DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI
Opublikowano: 30 marzec 2020
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP sosw1.edu.gdynia.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
· filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
· część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
· brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Ośrodka, sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/625-48-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku SOSW nr 1 w Gdyni prowadzi główne, ogólnodostępne wejście przez drzwi pojedyncze, zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia oprócz schodów (dwa schodki) prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Do części przedszkolnej (nowy pawilon) prowadzi równy chodnik z poziomu którego można wejść przez pojedyncze drzwi (szerokość również dostosowana do osób niepełnosprawnych). Wejście do części przedszkolnej zabezpieczone jest domofonem. W wejściach nie ma progów, ani innych przeszkód architektonicznych. Posiadamy jeszcze jedno wejście do placówki – Internatu, zabezpieczone domofonem i kodem na szyfr liczbowy. Wejście to dostosowane jest poprzez podjazd dla wózków.
Po wejściu do budynku Ośrodka wejściem głównym wszystkie osoby postronne wpisywane są w rejestr osób wchodzących przez p.woźną dyżurującą.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Ze względu na charakter placówki wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W Ośrodku posiadamy schodołaz, który ułatwi przemieszczanie się z poziomu parteru na pierwsze piętro osobom na wózkach. W budynku brak windy.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Posiadamy na terenie placówki dwie pochylnie, dostosowane do przepisów dzięki którym osoby poruszające się na wózkach mogą bezpiecznie przemieszczać się z poszczególnych części budynku.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Dla transportu uczniów wydzielona jest część parkingu przy samym Ośrodku. Dla interesantów za bramą SOSW nr 1 znajdują się 2 miejsca postojowe, dostosowane szerokością do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych, specjalnie oznakowane.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Ze względu na specyfikę placówki i prowadzonych w nich terapii nie ma restrykcyjnych ustaleń co do wstępu z psem asystującym i związanych z tym ograniczeń.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Jesteśmy przeszkoleni w komunikacjach alternatywnych – PCS, makaton, Bliss, MÓWik PRO (oprogramowanie do tabletów) i na tej płaszczyźnie możemy bez problemu porozumieć się z osobami z niepełnosprawnością (głuchą, słabosłyszącą, słabomówiącą).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2020
Data udostępnienia informacji: 02.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.04.2020 16:09 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
02.04.2020 15:53 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska