Klauzula rekrutacja pracownika administracja, obsługa

Klauzula informacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  nr 2 w Gdyni
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.)
oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  nr 2 w Gdyni
 adres do korespondencji: ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia,
 e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl,
 Tel.: 58 621 95 10
2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obecnie przeprowadzanego
postępowania rekrutacyjnego.
4. Podstawa prawna: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych
wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.221b Kodeksu pracy).
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to
ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny. Stosowny dokument - formularz zgody - należy dołączyć do
dokumentów rekrutacyjnych. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była
złożona.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej
niż przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia rekrutacji (dot. danych z dokumentów
aplikacyjnych). Po tym okresie zostaną zwrócone lub komisyjnie zniszczone1.
2 Niepotrzebne skreślić lub usunąć
8. Państwa dane przekazywane będą:
a) upoważnionym pracownikom Administratora zgodnie z postępowaniem właściwym
w sprawie;
b) organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c) innym podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe
których Administratorem jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gdyni
d) w przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż
w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
9. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów, które będzie polegać
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
11. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia
i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w
placówce.
12. Przysługuje Państwu:
a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami
i niniejszą informacją,
d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane
przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
13. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul.
Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych
z RODO
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.
Oświadczenia
Ja niżej podpisany/a .........................................................................................
zamieszkały/a ..........................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ......................................................................
wydanym przez …………………………….............................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
oświadczam, że:
1. nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe3
2. korzystam z pełni praw publicznych
3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
4. cieszę się nieposzlakowaną opinią
............................................... ......................................
(miejscowość, data) (podpis)
UWAGA! Poniższą zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
podpisuje tylko kandydat, który w dokumentach aplikacyjnych podał szczególne kategorie
danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO (m. in. dane dotyczące zdrowia,
przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych,
partii politycznych i in.). Osoby, które nie podały w dokumentach aplikacyjnych
szczególnych kategorii danych osobowych nie muszą wyrażać i podpisywać poniższej zgody.
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w procesie
rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem/am w liście motywacyjnym i cv oraz załączonych
do nich dokumentach.
....................................... ......................................
(miejscowość, data) (podpis)
(imię i nazwisko)
3 Skreślić w przypadku pracowników niepedagogicznych nieadministracyjnych (

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Lewandowicz
Wprowadził informację: Joanna Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021