Klauzula informacyjna dla RODZICÓW / Opiekunów prawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ UCZNIÓW W SOSW NR 1 W GDYNI:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni ul.Płk. Dabka 277, reprezentowana przez Dyrektora Alicję Spica.
2.    Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
- pod adresem korespondencyjnym: SOSW nr 1 ul. Płk. Dąbka 277, 81-155  Gdynia
- telefonicznie: 58 625 48 55
- pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl
II  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych Pana Grzegorza Sarniak w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:  edu.iod@gdynia.pl lub telefonicznie (58) 761-77-27. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
III
1.Zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 (poz.1000) informuję, że: dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a,c RODO w celu realizacji zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Ośrodku.
IV
1.Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
2.Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3.Państwa dane będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z ustawą.
4.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowanie działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
1.  Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
      a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa  dane
osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych osobowych, odbiorcach  lub  kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną  ujawnione, o okresie przechowywania   danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie
do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15  RODO);
    b)  do otrzymania   kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów  administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);
    c)  do   sprostowania — żądania sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia   niekompletnych danych  (art. 16 RODO);
    d)  do usunięcia danych    — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich  przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17  RODO);
    e) do ograniczenia przetwarzania   — żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych (art. 18 RODO), gdy:
       -   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje  prawidłowość danych   osobowych — na okres   pozwalający  administratorowi sprawdzić  prawidłowość tych danych,
       -   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
       -   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
       -   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są  nadrzędne wobec  podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f)   do przenoszenia danych—   otrzymania  w ustrukturyzowanym,  powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego   danych   osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób   zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g)   do sprzeciwu —  wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania jej danych osobowych   wprawnie uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych   z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje oceny  istnienia ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,   nadrzędnych  wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać  przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać .
VI  PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować  się w następujący sposób:
  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.
 
 
 
15.05.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 19.07.2021
Data udostępnienia informacji: 19.07.2021