanie indywidualne organizuje sie w miejscu pobytu lub zamieszkania ucznia.
4. Tygodniowy wymiar zajęć nauczania indywidualnego wynosi odpowiednio:
a) dla wychowanków oddziału przedszkolnego 4–6 godzin;
b) dla uczniów klas I–III 6–8 godzin;
c) dla uczniów klas IV–VIII 8–10 godzin;
d) dla uczniów klas gimnazjum 10–12 godzin (do wygaśnięcia),
e) dla uczniów SPP 12–16 godzin;
f) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 10 godzin.
5. O ilości realizowanych godzin nauczania indywidualnego decyduje organ Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z RELIGII

§ 13

1. W Ośrodku organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów. których rodzice wyrażą takie życzenie.
2. Życzenie, o którym mowa jest wyrażane w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Placówka zapewnia uczniom nieuczęszczającym na lekcję religii w tym czasie inne zajęcia.
4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
5. Ośrodek zatrudnia katechetę zwanego nauczycielem religii wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania, wydanego przez:
a) w przypadku Kościoła Katolickiego właściwego biskupa diecezjalnego;
b) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
6. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych– w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
7. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
8. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości sprawującym nadzór pedagogiczny.
9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
10. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.
11. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
12. Ocena z religii jest wystawiana według skali 1- 6.
13. W przypadku uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii w miejsce oceny na świadectwie stawiana jest pozioma kreska.

ORGANIZACJA GRUP ŚWIETLICOWYCH

§ 14

1. Opieka grup świetlicowych objęci są wszyscy wychowankowie Ośrodka, których rodzice wystąpili z podaniem o przyjecie dziecka do świetlicy.
2. Liczba grup świetlicowych uzależniona jest od objętych opieką wychowawczą uczniów.
3. Ilość uczniów w grupie odpowiada normom określonym w aktach regulujących.
4. Świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 9.00 i od 11.35 do 17.00.
5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzi nauczyciel oligofrenopedagog. Do pomocy zatrudnia się pomoce nauczyciela.
6. Cele i zadania świetlicy szkolnej:
Cel główny świetlicy:
zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po zajęciach edukacyjno - dydaktycznych;
Podstawowe zadania świetlicy:
 • zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom;
 • organizowanie wychowankom czasu wolnego i relaksacji
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni
 • kształtowanie nawyku kulturalnej rozrywki, uprawiania sportu, przebywania na świeżym powietrzu;
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 • kształtowanie i rozwijanie samodzielności
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, nauka/wspomaganie samodzielnego korzystania z toalety
 • stała współpraca z wychowawcą, rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogiem, psychologiem oraz logopedą, pracującymi z wychowankami.
 • zasady przyprowadzania i odbierania wychowanka na świetlicę określa stosowna procedura

ORGANIZACJA GRUP WYCHOWAWCZYCH OBJĘTYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ

§ 15

1. Opieką całodobową objęci są wychowankowie:
 • spoza Gminy Gdynia, którzy z racji swojej niepełnosprawności nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania;
 • uczniowie mieszkający w Gdyni, których rodzice (prawni opiekunowie) znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub bytowej;
 • w wyjątkowej sytuacji rodzinnej dyrektor placówki może wyrazić zgodę na interwencyjny, pobyt wychowanka placówki, mieszkańca Gdyni w Ośrodku.
 • organizacja pobytu może obejmować soboty i niedziele.

2. Wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych organizuje i nadzoruje opiekę całodobową nad wychowankami.
3. Ośrodek jest placówką feryjną, czynną od poniedziałku do piątku.
4. Ośrodek zapewnia wychowankom, całodobową opiekę:
 • pora nocna trwa od godziny 22 do godziny 6;
 • opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo;
 • opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy wychowawczej objętej całodobową opieką.
 • za zgodą organu prowadzącego placówkę w Ośrodku zatrudnione są opiekunki nocne.

