Status prawny


I) Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/1117/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2018 r.:

 
Statut jednostki budżetowej „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia”

§ 1. 1. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, zwany w dalszej części PPNT, jest jednostką budżetową Gminy Miasta        Gdyni.
       2. Siedzibą PPNT jest Gdynia.
§ 2. PPNT działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z        późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

Przedmiot działania PPNT

§ 3. 1. Przedmiotem działania PPNT jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie        Gdyni.
       2. Zakres działania PPNT obejmuje w szczególności:
           1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem,
           2) wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,
           3) promocję innowacyjności i aktywnej edukacji,
           4) współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć        innowacyjnych,
           5) kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej,
           6) zarządzanie rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni – specjalistycznego ośrodka        wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej,
           7) działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,
           8) świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych,
           9) wspieranie i promowanie sektorów kreatywnych,
         10) propagowanie idei projektowania uniwersalnego i designu, prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości        przestrzeni publicznej i usług publicznych oraz kreowania rozwiązań przyjaznych użytkownikom,
         11) realizację i promocję innowacji społecznych, w szczególności w obszarze pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej,        kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, partycypacji oraz wolontariatu,
         12) prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji,
         13) kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym dla realizacji celów statutowych,
         14) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
         15) tworzenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy        unijnych,
         16) prowadzenie inwestycji, modernizacji i remontów obiektów i infrastruktury służących rozwojowi przedsięwzięć        innowacyjnych,
         17) obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedsięwzięć innowacyjnych, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia), zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji, utrzymanie właściwego stanu sanitarnoporządkowego i estetyki oraz windykacje i rozliczanie czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności,
          18) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie prowadzonej działalności, Id: 5401E82A-5978-       44E9-91DE-EC3CA1ADE4FF. Podpisany Strona 1
          19) zawieranie umów z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność        pożytku publicznego i kontrolę ich wykonywania,
          20) egzekwowanie należności za wykonane usługi, roboty i świadczenia oraz sprzedaż wyrobów,
          21) wnioskowanie do organów Miasta co do wielkości środków finansowych na realizacje zadań.

Organizacja PPNT

§ 4. 1. PPNT kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który        sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego względem Dyrektora.
       2. Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta.
       3. Dyrektor kieruje działalnością PPNT na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
       4. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu PPNT innym osobom.
       5. Udzielenie pełnomocnictw wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
       6. Dyrektor kieruje pracą PPNT przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek        organizacyjnych/działów.
       7. Dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa odpowiedzialny jest za:
           1) należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo-finansowych, przepisów Statutu,        Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika Miasta,
           2) właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
           3) organizację pracy, strukturę zatrudnienia i należyte funkcjonowanie podległej administracji,
           4) eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.
        8. Dyrektor w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z zakresem swoich praw i        obowiązków ma prawo w szczególności do:
           1) dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami i środkami obrotowymi,
           2) prowadzenia polityki kadrowej i płacowej podległej administracji, w ramach określonego przez Prezydenta Miasta        funduszu płac,
           3) reprezentowania PPNT na zewnątrz w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Gospodarka finansowa PPNT

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej PPNT jest plan dochodów i wydatków.
       2. PPNT pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek        dochodów budżetu Miasta.
       3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej jednostek        budżetowych.
       4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz        zaleceniami Skarbnika Miasta.
       5. PPNT prowadzi odrębny rachunek bankowy.
       6. PPNT samodzielnie dochodzi i egzekwuje należności z tytułu prowadzonych usług i robót, zarządzania lokalami i        budynkami oraz sprzedaży wyrobów
       7. Majątek znajdujący się w zasobie PPNT stanowi własność Gminy Gdynia.

Nadzór nad PPNT

§ 6. Nadzór nad działalnością PPNT sprawuje Prezydent Miasta.

Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni.

II) Pełnomocnictwo Dyrektora Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia - Zarządzenie nr 13824/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Eliza _Mrozowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Krause-Leyk
Data wytworzenia informacji: 15.03.2010
Data udostępnienia informacji: 16.06.2009
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2019 12:15 Aktualizacja treści Dorota Krause-Leyk
27.05.2019 12:11 Aktualizacja treści Dorota Krause-Leyk
27.05.2019 12:08 Aktualizacja treści Dorota Krause-Leyk
27.05.2019 12:07 Aktualizacja treści Dorota Krause-Leyk
27.05.2019 12:06 Aktualizacja treści Dorota Krause-Leyk
23.02.2018 11:20 Aktualizacja treści Dorota Krause
23.02.2018 11:17 Aktualizacja treści Dorota Krause
05.03.2014 10:21 Aktualizacja treści Małgorzata _Stupakowska
18.02.2014 10:22 Aktualizacja treści Małgorzata _Stupakowska
30.01.2013 12:19 Dodanie informacji Judyta _Szczurkowska
08.11.2012 09:00 Dodanie informacji Judyta _Szczurkowska
08.11.2012 08:59 Dodanie informacji Judyta _Szczurkowska
08.11.2012 08:57 Dodanie informacji Judyta _Szczurkowska
25.10.2012 12:58 Dodanie informacji Judyta _Szczurkowska