Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sosw1.edu.gdynia.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-26. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-26.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Niektóre filmy (w tym relacje z wyjazdu szkolnego oraz świąteczne życzenia) zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
  •  Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.


Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Grabska, e-mail: j.grabska@sosw1.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (58) 625-48-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/pl)
 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, ul. Płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia


1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku SOSW nr 1 w Gdyni prowadzi główne, ogólnodostępne wejście przez drzwi pojedyncze, zewnętrzne. Pomieszczenia części administracyjnej Ośrodka dostępne z poziomu parteru. Dodatkowo poszerzone wejścia do toalet oraz poszerzone kabiny pomieszczeń sanitarnych. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia oprócz schodów (dwa schodki) prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Do części przedszkolnej (nowy pawilon) prowadzi równy chodnik z poziomu którego można wejść przez pojedyncze drzwi (szerokość również dostosowana do osób niepełnosprawnych). Wejście do części przedszkolnej zabezpieczone jest domofonem. W wejściach nie ma progów, ani innych przeszkód architektonicznych. Posiadamy jeszcze jedno wejście do placówki – Internatu, zabezpieczone domofonem i kodem na szyfr liczbowy. Wejście to dostosowane jest poprzez podjazd dla wózków. Po wejściu do budynku Ośrodka wejściem głównym wszystkie osoby postronne wpisywane są w rejestr osób wchodzących przez p. woźną dyżurującą.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Ze względu na charakter placówki wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W Ośrodku posiadamy schodołaz, który ułatwi przemieszczanie się z poziomu parteru na pierwsze piętro osobom na wózkach oraz 3 podjazdy (w tym jeden wewnętrzny). W budynku brak windy.
     

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Posiadamy na terenie placówki dwie pochylnie, dostosowane do przepisów dzięki którym osoby poruszające się na wózkach mogą bezpiecznie przemieszczać się z poszczególnych części budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla transportu uczniów wydzielona jest część parkingu przy samym Ośrodku. Dla interesantów za bramą SOSW nr 1 znajdują się 2 specjalnie oznakowane miejsca postojowe, dostosowane szerokością do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych.
W sytuacji gdy osoba z utrudnionymi możliwościami poruszania się nie ma możliwości zaparkowania pojazdu na wydzielonym do tego miejscu parkingowym, istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu na teren Placówki i przejścia /wjazdu podjazdem do wejścia głównego SOSW Nr 1.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Ze względu na specyfikę placówki i prowadzonych w nich terapii nie ma restrykcyjnych ustaleń co do wstępu z psem asystującym i związanych z tym ograniczeń. Na terenie zielonym znajdującym się w otoczeniu Ośrodka, bez barier architektonicznych może poruszać się osoba: na wózku, słabowidząca, poruszająca się z psem asystującym. Zagospodarowanie terenu daje możliwość dojścia do: części rekreacyjnej (altana, ławki), części sportowej (bieżnia, boisko) oraz placu do gry w kosza, placu zabaw.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Jesteśmy przeszkoleni w komunikacjach alternatywnych – PCS, makaton, Bliss, MÓWik PRO (oprogramowanie do tabletów) i na tej płaszczyźnie możemy bez problemu porozumieć się z osobami z niepełnosprawnością (głuchą, słabosłyszącą, słabomówiącą).

Informacje dodatkowe

W najbliższych planach jest stworzenie krótkiej informacji wideo w polskim języku migowym z ofertą edukacyjną naszej Placówki. Od nowego roku szkolnego planujemy oznaczenie w systemie Braille’a wszystkich wejść drzwi i innych obiektów typu (dozownik na mydło, hydrant), znajdujących się w zasięgu osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Grabska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2020
Data udostępnienia informacji: 02.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 12:11 Aktualizacja treści Joanna Grabska
28.03.2023 12:09 Aktualizacja treści Joanna Grabska
28.03.2023 12:01 Aktualizacja treści Joanna Grabska
02.04.2020 16:09 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
02.04.2020 15:53 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska