Statut poradni

STATUT
PORADNI   PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3
W GDYNI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni zwana dalej „poradnią” działa na
podstawie:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zmn.
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 59 i 949).
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492).
4. Rozporządzenie  MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 199) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017, poz. 1647).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 r., poz. 1591).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 r., poz. 1635)
7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1998r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94
z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póź. zm.).
9. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27.sierpnia 2009r. (t.j.Dz. U. Nr 157, poz.1240,
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).
10. Orzeczenie w sprawie organizacji i działalności Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 3 w Gdyni Nr 5090/ 1/ 84 wydane przez Urząd Miejski w Gdyni Wydział Oświaty
i Wychowania (Dz. Urz. MOiW Nr 11, poz. 89) – powołanie z dniem 1 września 1984r. Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 3 w Gdyni, przy ul. Wincentego
Gruny 76.
10. Zarządzenie Nr 5382/ VI/ MG Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012r.
       w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka 207.
 
 
§ 2.
 
1. Nazwa Poradni
    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Gdyni
2. Siedziba Poradni
    81-155 Gdynia ul. Płk. Dąbka 207
3. Organ prowadzący Poradnię
    Samorząd Gdyńskiego Powiatu Grodzkiego
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 
 
§ 3.
 
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Gdyni jest placówką oświatową,
działającą na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli
i wychowawców.
2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczajacych do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz dzieciom niezamieszkałym na terenie działania Poradni i rodzicom dzieci nieuczęszczajacych do przedszkoli, szkoły lub placówki.
4. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska jest udzielana na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub na wniosek pedagoga szkolnego, nauczyciela za zgodą rodzica lub opiekuna.
 
 
§ 4.
 
Teren działania Poradni określa organ prowadzący.
 
 
§ 5.
 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
 
Rozdział II
 
Cele Poradni
 
§ 6.
 
Celem Poradni psychologiczno-pedagogicznej jest udzielanie dzieciom (od momentu
urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze
kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
 
 
.
Rozdział III
 
Zadania Poradni i sposób ich realizacji
 
 
§ 7.
 
1. Do zadań Poradni należy:
 
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu,
efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
- wydanie opinii,
- wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
- objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednia pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
- wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami,
 
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-
     pedagogicznej pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
- prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
- udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
pomoc, o której mowa w ust. a, jest udzielana w szczególności w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodziny,
- grup wsparcia,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- warsztatów,
- porad i konsultacji,
- wykładów i prelekcji,
- działalności informacyjno-szkoleniowej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
Realizowanie przez Poradnię tych zadań polega w szczególności na:
udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom
pomocy w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
- planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub
rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom
pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży,
prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami
pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup
wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,
zadania, o których mowa w punktach od a) do g) są realizowane w szczególności
w formie:
- porad i konsultacji,
- udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych i specjalistów,
- udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
- warsztatów,
- grup wsparcia,
- wykładów i prelekcji,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- działalności informacyjno-szkoleniowej,
- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy
w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
     realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola,
szkoły lub placówki w zakresie:
- wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
- wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
- realizacji podstaw programowych,
- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania,
- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników
egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty,
- potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5,
- innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę,
  
5) oraz inne zadania zalecone przez dyrektora Poradni.  
 
2. Szczegółowy zakres zadań określa Plan Pracy Poradni na każdy rok szkolny
       opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.  
 
 
§ 8.
 
1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 
§ 9.
 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
 
1. W Poradnia organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie stosownym do aktualnych możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności w odniesieniu do środków dydaktycznych i sprzętu, niezbędnych do prowadzenia wczesnego wspomagania.
2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołuje dyrektor Poradni.
3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.
4. Sposób i formy realizacji wczesnego wspomagania rozwoju określone są w Regulaminie Pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 
§ 10.
 
1. Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej „ustawą Prawo oświatowe”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodniez przepisami § 5 i § 6.
2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach,
o których mowa w ust. 1, związanych z kształceniem i wychowaniem.
3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia,
którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia
wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego, do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodzica albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię
opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
5. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację
uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki — także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na
wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia,
zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
7. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio
przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,
informując o tym osobę składającą wniosek.
 
8. Opinia Poradni zawiera:
oznaczenie Poradni wydającej opinię,
numer opinii,
datę wydania opinii,
podstawę prawną wydania opinii,
imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serie i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
podpis dyrektora Poradni.   
11. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej ucznia, informację
       o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
 
§ 11.
 
1.W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych
 przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego
2. wspomagania rozwoju dziecka.  
3. Organizację pracy zespołów określa Regulamin Zespołów Orzekających.
 
 
§ 12.
 
1. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 
 
 
 
Rozdział IV
Organy Poradni
 
§ 13.
 
Organami Poradni są:
Dyrektor Poradni,
Rada Pedagogiczna
 
§ 14.
     
1. Dyrektora Poradni powołuje i odwołuje organ prowadzący Poradnię.
      Dyrektor Poradni w szczególności:
kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
sprawuje nadzór pedagogiczny,
zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
powierza funkcję wicedyrektora i z tej funkcji odwołuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.
 Dyrektor Poradni w szczególności decyduje w sprawach:
zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi,
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym Poradni i innym pracownikom placówki,
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
3.  Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
4.  W  przypadku nieobecności dyrektora  Poradni zastępuje go wicedyrektor.
 
§ 15.
 
