STATUT Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 (załącznik nr 2)

STATUT

PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Gdyni

im. prof. Haliny Borzyszkowskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Przedszkole Specjalne w SOSW Nr 1 w Gdyni zwane dalej Przedszkolem, jest placówką publiczną.
2. Przedszkole Specjalne jest jednostka budżetową, realizuje cele i zadania określone
w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
3. Przedszkole ma siedzibę w SOSW Nr 1 w Gdyni ul. Płk .Dąbka 277
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Pomorski Kurator Oświaty.
6. Przedszkolem Specjalnym kieruje dyrektor SOSW Nr 1.
7. W skład Przedszkola Specjalnego wchodzą oddziały przedszkolne i Odział Przygotowujący do Nauki w szkole
8. Przedszkole Specjalne posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich jednostek wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Gdyni.
9. Tablica urzędowa nie zawiera określenia „Specjalne”.

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 2

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać:
a) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
b) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2. Liczba miejsc w Przedszkolu ustalana jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych możliwości Przedszkola.
3. W okresie ferii zimowych, przerwy wakacyjnej, dni przed i poświątecznych dyrektor Przedszkola może zarządzić prowadzenie zajęć w oddziałach łączonych, gdy liczba wychowanków uczęszczających w tym czasie do Przedszkola jest mniejsza o połowę.
4. Wychowankowie Przedszkola mogą korzystać z 1 posiłku - obiadu.
5. Opłata za każdy posiłek równa się kwocie skalkulowanej na początku roku szkolnego.
6. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.
7. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach KP (kasa przyjmie), które są drukami ścisłego zarachowania lub dokonywane są przelewem na konto: dochody własne
8. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.
9. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.
10. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłaty w ustalonej wysokości.

§ 3

1.Czas pracy Przedszkola Specjalnego wynosi:
a) w ciągu roku dwanaście miesięcy z zachowaniem przerw ustalonych przez organ prowadzący, podczas których rodzice zapewnią dzieciom opiekę we własnym zakresie,
b) w ciągu tygodnia pięć dni roboczych
c) w ciągu dnia pracy pięć godzin zegarowych
d) zajęcia z dziećmi są organizowane w godzinach od 8.00 do 13.00.
e) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w ramach zajęć świetlicowych od 13.00 do 15.00
2.Dopuszcza się możliwość organizowania dodatkowych zajęć wykraczających poza zakres
podstawy programowej w oparciu o odpowiednie warunki lokalowe i środki finansowe na
ten cel pochodzące z opłat rodziców.
3.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
4.Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane
w arkuszu organizacji pracy Przedszkola na dany rok szkolny.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz
z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest
wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym.
3. Praca terapeutyczno – wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu, prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, własnych programów terapii nauczycieli pracujących w Przedszkolu oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno – terapeutycznych.
4. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy poszczególnych oddziałów i w indywidualnych programach terapii.
5. Czas zajęć terapeutyczno – wychowawczo – edukacyjnych i rewalidacyjno – opiekuńczych jest dostosowywany do rodzaju i stopnia niepełnosprawności wychowanków.
6. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
7. Promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem dziecka i jego rozwojem psychomotorycznym.

§ 5

Celem Przedszkola jest:
1. Objęcie opieką oraz rewalidacja dzieci o upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz upośledzeniami sprzężonymi, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
4. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w środowisku.
5. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
6. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

§ 6

1. Zadaniem przedszkola jest:
1. Wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w dostępnym im zakresie.
2. Prowadzenie działalności ukierunkowanej na wczesną terapię i wszechstronną stymulację rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego.
3. Budzenie wrażliwości estetycznej i przyswajanie zasad zdrowego stylu życia.
4. Budzenie systemu wartości i wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
5. Przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem.
6. Przygotowanie wychowanków do odpowiednich form kształcenia.
7. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju wychowanka.
8. Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
9. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku specjalistycznej pomocy.
10. Przedszkole zapewnia terapię, wychowanie i opiekę w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom podjęcie obowiązków szkolnych lub dalszej formy rewalidacji.
11.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na wniosek rodziców
Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje katechezy. W tym czasie dzieci nie
uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 7

