Uchwały i statuty


                                                       UCHWAŁA NR XIV/289/15
                                                            RADY MIASTA GDYNI
                                                        z dnia 25 listopada 2015 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 1515), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz.885 z późn. zm1) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się Statut Gdyńskiego Centrum Sportu zatwierdzony uchwałą nr IV/55/15 Rady Miasta Gdyni
z dnia 21 stycznia 2015 roku w ten sposób, że w § 4 skreśla się ust. 3.

§ 2. Ustala się tekst jednolity Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
                                                                                           Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

 

treść uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/289/15 z dnia 25.11.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Jagna Ogonowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2016
Data udostępnienia informacji: 22.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2018 14:10 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
27.08.2018 13:59 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
10.03.2016 10:49 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
09.07.2015 12:08 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
03.02.2015 11:18 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
23.01.2015 14:08 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
23.01.2015 14:07 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
23.01.2015 14:00 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
31.05.2010 12:58 Korekta Paulina Filipowicz
31.05.2010 12:29 Korekta Paulina Filipowicz
31.05.2010 12:13 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
31.05.2010 11:11 Korekta Paulina Filipowicz
31.05.2010 10:12 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
31.05.2010 09:23 Korekta Paulina Filipowicz
31.05.2010 09:20 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
28.05.2010 08:57 Korekta Paulina Filipowicz
27.05.2010 15:18 Korekta Paulina Filipowicz