Regulamin Rady Pedagogicznej PPP2

Załącznik Nr 2              
R E G U L A M I N  PRACY R A D Y  P E D A G O G I C Z N E J
Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni§    1

Regulamin rady pedagogicznej opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.).

                                                    
§    2

Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2007r.
                                                     
§    3

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

§     4

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest  dyrektor poradni.

§      5

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy poradni zatrudnieni na etatach pedagogicznych tzn. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolodzy, doradcy zawodowi i  rehabilitanci.
                                                  
§      6

1.  Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
2.   Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę lub inicjatywy conajmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
3.   Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku rady.
4.   Przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.
5.  W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

§    7

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
   
a) zatwierdzenie planów pracy poradni,
b)podejmowanie uchwał w sprawie  innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  
a) organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy,
b) projekt planu finansowego poradni,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

3. Rada Pedagogiczna wyraża także swoje opinie w sprawach osobowych pracowników poradni. Są to sprawy dotyczące:

a) wyboru członków rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
b) opiniowania przez radę pedagogiczną kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata
c) opiniowania przez radę pedagogiczną przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
d) opiniowania przez radę pedagogiczną powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk
e) opiniowania przez radę pedagogiczną wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
f) wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.

Opinie w sprawach osobowych wyrażane są poprzez głosowanie tajne.

§     8

Przewodniczący rady pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 7 ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§    9

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni.
2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§  10

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności conajmniej  połowy jej członków.

§    11

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§    12

Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste klientów poradni, a także jej pracowników.


Uchwalono na radzie pedagogicznej w dniu 01.03.2007r.

                                                   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Wosińska
Wprowadził informację: Anna _Wosińska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2010
Data udostępnienia informacji: 20.03.2007