1.Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym:
a) przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania
do stanu psychofizycznego i możliwości rozwojowych wychowanków, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
b) dyrektor powierza każdy oddział opiece dwóm nauczycielkom.
c)w miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy terapeutyczno –
wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata
pobytu dziecka w Przedszkolu.
d)w każdym oddziale jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga
w prowadzeniu zajęć i sprawowaniu opieki.
e) w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki, imprezy) zapewniona jest opieka co najmniej 1 osoby dorosłej na 2 dzieci, a w przypadku dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich 1 osoby dorosłej na 1 dziecko.

  REALIZACJA ZADAŃ

§ 8

1. Zadania Przedszkola są realizowane podczas zajęć grupowych i podczas indywidualnej pracy z dzieckiem.
2. W ramach zajęć grupowych prowadzone są:
a) zajęcia tematyczne organizowane na terenie i poza Przedszkolem,
b) zajęcia ogólnorozwojowe,
c) zajęcia logopedyczne,
d) zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,
e) zajęcia muzyczno-ruchowe,
f) zajęcia relaksacyjne,
g) katecheza.
3. Zajęcia indywidualne obejmują:
a) rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych z uwzględnieniem pozawerbalnych metod porozumiewania się
b) specjalistyczne zajęcia usprawniania ruchowego
4. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
a) religia- 2 razy w tygodniu po 30 min.
b)zajęcia rytmiczno- muzyczne 2 razy w tygodniu po 45 min.

§ 9

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich
rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka,
c) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,
nauczycieli i rodziców,
d) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
2. Powyższe zadania realizowane są we współpracy:
a) z rodzicami za ich zgodą,
b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
c) nauczycielami i innymi pracownikami placówki,
d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formie:
a) zajęć specjalistycznych: gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, logopedycznych, muzyczno – ruchowych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
c)zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

  PRAWA RODZICÓW

§ 10

1. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości swoich praw,
b) zapoznania się z programem terapii, programem wychowawczym oraz zadaniami
wynikającymi z Programu Rozwoju Szkoły, planami pracy w danym oddziale
i Indywidualnymi Programami Edukacyjno - Terapeutycznymi,
c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
d )uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu
przyczyn trudności w terapii i wychowaniu, w doborze metod udzielania dziecku
pomocy,
e)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi swoich uwag
i spostrzeżeń o własnym dziecku,
f)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez Radę Rodziców

OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 11

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu,
b) zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia,
c) przyprowadzanie dziecka do przedszkola tylko wówczas gdy jest ono zdrowe,
d) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce dydaktyczne oraz środki
czystości,
e) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
f) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
g) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
h) niezwłoczne zawiadamianie Przedszkola o zatruciach pokarmowych
i chorobach zakaźnych dziecka,
i) dostarczenie do Przedszkola zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe po przebytej chorobie,
j)terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie dziecka w Przedszkolu
( w pierwszym tygodniu każdego miesiąca).
k) uczestniczenie w zebraniach ogólnych rodziców uczniów uczęszczających do
SOSW Nr1 i zebraniach oddziałowych,
j) stawianie się na wezwanie dyrektora lub nauczycieli
2. Współdziałanie organów i podmiotów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie na coraz wyższy poziom pracy placówki.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 12

Przedszkole Specjalne wchodzi w skład SOSW Nr 1, którego statut określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są:
a) dyrektor SOSW Nr 1, zwany dalej Dyrektorem
b) Rada Pedagogiczna SOSW Nr 1
c) Rada Rodziców SOSW Nr 1

§ 13

1.Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji ramach swoich kompetencji określonych ustawą,
b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
2.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania, terapii
i edukacji dzieci.
3.Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji
o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju podczas indywidualnych rozmów, konsultacji,
zebrań.
4.Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie
rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
5.Zebrania oddziałowe organizowane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 3 razy w ciągu
semestru
6. Jeden raz w miesiącu każdy nauczyciel organizuje konsultacje dla rodziców.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