5. Podstawową komórką organizacyjną jest grupa wychowawcza, zwana grupą wychowawczą objętą całodobową opieką.
6. Liczebność grupy może wynosić nie więcej niż 8 osób.
7. Opiekę wychowawczą nad grupą może sprawować wychowawca zatrudniony za zgodą organu prowadzącego jako pomoc nauczyciela – oligofrenopedagog.
8. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo–wychowawczych jest Program Wychowawczy opiniowany przez zespół opiniujący i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
9. Plan pracy uczniów objętych całodobową opieką uwzględnia czas na zajęcia pozalekcyjne (edukacyjno–terapeutyczne), prace na rzecz Ośrodka i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy rozrywki i wypoczynku.
10. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży przebywającej w Ośrodku wnoszą opłatę za całodzienne wyżywienie.
11. Cele i zadania grup wychowawczych objętych całodobową opieką:
 • kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej;
 • rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych;
 • grupy wychowawcze jako miejsce okresowego zamieszkania wychowanków powinny zaspokajać ich potrzeby bytowe i emocjonalne.

12. Grupa wychowawcza objęta całodobową opieką zapewnia:
 • optymalne warunki zakwaterowania i wyżywienia;
 • warunki do snu i wypoczynku dziennego;
 • warunki do nauki własnej i samoobsługi;
 • warunki do rozwijania zainteresowań;
 • wszechstronną rewalidację i rehabilitację poprzez zajęcia usprawniające ruch, wzrok, mowę, orientację przestrzenną, organizację zajęć z zakresu samoobsługi,
 • samorządności i sportu;
 • prace na rzecz Ośrodka i środowiska;
 • ochronę zdrowia wychowanka;
 • udział w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem;
 • zajęcia rekreacyjne i rozrywkę;
 • zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia;
 • upowszechnianie sportu i turystyki.

Rozdział VII

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

§ 16

1. Nauczyciele wybierają program wychowania przedszkolnego, program nauczania dla danego etapu edukacyjnego, podręczniki, a następnie przedstawiają Radzie Pedagogicznej.
2. Uczniowie SOSW nr 1 korzystają z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącego danego roku szkolnego.
3. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców podejmuje uchwałę, w której uchwala zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego i szkolny zestaw podręczników biorąc pod uwagę możliwości uczniów.
4. Dyrektor do dn. 31.03. podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w placówce w kolejnym roku szkolnym.
5. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników. Zmiana w tym zestawie nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

ORGANIZACJA KSIĘGOZBIORU DLA NAUCZYCIELI

§ 17

1. Księgozbiór dla nauczycieli jest do dyspozycji nauczycieli w czasie trwania zajęć dydaktycznych i wychowawczych zgodnie z organizacja roku szkolnego.
2. Systematycznie dokonuje sie selekcji księgozbioru wycofując egzemplarze nieaktualne w pracy.
3. Księgozbiorem dla nauczycieli zarządza nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków.
4. Bezpośredni nadzór nad działalnością wybranego nauczyciela i księgozbiorem dla nauczycieli sprawuje Dyrektor Ośrodka.
5. Wydatki związane z uzupełnianiem księgozbioru obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwacje, zakup mebli, materiałów oraz pomocy dydaktycznych.
6. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel zajmujący sie księgozbiorem dla nauczycieli i przedkłada Dyrektorowi Ośrodka i Radzie Pedagogicznej.

ORGANIZACJA PRZEWOZÓW UCZNIÓW

§ 18

1. Ośrodek organizuje przewozy uczniów i wychowanków autobusem szkolnym i środkami transportu firm przewozowych wybranych w drodze przetargu.
2. Zasady opieki nad przewożonymi uczniami określa regulamin dowozów oraz szczegółowy zakres obowiązków opiekuna dowożącego wychowanków do placówki.

ORGANIZACJA ZAJEĆ CZASIE FERII

§ 19

1. Ośrodek może organizować dla wszystkich uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie ferii letnich zimowych.
2. Zasady organizacji zajęć wymienionych w ust.1 ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym.

