Statut

Statut Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wprowadzony został  zarządzeniem nr 2037/03/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z 10 czerwca 2003 r.


I Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, zwany dalej „Zarządem” jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:
1.    Uchwały Nr XVIII/275/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.1995 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr V/95/2003 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.02.2003 r.
2.    Ustawy z dnia 26.11.1998 roku – Ustawa o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003 r., Nr 15 poz. 148),
3.    Niniejszego Statutu.

§ 2

 Zarząd jest jednostką organizacyjną Miasta, działającą jako zakład budżetowy.

§ 3

1.    Siedzibą Zarządu jest Gdynia.
2.    Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

II Przedmiot działania

§ 4

a/ Administrowanie cmentarzami komunalnymi:
-    urządzanie cmentarzy zgodnie z planem zagospodarowania,
-    utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury cmentarzy, budynków oraz zieleni,
-    zapewnianie dostaw wody, energii i wywozu nieczystości,
-    nadzór nad wykonywaniem usług pogrzebowych, cmentarnych i kamieniarskich,
-    prowadzenie ksiąg cmentarnych – ewidencja zmarłych, pogrzebów i miejsc grzebalnych,
-    przyjmowanie opłat określonych odrębnymi przepisami,
-    zapewnienie ładu i porządku oraz czystości na terenie cmentarzy,
-    ochrona administrowanego mienia.

b/ Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych:
-    kompleksowa organizacja pogrzebów,
-    przewóz zwłok,
-    przygotowywanie zwłok do pogrzebu,
-    obrót – w tym sprzedaż – trumien i akcesoriów pogrzebowych,
-    kopanie i zasypywanie grobów,
-    wykonywanie ekshumacji,
-    prace kamieniarsko – budowlane,
-    załatwianie niezbędnych formalności w instytucjach i urzędach,
-    pełnienie całodobowych dyżurów związanych z odbiorem zwłok,
-    wykonywanie innych zadań w zakresie szeroko pojętych usług, cmentarnictwa na rzecz osób fizycznych i prawnych.

c/ Zlecone Gminie Miasta Gdyni przez Wojewodę zadania dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wynikające z Ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z dnia 28.03.1933 r. (Dz. U. 33.39.311 z późn. zm.) oraz Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

§ 5

Realizując powyższe cele Zarząd zatrudnia pracowników oraz zawiera umowy z    innymi osobami fizycznymi lub prawnymi w granicach prawem dopuszczonych.

III Organizacja Zarządu


§ 6

1.    Zarządem kieruje Dyrektor.
2.    Dyrektor kieruje działalnością zakładu i reprezentuje go na zewnątrz, jest też przełożonym pracowników zakładu.
3.    Dyrektor Zarządu zatrudnia i zwalnia swojego zastępcę i głównego księgowego.
4.    Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu innym osobom.

IV Działalność Zarządu


§ 7

Zarząd prowadzi działalność na podstawie rocznego planu ekonomiczno – finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni.

§ 8

1.    Działalność Zarządu finansowana jest:
-    z dochodów własnych
-    z opłat za miejsca grzebalne
-    z dotacji budżetowej, której wysokość ustala się w rocznym budżecie miasta.
2.    Zadania wymienione w pkt. c § 4 będą finansowane ze środków przekazanych w tym celu przez Wojewodę.
3.    Utrzymanie budynków i pomieszczeń wynajmowanych finansowane będzie ze środków otrzymanych z tytułu ich najmu.

§ 9

Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

V Postanowienia końcowe


§ 10

Zmiany w statucie Zarządu mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem 01.06.2003 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 10.06.2003
Data udostępnienia informacji: 27.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2023 10:33 Zmiana ustawienia Jarosław Turosz
28.05.2010 09:20 Korekta Jarosław Turosz
27.05.2010 12:49 Dodanie informacji Jarosław Turosz