Klauzula informacyjna dla Pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Gdyni


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W SOSW NR 1 W GDYNI

I  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni ul.Płk. Dabka 277, reprezentowana przez Dyrektora Alicję Spica.
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
- pod adresem korespondencyjnym: SOSW nr 1 ul. Płk. Dąbka 277, 81-155  Gdynia
- telefonicznie: 58 625 48 55
- pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl
II  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych Pana Grzegorza Sarniak w z którym można się skontaktować  za pośrednictwem adresu e-mail:  edu.iod@gdynia.pl lub telefonicznie (58) 761-77-27. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
III  CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH
Państwa dane  osobowe  będą  przetwarzane przez pracodawcę  w  następujących celach:
      a)  organizacji i zarządzania pracy pracowników w zakresie niezbędnym  wynikającym
z Kodeksu  pracy  przez okres zatrudnienia;
       b)  wyliczania i wypłaty   wynagrodzeń w celu realizacji obowiązku wynikającego z  Kodeksu pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;
       c)  potrąceń z wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków w zakresie  egzekucji
z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu  postępowania  cywilnego, ustawy
o postępowaniu    egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych   (art. 6 ust.1 lit. c RODO)   przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
      d)  realizacji obowiązków   pracodawcy wobec pracowników   wynikających z ogólnie       obowiązujących oraz wewnętrznych   przepisów prawa  pracy  w  celu realizacji obowiązków     pracodawcy  wynikających z Kodeksu  pracy i  innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;
      e)  realizacji obowiązków bhp — w celu realizacji obowiązków pracodawcy    wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia  w sprawie ogólnych  przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 10 lat od ustania zatrudnienia;
      f)  prowadzenia  akt pracowniczych   w  celu realizacji obowiązków pracodawcy  wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz rozporządzenia w sprawie zakresu  prowadzenia przez pracodawców   dokumentacji  w sprawach  związanych  ze stosunkiem pracy  oraz sposobów   prowadzenia akt osobowych pracownika  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;
      g)  realizacji obowiązków wobec    ZUS  w celu realizacji obowiązków płatnika  składek emerytalno-rentowych wynikających   z ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń  społecznych oraz ustawy, a w przypadku toczącego się postępowania - przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego  zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.  oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów,   na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru   emerytury lub renty;
      h)  realizacji obowiązków podatkowych   w celu realizacji obowiązków  płatnika podatku 
dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat
od końca roku   kalendarzowego;
      i)  obowiązków    księgowo-rachunkowych   w celu realizacji obowiązków  wynikających
z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;
       j)  promocji działań Szkoły  i fotorelacji- filmów, zdjęć  promujących szkołę z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Szkoły, gablotach szkolnych, kronice szkolnej  mediach społecznościowych i lokalnych  w publikacjach i folderach promujących Szkołę  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
    k) monitoringu wizyjnego  na podstawie art. 6ust.1 lit. c RODO lub też art. 6 ust. 1 lit. e  RODO-art. 108a Prawa oświatowego
     l) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów - przez 3 lata od ustania zatrudnienia.
IV  ODBIORCY DANYCH 
 Państwa dane osobowe mogą być udostępnia dane  w następujących przypadkach:
   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;
   b)  gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego stosunku pracy;
   c)  partnerom   handlowym, kontrahentom i klientom - wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika.
Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie  i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w  celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład:
  a)   usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
   b)  usług z zakresu BHP i p.poż
   c)  usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej
   d)  obsługi poczty tradycyjnej 
V   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 
 Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
      a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa  dane
osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu
do osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach           danych osobowych, odbiorcach  lub  kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną           ujawnione, o okresie przechowywania   danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie
do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15  RODO);
    b)  do otrzymania   kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów  administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);
    c)  do   sprostowania — żądania sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia   niekompletnych danych  (art. 16 RODO);
    d)  do usunięcia danych    — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich  przetwarzania lub dane niesą już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17  RODO);
    e) do ograniczenia przetwarzania   — żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych (art. 18 RODO), gdy:
       -   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje  prawidłowość danych   osobowych — na okres   pozwalający  administratorowi sprawdzić  prawidłowość tych danych,
       -   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
       -   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
       -   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są  nadrzędne wobec  podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f)   do przenoszenia danych—   otrzymania  w ustrukturyzowanym,  powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego   danych   osobowychjej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób   zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g)   do sprzeciwu —  wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania jej danych osobowych   wprawnie uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych   z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje oceny  istnienia ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,   nadrzędnych  wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać  przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.
VI  PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować  się w następujący sposób:
  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.
 
 
15.05.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 19.07.2021
Data udostępnienia informacji: 19.07.2021