Ogólna Klauzula Informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, adres do korespondencji: ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia,
e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska - Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego,
w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Szkoły.
5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Lewandowicz
Wprowadził informację: Joanna Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2021
Data udostępnienia informacji: 28.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2022 09:45 Aktualizacja treści Joanna Czarnowska
10.05.2022 12:39 Aktualizacja treści Joanna Czarnowska
10.05.2022 12:39 Aktualizacja treści Joanna Czarnowska
28.07.2021 13:32 Aktualizacja treści Joanna Czarnowska
28.07.2021 13:23 Dodanie informacji Joanna Czarnowska