Regulamin Zespołów Orzekających

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3
W GDYNI

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz.46 ) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r.w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. Nr173 poz.1072.)

§ 1.

1.W publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej działają na zasadach
określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające.
2. Zespoły orzekające wydają :
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem
przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
6. Zespoły orzekające, wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na
terenie działania poradni, z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 10.
7. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów
dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, zespoły orzekające, wydają orzeczenia dla uczniów ze
względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania
ucznia.
8. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem
obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania
przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
zespoły orzekające wydają ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

9. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydają zespoły orzekające
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących
i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem zespoły orzekające wydają dla
dzieci z rejonu Gdyni.

§ 2.

1. Zespoły powołuje dyrektor poradni.
2.W skład zespołu wchodzą:
1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący
zespołu,
2) psycholog, pedagog oraz lekarz.
3) inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 3.

1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami".
2. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania
przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o
potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
3. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia,
dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa
zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
4. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on
wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy
wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym
sposobie załatwienia sprawy.

§ 4.

1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio:
1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do
której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przypadku ucznia szkoły
prowadzącej kształcenie w zawodzie;
2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich
zamieszkania;
3) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo
opinii;
4) podpis wnioskodawcy.

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w
szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki
obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
3. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia
dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o
stanie zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego
przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia
dziecka, w którym lekarz określa:
1) okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa
programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą
lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym
pomieszczeniu w szkole.
5. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca
dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu,
wydane przez lekarza medycyny pracy.
6. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust.
2-5, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej
dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
7. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo
dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania
orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii
przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu,
odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań i wydania
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-5.
8. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii wraz z dokumentacją przewodniczący
zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
9. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych
ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza,
lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym
wnioskodawcę.
10. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia
zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić
swoje stanowisko.

§ 5.

1.Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności
informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o
zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego
rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i
członkowie zespołu.
4. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez
przewodniczącego.

§ 6.

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje
odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych.
2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:
1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii,
usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz
inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu
ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo
specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale
integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-
wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym.
3. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wskazuje się wszystkie zalecane
najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form
kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt 2.
4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa
się:
1) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości
uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii,
usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których
realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym
pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.

5. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:
1) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości
uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii,
usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w
odrębnym pomieszczeniu w szkole;
3) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także
możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
6. W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się
zalecane: elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć
szczególny nacisk w pracy z dzieckiem, metody i sposoby realizacji zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych oraz formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

§ 7.

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego,
etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu
edukacyjnego w tej szkole.
3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres
do 5 lat.
4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony
wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 4 ust. 4,
nie krótszy jednak niż 30 dni.
5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej
kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu
o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 4 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni
i nie dłuższy niż rok szkolny.

§ 8.

1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje
odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie
o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie
o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.

2. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wskazuje się
stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

§ 9.

1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa
w § 6 ust. 2;
3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
2. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
3. Do wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w ust. 1, przepisy
§ 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie
odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo
o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących
podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.
2. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
3. Do wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w ust. 1, przepisy
§ 4 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w § 9 ust. 1 lub § 10 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 12.

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Opinia zawiera:
1) datę wydania opinii;
2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;
3) podstawę prawną opinii;
4) skład zespołu, który wydał opinię;
5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce
zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz
miejsce ich zamieszkania;
6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku
i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
logopedycznej, stosownie do potrzeb;
8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomoc
i wsparcia;
9) podpis przewodniczącego zespołu.


§ 13.

1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię
o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Opinia zawiera:
1) datę wydania opinii;
2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;
3) podstawę prawną opinii;
4) skład zespołu, który wydał opinię;
5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce
zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz
miejsce ich zamieszkania;
6) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem
rozwoju;
7) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które zespół
uznał za istotne dla rozstrzygnięcia, oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie
których zespół stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym
wspomaganiem rozwoju;
8) podpis przewodniczącego zespołu.

§ 14.

1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia
posiedzenia zespołu.
2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Orzeczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 i § 11, doręcza się w jednym egzemplarzu.
4. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego
osobę.

§ 15.

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za
pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla
zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie.
4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi
oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym
terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2008r.

Gdynia, dnia 04.11.2008r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 11.03.2009