1.Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
a)liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy
b)wymagań aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego
2.Przedszkole Specjalne jest jednostką wchodzącą w skład SOSW Nr 1.
3.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok w dni robocze z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

§ 15

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci mieszkańców Gdyni na podstawie:
a) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
b) pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna,
c) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego aktualny stan zdrowia dziecka,

§ 16

1.Przedszkole organizuje zajęcia edukacyjno - terapeutyczne i wychowawczo –
opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
2.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola Specjalnego jest oddział przedszkolny i oddział przygotowujący do nauki szkolnej
3.Liczba wychowanków w oddziale wynosi może wynosić nie więcej niż 8.
a) w przypadku dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym- nie więcej niż 8
b) w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi- nie więcej niż 4
4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb rozwojowy.
5. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
6. Przedszkole realizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola

§ 17

1.Praca edukacyjna, wychowawcza, terapeutyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie :
a) aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN,
b) programu Wychowania Przedszkolnego zgodnego z a aktualną Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego
c) bieżącego planu pracy opracowanego przez nauczycieli Przedszkola,
d) Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych
f) programów własnych ze szkolnego zestawu programów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną
2.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i Radę Pedagogiczną.

§ 18

1.Szczegółową organizację terapii, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji SOSW Nr 1 opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia
2.Arkusz organizacji SOSW Nr 1 zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza
organ prowadzący.
3.W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę godzin zajęć grupowych i zajęć indywidualnych,
c) liczbę pracowników,
d) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący
4.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i Radę
Pedagogiczną.
5.Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest
dostosowany do założeń programowych.
6.Czas trwania zajęć grupowych i indywidualnych jest uzależniony:
a) od możliwości psychofizycznych dziecka,
b) od rodzaju niepełnosprawności,
c) od rodzaju prowadzonych zajęć
d) od wieku dziecka:
7.W zależności od potrzeb ilość oddziałów wchodzących w skład Przedszkola może ulec zmianie.
8.Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a) sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,
oraz wspólne dla wszystkich wychowanków SOSW Nr 1:
b) pomieszczenie do hydroterapii;
c) salę do zajęć muzyczno – ruchowych;
d) salę do gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i do zajęć
ogólnorozwojowych,
e) gabinet psychologiczny,
f) gabinet logopedyczny,
g) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
h) kuchnię,
i) szatnie dla dzieci i personelu.
j) toalety
9. Przy sprzyjających warunkach pogodowych dzieci mają możliwość korzystania z przedszkolnego placu zabaw.
10. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy rekreacji
i turystyki.
11. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiedni sprzęt i oprzyrządowanie dla wychowanków.
12. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zdrowia i stanu psychofizycznego wychowanków.

§ 19

1.Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez
rodziców / prawnych opiekunów, bądź inne osoby zapewniające bezpieczeństwo
dziecka, upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów.
2.Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego lub innego
dowodu tożsamości osoby upoważnionej przez rodziców wskazanej przez rodziców.
3.Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu
tożsamości.
4.Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.
5. Gmina zapewnia dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę czasie przewozu

§ 20

1. W Przedszkolu działa Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
2.Zadaniem zespołu jest :
a) dokonywanie wszechstronnej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w oparciu
o wyniki uzyskane podczas systematycznej obserwacji i terapii dziecka
b) opracowywanie programu terapii indywidualnej i grupowej
c) udzielanie rodzicom wsparcia psychicznego, udzielanie im rad i wskazówek oraz
włączanie rodziców w terapię dziecka
d) podejmowanie decyzji o przedłużeniu pobytu dziecka w Przedszkolu powyżej 7
roku życia – w ramach obowiązujących przepisów – w oparciu o :
- wyniki uzyskane w prowadzonej terapii,
- wyniki badań psychologicznych,
- rokowania,
3.W skład zespołu wchodzą : nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym,
psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, pedagog
specjalny, dyrektor lub zastępca dyrektora.
4.Koordynatorem prac Zespołu jest nauczyciel – wychowawca oddziału przedszkolnego
5.Do udziału w pracach zespołu mogą być zapraszani specjaliści z różnych dziedzin.

