Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  informujemy:
 
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Energetyków 13a , 81-184 Gdynia,
e-mail: biuro@ssm-gdynia.pl
2.      Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego (w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego), na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody oraz niezbędne
do wykonania umowy (prowadzenia bazy noclegowej dla osób indywidualnych).
4.      Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego
– w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także obsługa rezerwacji i realizacja usługi noclegowej dla osób indywidualnych
oraz promocja placówki.
5.      Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6.      W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
7.      Państwa dane oraz Państwa niepełnoletniego podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.      W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal obsługuje globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr.
9.       Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, oraz podmiotom którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
10.  Przysługuje Państwu:
a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
c.       prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
d.      prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e.       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna
dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Energetyków 13a , 81-184 Gdynia,
e-mail: biuro@ssm-gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora Placówki – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć, realizacji usług noclegowych i pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także dostawcy usług, z którymi Placówka zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów monitoringu wizyjnego.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Monitoring obejmuje powierzchnię taką jak:  korytarze wewnętrzne, hole przy drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych, recepcję.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do siedmiu dni od dnia nagrania. Po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (kasowany i nadgrywanie).
Posiada Pani/Pan prawo:
-        prawo dostępu do swoich danych w siedzibie ADO,
-        prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Złoch
Wprowadził informację: Eliza Dombrowska
Ostatnio zmodyfikował: Eliza Dombrowska
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2022 14:22 Aktualizacja treści Eliza Dombrowska