1.   W Poradni działa Rada Pedagogiczna.
2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.
3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
4.   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian.
5.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
zatwierdzanie Planów Pracy Poradni po zaopiniowaniu przez  członków Rady,
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Poradni, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Poradni,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni.
6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię
      o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska
      kierowniczego w poradni.
7.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć pracowników,
projekt planu finansowego Poradni,
wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
8. Przewodniczący Rady Pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał Rady
Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. W razie sporu między dyrektorem a Radą Pedagogiczną dyrektor
w terminie dwóch tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej
przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do
rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny.
9. Szczegółowy zakres uprawnień stanowi Regulamin Rady Pedagogicznej.
10. Sposób rozwiązywania sporów między organami Poradni określają w każdym
indywidualnym przypadku zainteresowane strony poprzez:
·       zapewnienie każdej ze stron możliwości swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach ich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z póź. zm.) i szczegółowo w statucie,
·       umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni drogą
mediacji,
·       zaproszenie mediatora z zewnątrz z głosem doradczym.
 
 
§ 16.
 
1.       Organy Poradni współpracują ze sobą przy podejmowaniu decyzji ważnych dla
działalności Poradni poprzez:
udział w zebraniach,
opiniowanie projektowanych uchwał i uchwalanie statutu Poradni,
informowanie o podjętych działaniach.
 
 
Rozdział V
Organizacja Poradni
 
§ 17.
 
1.       Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego Planu Pracy oraz planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego roku.
2.       Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia
25 maja danego roku.
3.       W arkuszu organizacji Poradni określa się w szczególności teren działania Poradni, liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 
§ 18.
 
1.       Poradnia może posiadać filie.
2.       Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący.
 
§ 19.
 
1.       Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2.       Poradnia może być zamknięta w okresie wakacji letnich na okres uzgodniony
z organem prowadzącym i za jego zgodą.
3.       Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.
 
 
Rozdział VI
Pracownicy Poradni
 
§ 20.
 
1.       Poradnią kieruje dyrektor.
2.       Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
3.       Do zadań wicedyrektora należy:
zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności. Osoba będąca wicedyrektorem,
     podczas nieobecności dyrektora, przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane
     z kierowaniem Poradnią,
wicedyrektor, podczas nieobecności dyrektora, ponosi odpowiedzialność odpowie-
      dzielność służbową i materialną w zakresie swoich obowiązków i wykonywanych
      czynności, 
prowadzenie nadzoru pedagogicznego we współpracy z dyrektorem Poradni,
inne, w szczegółowym przydziale czynności.
4.       W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych).
5.       Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych określa ustawa Karta Nauczyciela.
6.       Do zadań pracowników pedagogicznych należy:
·       wykonywanie swojej pracy na terenie Poradni i poza nią, w zakresach wynikających
z indywidualnych przydziałów czynności i określonych w arkuszach organizacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
·       podnoszenie swoich umiejętności zawodowych i podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach w zależności od potrzeb placówki;
·       realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego według przyjętego harmonogramu;
·       uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i do realizacji jej uchwał;
·       uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych.
7.       Praca pracownika pedagogicznego podlega ocenie. Oceny dokonuje dyrektor Poradni.
8.       Zadania pracowników pedagogicznych określa Plan Pracy Poradni na dany rok szkolny oraz zakresy obowiązków.
9.       Poradnia zatrudnia lekarza.
10.    Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
11.    Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych, niepedagogicznych (lekarza)
i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.
12.    Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala dyrektor w zależności
od potrzeb Poradni.
13.    Zakres zadań pracowników niepedagogicznych poradni określa dyrektor w przydziale obowiązków zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.
14.    Liczbę pracowników oraz ich stanowiska na każdy rok szkolny określa arkusz
organizacji Poradni.
 
 
 
 
§ 21.
 
1.       Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
2.       Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.
3.       Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
4.       Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
czas trwania porozumienia,
zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni,
zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy
 z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez dyrektora Poradni
        oraz pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
 
 
Rozdział VII
Dokumentacja Poradni
 
§ 22.
       
1.    Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnie przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania,
rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,
rejestr wydanych informacji o wynikach diagnozy,
dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:
- Plan Pracy Poradni na dany rok szkolny,
- księga główna zapisów,
- indywidualne dzienniki pracy pracowników pedagogicznych,
dokumentację badań,
inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami (dzienniki zajęć terapeutycznych, księgę protokołów posiedzeń rady pedagogicznej, rejestr uchwał, dziennik korespondencji, księgę zarządzeń dyrektora Poradni, księgę zarządzeń powoływanych zespołów orzekających, księga wyjść),
2.   Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także w formie elektronicznej.
3.    Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1
  i 2, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja
  prowadzona w formie elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”.
4.    Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych,
zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
rejestrowania historii zmian i ich autorów.
5.  System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 
 
 
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 
§ 23.
 
1.       Rada Pedagogiczna uchwala statut Poradni.
2.       Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.       Poradnia jest jednostką budżetową.
4.       Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.
5.       Wprowadzenie zmian w statucie pociąga za sobą opracowanie jego nowej jednolitej wersji. Może tego dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek każdego z organów poradni. Mogą być uchwalone w obecności 2/3 członków rady zwykłą większością głosów.
6.       W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów wewnętrznych Poradni.
7.       Szczegółowe zapisy regulują: Regulamin Pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Regulamin Pracy Zespołów Orzekających, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej.
8.       Poradnia używa podłużnej pieczątki o następującej treści:
 
 
PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
81 – 155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207
tel./fax. 625-35-02
NIP 958-00-45-075, Regon 001203350
 
 
 
 
Zmiany w statucie zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29.11.2017 r.
 
 
 
Gdynia, dnia 29.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Ostatnio zmodyfikował: Patryk Baranowski
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 11.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2022 14:59 Aktualizacja treści Patryk Baranowski
25.03.2022 14:51 Aktualizacja treści Patryk Baranowski
21.08.2013 09:57 Aktualizacja treści Iwona Nowińska
01.08.2011 12:07 Aktualizacja treści Iwona Nowińska
01.08.2011 12:05 Aktualizacja treści Iwona Nowińska