Deklaracja dostępnościSzkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Energetyków 13 A
81 – 184 Gdynia
e-mail: administracja@ssm-gdynia.pl, dyrektor@ssm-gdynia.pl
tel. (058) 781 27 78

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-01-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Eliza Dombrowska
email: administracja@ssm-gdynia.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (58) 781 27 78 . Tą samą drogą można składać wnioski informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
• sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SSM niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy SSM odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.
Jednakże po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do – Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku placówki prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Energetyków, prowadzą do niego schody, znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro,) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy, nie posiada platform podjazdowych.
3. W budynku dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych parter: łazienka z toaletą, 1 pokój z niskimi łóżkami.
4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (barierki).
5. Na terenie placówki są miejsca parkingowe, przeznaczone dla niepełnosprawnych.
6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
7. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Złoch
Wprowadził informację: Eliza Dombrowska
Ostatnio zmodyfikował: Eliza Dombrowska
Data wytworzenia informacji: 02.02.2021
Data udostępnienia informacji: 02.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2023 13:31 Aktualizacja treści Eliza Dombrowska
02.02.2021 09:05 Aktualizacja treści Eliza Dombrowska
02.02.2021 09:04 Aktualizacja treści Eliza Dombrowska