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 21

1. W Przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników pedagogicznych :
a) nauczycieli – wychowawców oddziału,
b) nauczycieli logopedów,
c) nauczycieli zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
d) nauczycieli zajęć muzyczno - ruchowych,
e) psychologa
2. Czynności porządkowe wykonują sprzątaczki zatrudnione w SOSW Nr 1.
3. Czynności administracyjne wykonują pracownicy administracyjni zatrudnieni w SOSW Nr 1.
4. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych określają przepisy szczegółowe.
5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela oraz przepisy wydane na jej podstawie.
6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

ZADANIA NAUCZYCIELA

§ 22

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych
1. Do zadań nauczyciela należy :
a) wspomaganie rozwoju psychofizycznego wychowanków,
b) wspomaganie aktywności poznawczej dziecka,
c) kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w życiu, codziennym i w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
d) przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki szkolnej lub dalszej formy rewalidacji,
e) zaspokajanie potrzeb wychowanków i tworzenie jak najlepszych warunków do korygowania i kompensowania nieprawidłowości rozwojowych,
f) bazowanie w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem na jego najmniej zaburzonych funkcjach psychofizycznych,
g) rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Przedszkola: edukacyjnej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
h) współpraca i współdziałanie ze wszystkimi specjalistami świadczącymi wychowankom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną , zdrowotną,
i) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie swoich spostrzeżeń,
j) planowanie i prowadzenie pracy edukacyjno – terapeutyczno - wychowawczej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
k) określanie form współpracy i współdziałania z rodzicami w zakresie wychowania, edukacji i terapii dzieci,
l) ponoszenie odpowiedzialności za każde dziecko od momentu powierzenia go nauczycielowi do momentu odebrania go przez rodzica ( opiekuna prawnego), lub osobę do tego upoważnioną.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest :
a) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej dotyczącej danego oddziału i dotyczącej wychowanków z którymi prowadzi zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracowanie miesięcznych planów pracy w danym oddziale,
c) opracowanie indywidualnych planów rewalidacyjnych – Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych.
d) dostosowywanie form i metod pracy odpowiadających potrzebom i możliwościom psychofizycznym wychowanków uwzględnieniem wyników badań, zaleceń oraz własnych obserwacji;
e) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,
f) współdziałanie z rodzicami z zachowaniem przez nich prawa:
- do znajomości zadań wynikających z rocznego planu Przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
- do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat własnego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
- do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola
g) organizowanie stałych kontaktów z rodzicami oraz zebrań przynajmniej 3 razy w roku.
3. W pracy wychowawczo – terapeutyczno - edukacyjnej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.
5. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków.

§ 23

1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków, dostosowany do
potrzeb Przedszkola i charakteru pracy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wkłada się do akt osobowych po podpisaniu go przez pracownika.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 24

1. Wychowankowie przedszkola to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W uzasadnionych przypadkach dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków po uprzednim wykupieniu polisy przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na początku września br. szkolnego
5. W Przedszkolu istnieje Wewnętrzny System Oceniania i Motywowania, który kieruje się zasadami sprawiedliwości, obiektywności i jawności oceny dziecka z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej
6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor SOSW Nr 1 może dokonać skreślenia z listy wychowanków. Wychowanek może być skreślony z listy:
a) w wyniku zakwalifikowania go do innej formy nauki i opieki;
b) w wyniku zmiany miejsca zamieszkania;
c) na wniosek rodziców.
d) gdy dziecko nie uczęszcza do Przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności.

PRAWA DZIECKA

§ 25

1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a ) podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Przedszkola;
b) właściwie zorganizowanego procesu terapeutyczno – wychowawczo – opiekuńczo
– terapeutyczno -dydaktycznego;
c) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
d) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
e ) poszanowania jego godności osobistej;
f ) poszanowania własności;
g )opieki i ochrony;
h) akceptacji jego osoby;
i) uczęszczania na zajęcia z religii;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1.Przedszkole Specjalne prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi
przepisami w SOSW Nr1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2017 15:27 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.11.2017 15:26 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska