Aneks nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

§1
W nawiązaniu do treści Zarządzenia 66A/W/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ZKM w Gdyni z dniem 01.03.2020 r. wprowadza się zmianę w regulaminie Organizacyjnym ZKM w Gdyni polegającą na tym, że:
W  §4 Regulaminu Organizacyjnego ZKM w Gdyni w ust. 6 dodaje się pkt. h) Z-ca Głównego księgowego;
dotychczasowy załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego ZKM
w Gdyni, jakim jest schemat organizacyjny ZKM w Gdyni, otrzymuje kształt jak w załączniku do Aneksu nr 2.
§2
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020
Data udostępnienia informacji: 05.05.2020