WARUNKI REKRUTACJI

§ 20

1. Przyjęcie wychowanka do Ośrodka odbywa się:
a) w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
b) na podstawie wniosku rodziców ;
c) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ;
d) w przypadku uczniów spoza terenu gminy Gdynia na podstawie zgody organu prowadzącego.

Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW OŚRODKA

§ 21

1. Wychowanek Ośrodka realizuje obowiązek szkolny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.
Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59 i 949).
2. Wychowankom Ośrodka przysługują prawa zgodnie z Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo, rezolucja 2856 (XXVI) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20.12.1970 r. Deklaracja Praw Dziecka.
3. Wychowankowie Ośrodka maja prawo do :
a) właściwie zorganizowanego zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej procesu edukacji, rewalidacji i rehabilitacji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz w integracji ze społeczeństwem w możliwie największym stopniu;
b) znajomości swoich praw i obowiązków;
c) poszanowania godności osobistej;
d) bezpłatnego dojazdu w drodze do i ze szkoły, a przypadku dowozu autobusem szkolnym ma prawo do opieki w czasie przewozu;
4. W zależności od sytuacji prawnej i rodzinnej wychowankowi Ośrodka przysługuje prawo do opieki częściowej (całodobowej) od poniedziałku do piątku:
a) opieką częściową (całodobową) mogą być objęci wychowankowie z terenu gminy
b) Gdynia, których rodzice/ prawni opiekunowie znaleźli sie w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub bytowej;
c) wychowankowie spoza terenu Gminy Gdynia, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący.
d) korzystania z wszystkich pomieszczeń Ośrodka przeznaczonych dla uczniów;
e) pomocy psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów zatrudnionych w placówce;
f) właściwej opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, zagrożeniami i wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
g) korzystania z zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami psychofizycznymi oraz rozwijanie ich;
h) przynależności do organizacji działających w Ośrodku;
i) swobody wyrażania opinii dotyczącej życia w Ośrodku i aktywnego w nim uczestnictwa
j) korzystania z wyżywienia w stołówce Ośrodka;
k) korzystania z pomocy materialnej i rzeczowej;
l) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
m) możliwości obrony i dochodzenia swoich praw poprzez:
 • odwołanie się od decyzji Rady Pedagogicznej do Dyrektora w terminie 7 dni;
 • dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
 • rodzic ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni;
 • podjęcie decyzji zawiesza się do czasu wydania ostatecznej decyzji.

n) w przypadku absencji na zajęciach dydaktycznych wychowanek ma prawo do usprawiedliwienia przez rodzica / prawnego opiekuna nieobecności trwającej nie dłużej niż 7 dni, powyżej zwolnienie z zajęć usprawiedliwia organ upoważniony do wystawiania zwolnień z zajęć dydaktycznych.
o) Prawo do wyboru swoich przedstawicieli w Samorządzie Szkolnego.
5. Wychowankowie zobowiązani są do:
a) dostosowania stroju i wyglądu adekwatnie do aktualnych wydarzeń,;
b) strój codzienny, sportowy i galowy;
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
d) przestrzegania norm społeczno–moralnych oraz do okazywania życzliwości i szacunku koleżankom, kolegom, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom Ośrodka;
e) dbania o ład i porządek, mienie wspólne i osobiste;
f) podporządkowania się poleceniom dyrektora i nauczycieli;
g) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Ośrodka.

