Aneks nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Aneks nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 
§1
W nawiązaniu do treści Zarządzenia 344/W/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ZKM w Gdyni z dniem 01.01.2021 r. wprowadza się zmianę w Regulaminie Organizacyjnym ZKM w Gdyni polegającą na tym, że:
1. W  §10 Regulaminu Organizacyjnego ZKM w Gdyni w ust. 6:
a) pkt g) otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie spraw związanych z przewozami osób z niepełnosprawnością”
b) pkt h) otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie spraw związanych z administrowaniem dworcem oraz miejscami postojowymi, udostępnionymi przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego”
c) dotychczasowy pkt h) staje się pkt i)
d) dotychczasowy pkt i) staje się pkt j)
e) dotychczasowy pkt j) staje się pkt k)
f) dotychczasowy pkt k) staje się pkt l)
g) dotychczasowy pkt l) staje się pkt m)
h) dotychczasowy pkt m) staje się pkt n)
i) dotychczasowy pkt n) staje się pkt o)
j) dotychczasowy pkt o) staje się pkt p)
k) dotychczasowy pkt p) staje się pkt q)
l) dotychczasowy pkt q) staje się pkt r)
m) dotychczasowy pkt r) staje się pkt s)
n) dotychczasowy pkt s) staje się pkt t)
o) wykreśla się zdanie: „Ponadto komórka ta prowadzi całość spraw związanych z administrowaniem dworcem oraz miejscami postojowymi, udostępnionymi przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego.”
2. Dotychczasowy załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego ZKM w Gdyni, jakim jest schemat organizacyjny ZKM w Gdyni, otrzymuje kształt jak w załączniku do Aneksu nr 3.
§2
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021