Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 w GDYNI


W oparciu o:
Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 § 1.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Gdyni (zwanej dalej poradnią) działa rada
pedagogiczna, która jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych działań.

§ 2.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w poradni.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

§ 3.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

§ 4.

Zebrania planowane rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
roku szkolnego, po zakończeniu każdego semestru oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej.

§ 5.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 6.

Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności poradni.

§ 7.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzenie planów pracy poradni po zaopiniowaniu przez członków
rady pedagogicznej,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w poradni, po zaopiniowaniu ich projektów przez
członków rady,
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
- projekt planu finansowego poradni,
- wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
- propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć.

3. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1,
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwały w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię.
Rozstrzygnięcie organu sprawiającego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 8.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian
i przedstawia do uchwalenia radzie poradni.

§ 9.

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni.

§ 10.

W przypadku określonym w § 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 11.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 12.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 13.

Nauczyciele poradni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 14.

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 15.

Pracownicy pedagogiczni poradni są zobowiązani do zapoznania się z protokołem rady
pedagogicznej, a w przypadku zastrzeżeń mają prawo wniesienia uwag do protokołu
w terminie 7 dni.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2003 roku.
Zmiany w regulaminie zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 29.01.2008r.

Gdynia 29.01.2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009