RODZAJE NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH W OŚRODKU

§ 22

1. Nagrody:
a) pochwała wychowawcy ucznia wobec klasy, rodziny ,ucznia, nauczycieli
b) uczących ucznia, wszystkich uczniów, Dyrektora;
c) pochwała nauczyciela uczącego ucznia wobec klasy, rodziny ucznia, wychowawcy;
d) nagroda rzeczowa wręczana wobec klasy przez wychowawcę lub innych nauczycieli;
e) pochwała i nagroda rzeczowa wręczana przez Dyrektora wobec całej społeczności Ośrodka;
f) pochwała i nagroda rzeczowa wręczana przez wychowawcę lub innych nauczycieli uczących ucznia na zakończenie II semestru wobec całej klasy, rodziców, całej społeczności Ośrodka;
g) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora do rodziców.
2. Kary:
a) upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy;
b) upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy wobec rodziców;
c) upomnienie ucznia przez innego nauczyciela wobec klasy;
d) kary nie powinny być stosowane na forum szerszym niż klasa, w skład której wchodzi uczeń, z poszanowaniem nietykalności i godności osobistej ucznia.
3. O przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze, Ośrodek powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary do Dyrektora w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej otrzymania.
5. Dyrektor ma obowiązek ustosunkować się do odwołania w ciągu dwóch tygodni od jego wniesienia;
6. Rodzaje nagród stosowane wobec uczniów są zgodne z zasadami wewnętrznego systemu oceniania, nagradzania i motywowania ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnień pozytywnych.

SREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW OŚRODKA

§ 23

1. Wychowanek może być skreślony z listy uczniów Ośrodka w przypadku:
a) osiągnięcia wieku określonego w statucie;
b) w wyniku zakwalifikowania do innej formy opieki;
c) w wyniku znalezienia zastępczego środowiska rodzinnego w innym miejscu zamieszkania;
d) w wyniku zmiany miejsca zamieszkania;
e) nie spełniania obowiązków ucznia określonych w statucie;
f) z powodu takich zaburzeń w zachowaniu, które powodują zagrożenie życia,
g) zdrowia i bezpieczeństwa jego i pozostałych uczniów Ośrodka;
h) w przypadku, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach trwa dłużej niż dwa miesiące.

KSIEGA EWIDENCJI WYCHOWANKÓW

§ 24

1. Księgę ewidencji wychowanków prowadzi sie chronologicznie według kolejności przyjęcia wychowanków do placówki.
2. Do księgi wpisuje się:
a) imię i nazwisko wychowanka przyjętego do placówki;
b) datę i miejsce urodzenia;
c) imiona i nazwiska rodziców oraz ich adres zamieszkania lub imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych lub osób zobowiązanych do alimentacji;
d) adres dotychczasowego miejsca stałego pobytu (zameldowania dziecka ), a jeżeli dziecko nie ma stałego zameldowania, odnotowuje sie skąd przybyło, datę, nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony;
e) datę przyjęcia do Ośrodka.

OPIEKA ZDROWOTNA W OŚRODKU

§ 25

Podstawową opiekę zdrowotną wychowankom Ośrodka zapewnia właściwy terenowy zespół opieki zdrowotnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII

PRACOWNICY OŚRODKA. ZAKRESY ZADAŃ I OBOWIAZKÓW

§ 26

1. W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy:
a) Dyrektor Ośrodka;
b) Wicedyrektor Ośrodka d.s. dydaktycznych;
c) Wicedyrektor Ośrodka d.s. opiekuńczo-wychowawczych;
d) psycholog;
e) pedagog;
f) logopeda;
g) nauczyciele
h) wychowawcy świetlicy;
i) wychowawcy grup objętych całodobową opieką;
j) pracownicy administracji:
kierownik administracyjno–gospodarczy
 • główna księgowa
 • specjalista ds. płac
 • specjalista ds. administracyjno – biurowych
 • samodzielny referent ds. zaopatrzenia
 • specjalista ds. bhp
 • specjalista-administrator lokalny sieci komputerowej

k) pracownicy obsługi:
 • sprzątaczka
 • pomoc nauczyciela
 • kierowca
 • woźna
 • konserwator
 • kucharka
 • pomoc kuchenna
 • dozorca
 • opiekunka nocna

2. Normy zatrudnienia określa arkusz organizacyjny.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
4. Warunki tworzenia stanowisk kierowniczych i pedagogicznych określa Dziennik Ustaw Nr 41 z dnia 28.03.1994 r.
5. Za zgoda organu prowadzącego Ośrodek na wniosek dyrektora i za zgoda organu prowadzącego można tworzyć inne stanowiska kierownicze.
6. Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych Ośrodka określa ustawa z dnia 26.01.1982 r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z 1982 r. z późniejszymi zmianami), (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).
7. Do zadań pracowników pedagogicznych w Ośrodku, jak i poza jego siedzibą należą:
a) ustalenie i realizowanie zestawu programów nauczania i wychowania dla danego oddziału na określony etap edukacyjny i dla każdego ucznia na miarę jego możliwości;
b) ewaluacja programów nauczania i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zależności od wykształconych i wdrożonych umiejętności funkcjonowania ucznia określonych celami edukacyjnymi;
c) opracowywanie rocznych planów pracy;
d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizacje do organów kierowniczych Ośrodka;
e) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów;
g) dbałość o bezpieczeństwo wychowanków;
h) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
i) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawców klasy i Dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów;
j) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Ośrodku oraz poza nim;
k) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, klasowej i szkolnej;
l) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
m) współdziałanie z psychologiem, innymi specjalistami i komórkami organizacyjnymi Ośrodka w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
n) dbałość o pomoce dydaktyczne i inne sprzęty.
8. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy zespołu klasowego i grup wychowawczych należą:
a) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem;
b) dokonanie oceny poziomu funkcjonowania ucznia dostępnymi narzędziami badawczymi, opracowywanie i modyfikowanie na jej podstawie indywidualnego programu edukacyjnego;
c) tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów;
d) tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;
e) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
f) zapewnienie uczniowi udziału w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mający wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizacji treści podstawy programowej;
g) ścisła współpraca z domem rodzinnym ucznia dostarczająca wiedzę i spostrzeżenia wpływające na efekty pracy edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczej;
h) współpraca z specjalistami Ośrodka w celu zapewnienia realizacji zamierzeń ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania i wychowania oraz indywidualnych programach edukacyjno–terapeutycznych.
i) informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o terminie spotkania zespołu pomocy psychologiczno–pedagogicznej dotyczącej ich dziecka.
9. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należą:
a) bezpośrednia współpraca z nauczycielem w celu organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego uczniów;
b) pomoc nauczycielowi w opiece na terenie Ośrodka i poza nim;
c) dbałość o sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki;
d) dbałość o estetykę pomieszczeń będących miejscem pracy;
e) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków pozostających pod bezpośrednią opieką.
10. Zakres obowiązków koordynatora d.s. bezpieczeństwa w ramach realizowanych zadań w obszarach pracy.
Funkcje koordynatora ds. bezpieczeństwa pełni pedagog.
Obszar I
a) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów placówki (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa;
b) współpraca z psychologiem , wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną w celu oceny sytuacji uczniów sprawiających problemy wychowawcze;
c) organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu d.s. wychowawczych, rady rodziców;
d) wnioskowanie do dyrektora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w szkole, a wymagających nakładów finansowych lub działań wymagających współpracy bądź zgody organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny;
e) opracowywanie z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w placówce i wyeliminowanie sytuacji trudnych;
f) analiza skuteczności wewnątrzszkolnego systemu oceniania i stosowanych wzmocnień;
opracowywanie z Dyrektorem i psychologiem projektu procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole;
g) upowszechnienie wiedzy o tych zasadach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
Obszar II
a) koordynowanie realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
b) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, w tym monitoring wizyjny;
c) przeprowadzenie okresowej diagnozy na temat bezpieczeństwa w szkole, występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia;
d) ocena realizowanych zadań z zakresu profilaktyki/ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
Obszar III
a) pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów;
b) współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny;
c) współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Sądem itp. w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa.
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami;
Obszar IV
Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach
wychowawczych i profilaktycznych:
a) przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły;
b) współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze w obszarze bezpieczeństwa (w zależności od potrzeb);
c) promowanie działań podejmowanych w szkole na rzecz bezpieczeństwa ( prasa, radio, TV);
Obszar V
Dzielenie sie wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa:
a) pomoc nauczycielom/wychowawcom w nawiązywaniu współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.
b) współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole;
c) dzielenie sie wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami rodzicami i uczniami;
d) szkolenia Rady Pedagogicznej i pracowników w zakresie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
e) propozycje szkoleń Rady Pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa, agresji, przemocy;
f) roczne sprawozdania z działań.
11. Zakres zadań pozostałych pracowników Ośrodka określa dyrektor w szczegółowych zakresach obowiązków oraz Regulamin Pracy Ośrodka.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 27

1. Wszyscy pracownicy mają prawo do:
a) podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
b) zrzeszania sie w istniejących w Ośrodku organizacjach związkowych;
c) korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
d) wyboru formy ubezpieczenia;
e) nagród i odznaczeń;
f) awansu.
2. Szczegółowe zasady korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Regulamin Nagród Dyrektora Ośrodka.

ZESPOŁY SPECJALISTÓW

§ 28

1. W Ośrodku funkcjonują :
1.1. Zespoły problemowo-zadaniowe, w skład których wchodzą wychowawcy, nauczyciele, terapeuci i specjaliści pracujący na poszczególnych etapach edukacyjnych. Zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 pracą zespołu kieruje przewodniczący (lider) powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 lider zespołu określa potrzeby w zakresie wewnętrznego doskonalenia, organizuje spotkania zespołu, dokonuje analizy pracy zespołu, przedstawia sprawozdanie z jego działalności.
 bezpośredni nadzór nad pracą zespołów problemowo – zadaniowych sprawuje wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych.
1.2.Zespoły pomocy psychologiczno–pedagogicznej, które składają się z nauczycieli, opiekunów grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem oraz rodzic /opiekun prawny.
a) do zadań zespołu należy :
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
 • określenie zalecanych form, sposobów pomocy psychologiczno–pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych, możliwości edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz zaleceń PPP;
 • ustalenie zakresu, form, sposobów oraz okresu, na jaki zostaje udzielona pomoc, jak również zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego i sposobów ich realizacji.
 • opracowanie Indywidualnego programu Edukacyjno–Terapeutycznego;
 • określenie działań wspierających rodziców ;
 • ewaluacja działań–okresowa ocena efektywności udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • rejestrowanie wniosków z ewaluacji i wynikających z nich zaleceń;
 • modyfikowanie IPET z uwzględnieniem wniosków i zaleceń.

b) pracą zespołu koordynuje wychowawca
2. Placówka nawiązuje współpracę z Poradniami Psychologiczno–Pedagogicznymi realizowaną poprzez :
a) organizowanie różnych form pomocy pedagogiczno–psychologicznej;
b) wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków;
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Rozdział IX

DOKUMENTACJA OŚRODKA

§ 29

1. Dokumentacje Ośrodka stanowią:
a) Statut;
b) Regulaminy;
c) Program Rozwoju Ośrodka;
d) Plan nadzoru pedagogicznego;
e) Plan obserwacji;
f) Plan doskonalenia zawodowego;
g) Plan WDN;
h) Zestaw szkolnych programów nauczania;
i) Wewnętrzny System Oceniania;
j) Program Profilaktyczno- Wychowawczy Ośrodka;
k) Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące przebiegu procesu edukacyjno-wychowawczego, rewalidacyjnego i terapeutycznego;
l) Księga zastępstw;
m) Księga zarządzeń Dyrektora Ośrodka;
n) Kronika Ośrodka

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYCHOWANKÓW

§ 30

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:
a) księgę ewidencji wychowanków;
b) dzienniki zajęć w wersji elektronicznej oraz papierowej (oddziały przedszkolne).
c) dokumentację osobistą wychowanków (orzeczenie z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, podanie rodziców o przyjęcie do Ośrodka, opinię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
arkusze obserwacji, Programy Zajęć Edukacyjno–Terapeutyczne, oceny opisowe, arkusze ocen);
d) dokumentację medyczną.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, MOTYWOWANIA ORAZ PROMOWANIA UCZNIA

