Regulamin Stołówki

REGULAMIN

STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

NR 2 W GDYNI

Na podstawie:

ð        art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572) z późniejszymi zmianami;

ð        uchwały Rady Miasta Gdynia Nr XVI 378/08 z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gdynia

wprowadza się następujące zasady korzystania ze stołówki szkolnej w SOSW Nr 2 w Gdyni:

Rozdział I.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Ze stołówki szkolnej w SOSW Nr 2 w Gdyni mogą korzystać:

a.    uczniowie;

b.    nauczyciele oraz pozostali pracownicy SOSW Nr 2 w Gdyni;

 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole. W przypadku rezygnacji z tego uprawnienia pracownik składa oświadczenie na rok szkolny -  w terminie do 31.08 każdego roku.

Rozdział II.

OPŁATY ZA POSIŁKI

 1. Opłaty za zaplanowane posiłki dla  uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników SOSW Nr 2 w Gdyni, wnosi się w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 2. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy.
 3. Dopuszcza się możliwość indywidualnego zamówienia przez uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka dodatkowych posiłków a także dokonania za nie opłaty w trakcie bieżącego miesiąca.
 4. Wysokość opłat od 1 września 2020r. przedstawia poniższa tabela:

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE,

PRACOWNICY

ŚNIADANIE

6 zł.

OBIAD

6 zł.

13,00 zł.

KOLACJA

6 zł.

RAZEM

18 zł.

13,00 zł.

Rozdział III.

ZWROTY ZA POSIŁKI W RAZIE NIEOBECNOŚCI LUB REZYGNACJI

 1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku (z wyłączeniem pierwszego) za każdy dzień nieobecności. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły.
 2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku gdy nieobecność lub rezygnacja zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.

Rozdział IV.

CZAS WYDAWANIA POSIŁKÓW

 1. Posiłki w stołówce SOSW Nr 2 w Gdyni wydawane są :

a)     dla uczniów, nauczycieli  i pracowników szkoły

ð        śniadanie -         07.00 - 07.30

ð        obiad -              I tura 12.05 - 12.25, II tura 13.10 - 13.30

ð        kolacja -            18.00 - 18.30

 1. Każda zmiana godziny wydawania posiłków wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Ośrodka.
 2. Za organizację wydawania posiłków odpowiada intendent.

Rozdział V.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. W stołówce mają prawo przebywać jedynie osoby korzystające z posiłków w Ośrodku, w czasie ich wydawania oraz spożywania.
 2. Obiady wydawane są na podstawie listy obiadowej.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po zakończeniu posiłku brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów SOSW Nr 2 w Gdyni w trakcie posiłków czuwają wyznaczeni wychowawcy internatu lub nauczyciele dyżurni.

We wszystkich pozostałych sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyzje podejmuje Dyrektor SOSW Nr 2 w Gdyni.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.04.2021r.

mgr Iwona Krumholc
Dyrektor SOSW Nr 2 w Gdyni 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Lewandowicz
Wprowadził informację: Ewa Sadecka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 02.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2021 10:15 Aktualizacja treści Joanna Czarnowska
25.05.2021 09:05 Korekta Joanna Czarnowska
24.05.2021 13:23 Korekta Joanna Czarnowska
24.05.2021 13:18 Korekta Joanna Czarnowska
02.01.2013 00:13 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
02.01.2013 00:09 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
02.01.2013 00:07 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
02.01.2013 00:06 Dodanie informacji Ewa Sadecka