Statut

STATUT ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w GDYNI
 
I. Podstawa prawna
 
§ 1
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową i działa na podstawie :
1)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami : Dz.U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948 i poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537),
2)      Uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej, zmienionej uchwałą nr XIV/328/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. oraz uchwałą nr XV/353/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r.,
3)      Niniejszego statutu.
 
II. Nazwa i siedziba Zarządu
 
§ 2
Nazwa Zarządu brzmi: „Zarząd Komunikacji Miejskiej”.
 
§ 3
Siedzibą Zarządu jest Gdynia.
 
 III. Przedmiot i zakres działania Zarządu
 
§ 4
1. Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie komunikacji miejskiej obejmujące:
1)      badanie rynku usług komunikacji miejskiej,
2)      planowanie rozwoju komunikacji miejskiej,
3)      opracowywanie rozkładów jazdy,
4)      sprzedaż biletów za usługi komunikacji miejskiej na zasadzie wyłączności,
5)      kontrola biletowa,
6)      przygotowywanie analiz sytuacji rynkowej związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
7)      opiniowanie rozkładów jazdy przewoźników ubiegających się o wydanie zezwolenia na przewozy na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
8)      opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących miejskiego transportu zbiorowego,
9)      promocja komunikacji miejskiej,
10)  badanie efektywności ekonomicznej funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych,
11)  przygotowanie założeń i projektów taryfowych,
12)  określanie planu dotyczącego usług komunikacji miejskiej,
13)  zawieranie umów z przewoźnikami i operatorami na świadczenie usług przewozowych,
14)  realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe,
15)  kontrola realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym,
16)  przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
17)  ustawianie, konserwowanie i naprawianie przystanków i wiat przystankowych,
18)  utrzymywanie w czystości wiat przystankowych i terenów przyległych do przystanków,
19)  administrowanie dworcem oraz miejscami postojowymi, udostępnionymi przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego,
20)  oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru komunikacji miejskiej,
21)  koncepcyjne przygotowywanie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w komunikacji miejskiej,
22)  badanie użytkowników komunikacji miejskiej w kwestii stawianych jej wymagań oraz stopnia ich realizacji,
23)  dystrybucja i sprzedaż biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
24)  instalacja i utrzymywanie punktów sanitarnych, dostępnych dla pracowników komunikacji miejskiej podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych.
2. Zarząd może świadczyć dodatkowe usługi w zakresie prac koncepcyjnych i doradczych w dziedzinie komunikacji i transportu pasażerskiego.
3. Zakres pełnienia funkcji wymienionych w art. 1 obejmuje miasto Gdynię i inne gminy na podstawie zawartych umów.
 
IV. Organizacja Zarządu
 
§ 5
1.      Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2.      Dyrektor jest zatrudniany przez Prezydenta Miasta Gdyni.
3.      Dyrektor Zarządu kieruje działalnością Zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.
4.      Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu innym osobom.
5.      Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 6
Dyrektor Zarządu może zatrudniać nie więcej niż dwóch swoich zastępców.

§ 7
Dyrektor Zarządu może ustalić Regulamin Organizacyjny Zarządu, określający zakres obowiązków jego komórek organizacyjnych.
 
V. Działalność Zarządu
 
§ 8
Zarząd prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
 
§ 9
Zarząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.
 
§ 10
Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2008
Data udostępnienia informacji: 01.02.2008
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2018 07:58 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.11.2018 07:57 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.11.2018 07:55 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.11.2018 07:54 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.11.2017 10:36 Korekta Janusz Wensierski
08.11.2017 10:33 Korekta Janusz Wensierski
08.11.2017 10:31 Aktualizacja treści Janusz Wensierski