§ 31

1. W Ośrodku istnieje wewnętrzny system oceniania i motywowania, który kieruje sie zasadami sprawiedliwości, obiektywności i jawności oceny ucznia z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej, opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz.329 z 1996 r.) z późniejszymi zmianami.
2. Zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów określa Wewnętrzny System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
3. Klasyfikacja uczniów odbywa sie pod koniec każdego semestru, dwa razy w roku szkolnym.
4. Klasyfikacja śródroczna ucznia polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia.
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla danego ucznia.
6. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala sie według klasowego wewnętrznego systemu oceniania.
7. Roczne i śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę z zachowania.
9. Uczeń ma prawo odwołania sie od oceny do Dyrektora w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
10. Druki świadectw wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA STOSOWANE W PLACÓWCE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

§ 32

1. W Ośrodku obowiązują wprowadzone zarządzeniem Dyrektora procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy w sytuacjach zagrożenia uczniów, opracowane na podstawie niżej wymienionych podstaw prawnych:
a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
b) U. Z 1982 r. Nr 35, poz.228 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 11,
c) poz. 109 oraz przepisy wykonawcze związane z ustawą;
d) Ustawa z dnia 26 października 1882 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
e) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, poz.198;
f) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zmianami);
g) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
h) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami);
i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. z sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz.226).

ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH ODBYWANYCH W OŚRODKU

§ 33

1. Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne.
2. Podstawą przyjęcia na praktykę jest umowa pomiędzy Dyrektorem Ośrodka, a organizatorem praktyk oraz osobą odbywająca praktykę.
3. Praktyka odbywa sie zgodnie z ustalonym regulaminem i ramowym planem praktyk.
4. Wicedyrektor ds. dydaktycznych spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych ustala opiekuna praktyk.

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

§ 34

1. W Ośrodku funkcjonuje Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
2. Lider WDN opracowuje roczny plan pracy.
3. Na spotkaniach szkoleniowo–dyskusyjnych pracownicy pedagogiczni Ośrodka w formie wykładów lub warsztatów dzielą się posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

§ 35

1. Kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
2. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługowych ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Podstawowym kryterium określania tego parametru jest wielkość zadań do wykonania w Ośrodku oraz ilość przyznanych środków budżetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Regulaminy określające działalność organów Ośrodka, a w szczególności wynikające z nich cele i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 7.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty.
2. Ośrodek posiada patrona, własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny.
3. Ośrodkowi nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej Ośrodka oraz Rady Rodziców.
4. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225).
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
6. Ośrodek używa pieczęci urzędowych według ustalonego wzoru o treści:
a) Szkoła Podstawowa Nr 50 w Gdyni - pieczęć duża;
b) Szkoła Nr 50 w Gdyni - pieczęć mała;
c) Gimnazjum Nr 27 w Gdyni - pieczęć duża;
d) Gimnazjum Nr 27 w Gdyni - pieczęć mała;
e) Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1 w Gdyni - pieczęć duża;
f) Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1 w Gdyni - pieczęć mała.
7. Ośrodek używa pieczęci podłużnych (stempli) o treści:
a) Gimnazjum Nr 27, 81 – 155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, tel. 625– 98–83;
b) Szkoła Podstawowa Nr 50; 81 – 155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277;
c) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1; 81 – 155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277;
d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1; 81 – 155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, tel. 625–98–83, NIP 958-09-73-326;
e) Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1; 81 – 155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, tel. 625–98–83;
f) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, 81 – 155 Gdynia ul. Płk. Dąbka 277, tel. 625–48-55.
8. Organem właściwym do uchwalania zmian w statucie Ośrodka jest Rada Pedagogiczna.
9. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do zapoznania sie ze statutem i stosowania jego postanowień.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2017 14:39 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 14:38 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 14:38 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska