Regulamin Organizacyjny Gdyńskiego Centrum Sportu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Organizacyjny Gdyńskiego Centrum Sportu, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę wewnętrzną, zasady organizacji i funkcjonowania jednostki oraz zakresy działania komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gdyńskiego Centrum Sportu, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/289/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu,
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora GCS,
3) Zastępcy Dyrektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora GCS,
4) Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego GCS,
5) GCS, jednostce – należy przez to rozumieć Gdyńskie Centrum Sportu - jednostkę budżetową,
6) dziale, zespole odrębnym, zespole wyodrębnionym w ramach Działu, samodzielnym stanowisku, kierowniku, zastępcy kierownika, koordynatorze - należy przez to rozumieć odpowiednio komórkę organizacyjną - dział, zespół odrębny, zespół wyodrębniony w ramach Działu, samodzielne stanowisko, kierownika/zastępcę kierownika działu/zespołu odrębnego, koordynatora zespołu odrębnego oraz koordynatora zespołu wyodrębnionego, wchodzących w skład GCS,
7) schemacie organizacyjnym – należy przez to rozumieć schemat organizacyjny GCS stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 3
1. GCS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. GCS ma siedzibę w Gdyni.
3. Terytorialny zasięg działania GCS obejmuje obszar Gminy Miasta Gdyni.
§ 4
1. GCS działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie Statutu GCS oraz innych wewnętrznych przepisów GCS, wydanych w formie Zarządzeń Dyrektora.
§ 5
Nadrzędnym celem działania GCS jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej,
w rozumieniu ustawy o sporcie, w zakresie wskazanym w Statucie i innych odpowiednich aktach prawnych.
§ 6
1. W rozumieniu ustawy – Kodeks Pracy, obowiązki pracowników GCS, organizację pracy
i porządek wewnętrzny w GCS, zasady wynagradzania i wyróżniania pracowników oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określają: ustawa Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, Regulamin Pracy GCS, Regulamin Wynagradzania GCS i inne akty wydane przez Dyrektora, także w drodze Zarządzenia.
2. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określa regulamin wydany przez Dyrektora w drodze Zarządzenia.
Rozdział II
Kierownictwo GCS
§ 7
1. Kierownikiem GCS jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje jednostką na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Gdyni.
3. Dyrektor kieruje pracą GCS przy pomocy Zastępców Dyrektora.
§ 8
1. Do zadań i kompetencji Dyrektora GCS należy w szczególności:
1) realizowanie zadań statutowych,
2) kształtowanie polityki i strategii GCS w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę,
3) nadzorowanie i koordynacja pracy Zastępców Dyrektora oraz podległych komórek organizacyjnych,
4) organizowanie pracy GCS i kierowanie bieżącymi sprawami,
5) reprezentowanie GCS na zewnątrz,
6) monitorowanie pracy pracowników GCS oraz bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych,
7) systematyczne gromadzenie informacji o stanie gospodarki GCS, realizowanie zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Gdyni oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Gdyni oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdyni,
8) podejmowanie decyzji dotyczących gospodarki finansowej GCS,
9) wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec pracowników GCS z zakresu prawa pracy, w tym decydowanie w sprawach polityki kadrowej,
10) podpisywanie i zatwierdzanie pism oraz dokumentów w sprawach objętych merytorycznym zakresem działania,
11) podejmowanie decyzji w sprawie określenia procedur regulujących sposób działalności GCS,
12) podejmowanie decyzji w zakresie mienia GCS w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
13) realizacja zadań przekazanych Dyrektorowi przez Prezydenta Miasta Gdyni w oparciu
o udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia,
14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.
§ 9
1. Dyrektora GCS podczas nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora i Zastępców Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony pracownik jednostki na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
§ 10
1. Zastępcy Dyrektora nadzorują i koordynują działalność przyporządkowanych im komórek organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym.
2. Do zadań Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
1) kształtowanie polityki i strategii GCS w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,
2) nadzór nad realizacją zadań statutowych przez podległe komórki organizacyjne zgodnie z przypisanymi zakresami zadań,
3) nadzór nad sposobem prowadzenia spraw przez pracowników podległych komórek organizacyjnych,
4) zatwierdzanie pism oraz dokumentów w sprawach objętych merytorycznym zakresem działania,
5) raportowanie Dyrektorowi jednostki o sposobie realizacji zadań przez podległe komórki organizacyjne,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora w ramach kompetencji służbowych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna GCS
§ 11
1. Funkcjonowanie GCS opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania i podziału czynności.
2. Zasady określone w ust. 1 nie wykluczają możliwości funkcjonowania w GCS komisji, zespołów projektowych i innych wewnętrznych organów.
3. Zadania i obowiązki każdego z pracowników GCS, realizowane na poszczególnych stanowiskach, są opisane w zakresach obowiązków dołączonych do akt pracowniczych.

§ 12
1. Gospodarkę finansową GCS oraz obsługę finansowo – księgową jednostki, wykonując zadania i kompetencje określone przez Dyrektora z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych, prowadzi Główny Księgowy.
2. Główny Księgowy nadzoruje pracę Działu Finansowego.
3. W przypadku nieobecności Głównego Księgowego zastępstwo pełni Zastępca Głównego Księgowego lub inny pracownik wyznaczony przez Głównego Księgowego na piśmie.
4. Działając w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora, Główny Księgowy
w szczególności wykonuje obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompetentności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
§ 13
W strukturze organizacyjnej GCS jako komórki organizacyjne funkcjonują: działy, zespoły odrębne lub wyodrębnione, samodzielne stanowiska pod zwierzchnictwem kadry kierowniczej.
§ 14
1. Ustala się bezpośredni nadzór nad poszczególnymi działami, zespołami i samodzielnymi stanowiskami pracy w/g następującego podziału:
1) Dyrektor – kieruje pracą GCS, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
2) Zastępcy Dyrektora – działy/zespoły, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
3) Główny Księgowy – Dział Finansowy,
4) Kierownik Działu Kadr i Płac – Dział Kadr i Płac,
5) Kierownik Działu Administracyjnego – Dział Administracyjny,
6) Kierownik Działu Sportu – Dział Sportu,
7) Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji – Dział Zamówień Publicznych
i Inwestycji,
8) Kierownik Informacji Turystycznej – Dział Informacji Turystycznej,
9) Kierownik Działu Promocji i Marketingu – Dział Promocji i Marketingu
z podporządkowanym Kierownikowi Działu Samodzielnym stanowiskiem Koordynator ds. strategii i marketingu,
10) Kierownik Działu Prasowego - Rzecznik Prasowy – Dział Prasowy – Rzecznik Prasowy,
11) Kierownik Działu Projektów Unijnych i Sportowo – Rekreacyjnych – Dział Projektów Unijnych i Sportowo-Rekreacyjnych,
12) Kierownik Działu Informatyki – Dział Informatyki,
13) Kierownik Stadionu Miejskiego - Działu Technicznego – Dział Stadion Miejski - Dział Techniczny,
14) Kierownik Gdynia Arena – Dział Gdynia Arena,
15) Kierownik - gospodarz Narodowego Stadionu Rugby – Zespół Narodowy Stadiony Rugby,
16) Kierownik - gospodarz Obiektów Olimpijska – Zespół Obiekty Olimpijska,
17) Kierownik - gospodarz Obiektów Zewnętrznych i Konserwatorów – Zespół Obiekty Zewnętrzne i Konserwatorzy,
18) Kierownik Obiektów Nadmorskich – Dział Obiekty Nadmorskie,
19) Kierownik - gospodarz Ośrodka Hipoterapii – Zespół Ośrodek Hipoterapii,
20) Koordynator Zespołu Współpracy z Klubami – Zespół Współpracy z Klubami.
2. Pracownicy wymienieni w ust.1 są pracownikami funkcyjnymi.
3. Pracownikami funkcyjnymi są również pracownicy, którym w zakresach czynności powierzono pełnienie obowiązków, o których mowa w ust.1.
4. Ustala się wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych jak poniżej:

1) Kadrę zarządzającą – GCS.ZARZ,
2) Działy:
a) Finansowy – GCS.DFO,
b) Kadr i Płac – GCS.DKA,
c) Sportu – GCS.DSP,
d) Zamówień Publicznych i Inwestycji – GCS.DZPI,
e) Promocji i Marketingu – GCS.DPR,
f) Prasowy - Rzecznik Prasowy – GCS.RPS,
g) Projektów Unijnych i Sportowo – Rekreacyjnych – GCS.PRO,
h) Administracyjny – GCS.DA,
i) Informatyki – GCS.DI,
j) Informacja Turystyczna – GCS.IT,
k) Stadion Miejski - Dział Techniczny– GCS.SMT,
l) Obiekty Nadmorskie – GCS.DON,
m) Gdynia Arena – GCS.DGA,
3) Zespoły Odrębne:
a) Narodowy Stadion Rugby – GCS.NSR,
b) Obiekty Olimpijska – GCS.OBO,
c) Obiekty Zewnętrzne i Konserwatorzy – GCS.ZKOZ,
d) Ośrodek Hipoterapii – GCS.OH,
e) Współpracy z Klubami – GCS.WSK,
4) Samodzielne stanowiska realizujące zadania GCS:
a) Sekretariat – GCS.SEKR.,
b) Radca prawny – GCS.PRAW.,
c) Samodzielne stanowisko ds. BHP – GCS.BHP.,
d) Samodzielne stanowisko menedżer ds. eventów – GCS.EM.,
e) Samodzielne stanowisko ds. żeglarstwa – GCS.YCHT.,
f) Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych – GCS.IOD.,
g) Samodzielne stanowisko Koordynator ds. strategii i marketingu – GCS.DPR,
h) Samodzielne stanowisko menedżer ds. designu – GCS.DES,
i) Samodzielne stanowisko ds. dzielnic – GCS.DM”
§ 15
Do zadań i kompetencji pracowników funkcyjnych w ramach podległych im komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) organizowanie i nadzorowanie prac podległych im pracowników,
2) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Dyrektora oraz bezpośredniego przełożonego za prawidłową organizację, skuteczną realizację zadań oraz wykonywanie zarządzeń, poleceń i decyzji Dyrektora,
3) ponoszenie odpowiedzialności w ramach powierzonych zadań, obowiązków, kompetencji i posiadanych środków za merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność, celowość, rzetelność i gospodarność wydatków oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
4) przygotowywanie analiz, opinii, bieżących informacji, sprawozdań na temat organizacji
i realizacji zadań powierzonych działowi/zespołowi,
5) nadzór nad wyposażeniem będącym w dyspozycji działu/zespołu,
6) wykonywanie innych zadań poleconych przez przełożonych lub określonych
w odrębnych przepisach,
7) w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora, podejmowanie samodzielnych działań w ramach zadań przynależnych do poszczególnych działów, na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień nadanych przez Dyrektora GCS.
§ 16
Do zadań i kompetencji pracowników funkcyjnych w ramach współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi GCS należy w szczególności:
1) współuczestniczenie w tworzeniu rocznego planu działania GCS, w tym projektu budżetu i planu finansowego GCS, tworzeniu planu zamówień publicznych, opracowanie programów pracy działów, zespołów oraz ich realizowanie, dokonywanie analiz kosztów oraz realizacji poszczególnych zadań,
2) współdziałanie z pozostałymi pracownikami funkcyjnymi w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji, niezbędnych w celu realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.
§ 17
Do obowiązków wszystkich pracowników GCS należy w szczególności:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących zakresu zajmowanego stanowiska
i przydzielonych obowiązków oraz wewnętrznych aktów prawnych i ich właściwe stosowanie,
2) rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
3) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
4) zachowanie w tajemnicy wiadomości, danych i informacji, z którymi zapoznali się
w czasie pełnienia obowiązków oraz zachowania w tajemnicy sposobów
ich zabezpieczenia.
§ 18
Komórki organizacyjne GCS realizują w szczególności następujące zadania:
1. DZIAŁ FINANSOWY:
a) opracowywanie projektów i planu dochodów i wydatków budżetu;
b) przygotowywanie projektów zmian w planach dochodów i wydatków;
c) opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań działu
w oparciu o obowiązujące przepisy;
d) nadzór i kontrola nad planowaniem wydatków i dochodów w celu racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia prawidłowego wykonania wydatków i realizacji dochodów;
e) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej (realizacja wydatków rzeczowych
w ramach posiadanego planu wydatków, realizacja dochodów budżetowych w ramach posiadanego planu, prowadzenie obsługi kasowej, pełna obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminowe regulowanie zobowiązań);
f) pełne prowadzenie sprawozdawczości wynikające z obowiązujących przepisów finansowo-księgowych;
g) sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie pracy działu;
h) sporządzanie deklaracji VAT i innych wymaganych przepisami prawa;
i) sporządzanie bilansu i analizy opisowej do bilansu;
j) koordynacja i prowadzenie projektu oraz prace związane z rozbudową programu ewidencji zakupu GCS.
2. DZIAŁ KADR I PŁAC:
a) realizowanie polityki kadrowej zgodnie z rocznym planem etatów i wynagrodzeń;
b) przygotowywanie regulaminów, procedur i innych dokumentów w zakresie zadań działu w oparciu o obowiązujące przepisy;
c) kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne zgodnie z aktualnymi potrzebami i terminami;
d) współpraca przy działaniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym związanych m.in. ze szkoleniami pracowników i wypadkami przy pracy;
e) zgłaszanie do szkolenia nowo przyjętych pracowników, wolontariuszy oraz osób przyjętych na staże i praktyki;
f) zgłaszanie roszczeń z tytułu wypadków do ZUS;
g) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników;
h) prowadzenie ewidencji ruchu kadrowego i spraw osobowych pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami wynagradzania i pracy,
w szczególności: prowadzenie akt osobowych oraz ich bieżąca aktualizacja, nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz na pozostałe stanowiska, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników;
i) przygotowywanie wniosków dotyczących wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych;
j) ocena okresowa pracowników na stanowiskach urzędniczych;
k) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów, zwolnień lekarskich
i innych zwolnień od pracy;
l) przygotowywanie list płac dotyczących wypłat wynagrodzeń osobowych, zasiłków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dokonywanie potrąceń
z wynagrodzeń, w tym komorniczych;
m) przygotowywanie umów cywilno-prawnych na podstawie składanych wniosków
i realizacja ich wypłat;
n) przygotowywanie wypłat nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Gdyni dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe;
o) sporządzanie deklaracji, raportów i sprawozdań wynikających z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i GUS dotyczących zatrudnienia;
p) przygotowywanie i realizacja umów i Zarządzeń Dyrektora dotyczących:
i. dokształcania pracowników,
ii. praktyk zawodowych i staży,
iii. wolontariatu,
iv. używania samochodu prywatnego do celów służbowych,
v. używania telefonu prywatnego do celów służbowych,
vi. zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
vii. delegacji służbowych krajowych i zagranicznych.,
3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:
a) opracowywanie i aktualizacja procedur i instrukcji oraz przedstawianie propozycji usprawnień dotyczących działalności GCS;
b) bieżąca weryfikacja i aktualizacja zapisów Regulaminu i Statutu oraz zapewnianie jednolitości i zgodności zapisów pozostałych dokumentów, regulujących działalność GCS z zapisami Regulaminu i Statutu;
c) archiwizacja dokumentów,
d) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
e) inwentaryzacja majątku GCS;
f) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości;
g) prowadzenie działań w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy;
h) prowadzenie spraw związanych z reklamacjami dotyczącymi niewłaściwej realizacji umów cywilnoprawnych, dotyczących funkcjonowania całej jednostki, przy współpracy z innymi działami;
i) prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych wraz z monitorowaniem terminu ich zakończenia;
j) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem - zgłaszanie szkód i prowadzenie postępowań odszkodowawczych;
k) prowadzenie rejestru dokumentacji pokontrolnej oraz koordynacja obsługi kontroli zewnętrznych;
l) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej;
m) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i skargi dotyczące zasad funkcjonowania GCS;
n) rejestracja wewnętrznych aktów prawnych i ewidencja uchwał Rady Miasta Gdyni oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni oraz współpraca z właściwą komórką Urzędu Miasta Gdyni w tym zakresie;
o) prowadzenie działań związanych z kontrolą zarządczą, w tym organizowanie cyklicznych spotkań zespołu tematycznego i opracowywanie sprawozdań z działalności zespołu, opracowywanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za dany rok, przygotowywanie i aktualizacja procedur zarządzania ryzykiem;
p) działania związane z windykacją należności, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, monitorowanie spraw toczących się w sądzie oraz przygotowywanie i składanie pozwów o zapłatę,
q) działania związane z kontaktami i współpracą GCS z organami wymiaru sprawiedliwości (w tym sądami powszechnymi i administracyjnymi) w zakresie spraw prowadzonych przez te organa, w tym związanych z działalnością oraz imprezami i wydarzeniami organizowanymi przez GCS lub odbywającymi się na zarządzanych przez niego obiektach,
r) opracowywanie i redagowanie informacji na stronie BIP w zakresie zadań działu,
s) weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy de minimis.
4. DZIAŁ SPORTU:
a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych GCS;
b) organizacja rozgrywek sportu szkolnego;
c) współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych z komórkami Urzędu Miasta Gdyni i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz pomocniczymi Gminy Miasta Gdyni, w tym realizacja niniejszych zadań w ramach budżetu obywatelskiego;
d) współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
e) organizacja i współorganizacja wydarzeń promujących kulturę fizyczną;
f) pozyskiwanie partnerów wspierających rzeczowo lub finansowo imprezy sportowe
i rekreacyjne GCS;
g) współpraca przy podejmowaniu działań związanych z opracowaniem, zamawianiem
i dystrybucją materiałów i promocyjnych GCS;
h) współpraca w zakresie promocji imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez GCS,
i) sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.
5. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI:
a) przygotowywanie planu zamówień publicznych do i powyżej 30.000 Euro w zakresie planowanych dostaw i usług oraz robót budowlanych oraz kontrola wykonywania rocznego planu zamówień publicznych;
b) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. opracowywanie dokumentacji w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, współtworzenie umów przy udziale pracowników merytorycznych, protokołów, tworzenie, przesyłanie i zamieszczanie wymaganych prawem ogłoszeń i zawiadomień, prowadzenie korespondencji;
c) udział w pracach komisji przetargowych;
d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i ewidencji wydatków do 30.000 Euro i powyżej 30.000 Euro;
e) sprawdzanie i opiniowanie wniosków/umów o dokonanie zakupów/zleceń w zakresie zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych,
f) dekretowanie faktur VAT, rachunków zgodnie z planem zamówień publicznych;
g) sprawdzanie faktur VAT, rachunków pod względem zgodności z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałymi umowami tworzonymi przez dział;
h) przygotowywanie planu remontów, rozbudowy obiektów budowlanych oraz planu budowy nowych obiektów budowlanych;
i) przygotowywanie procesu realizacji remontów rozbudowy istniejących obiektów GCS oraz procesu inwestycyjnego budowy nowych obiektów GCS oraz obiektów w dzielnicach Miasta;
j) zlecanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane;
k) dokonywanie zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych związanych z robotami budowlanymi GCS;
l) prowadzenie procesu budowlanego nad powierzonymi remontami, rozbudowami i budowami zgodnie z prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi do ustawy;
m) prowadzenie nadzoru nad uczestnikami procesu budowlanego tj. m.in. projektantami, inspektorami;
n) sprawdzanie stanu technicznego obiektów budowlanych GCS, w tym prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych GCS zgodnie z prawem budowlanym oraz dokonywanie
i zlecanie wymaganych prawem budowlanym przeglądów obiektów budowlanych;
o) pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie robót budowlanych w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie;
p) sprawozdawczość.

6. DZIAŁ INFORMATYKI:
a) administrowanie infrastrukturą informatyczną jednostki;
b) bieżące zarządzanie środowiskiem sprzętowym i aplikacyjnym serwerów centralnych oraz urządzeń sieciowych w jednostce;
c) administrowanie wykorzystywanymi w GCS systemami,
d) konserwacja i dbałość o poprawność działania urządzeń informatycznych wykorzystywanych przez pracowników jednostki;
e) rozbudowa i rozwój środowiska informatycznego GCS;
f) zapewnianie bezpieczeństwa i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych dla zabezpieczenia użytkowników przed utratą danych
i awariami, uszkodzeniami sprzętu oraz zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych;
g) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;
h) wdrażanie nowych rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programowych;
i) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
j) utrzymywanie kontaktu z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i rozbudową sieci informatycznej;
k) administrowanie bezpieczeństwem informacji w GCS, w szczególności wykonywanie obowiązków wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
l) weryfikacja przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji chronionych, przetwarzanych w systemie informatycznym jednostki;
m) weryfikacja przestrzegania przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce;
n) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych, nadawanie uprawnień do przetwarzania danych i rejestracja zbiorów danych w GIODO;
o) monitorowanie zmian w przepisach prawnych oraz zaleceń i interpretacji GIODO w zakresie danych osobowych i wprowadzanie ich w jednostce;
p) opracowywanie projektów modyfikacji stosownych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w GCS.

7. INFORMACJA TURYSTYCZNA:
a) administrowanie punktami informacji turystycznej w Gdyni (Miejska Informacja Turystyczna, Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej, Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej, stoiska informacji turystycznej podczas imprez i wydarzeń);
b) promocja miasta i jej oferty oraz tworzenie dobrego wizerunku Gdyni;
c) udzielanie kompleksowej informacji turystycznej wszystkim zainteresowanym osobom
w języku polskim i obcym;
d) porada i pomoc w sytuacjach nietypowych (np. kradzież, zgubienie dokumentów itp.);
e) administrowanie wybranymi stronami internetowymi, m.in. www.gdyniaturystyczna.pl, www.pomorskie.travel, www.gdynia.pl (tj. gromadzenie, aktualizacja, przetwarzanie
i publikowanie danych);
f) inwentaryzacja obiektów i urządzeń turystycznych i paraturystycznych na terenie Gdyni;
g) tworzenie i aktualizacja komputerowej bazy danych o mieście w zakresie turystyki;
h) gromadzenie danych na temat ruchu turystycznego;
i) organizacja i współorganizacja przedsięwzięć w celu promowania Gdyni, m.in. udział
w imprezach miejskich, targach turystycznych, kontakty z mediami;
j) organizacja wystaw, spotkań, prelekcji dla mieszkańców miasta i turystów;
k) organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
l) realizacja staży i praktyk zawodowych szkolnych oraz studenckich;
m) współpraca z branżą turystyczną, organizacjami turystycznymi, samorządem lokalnym i innymi podmiotami;
n) organizacja i udział w szkoleniach oraz spotkaniach branżowych;
o) członkostwo i udział w pracach organizacji lub komisji turystycznych;
p) sprzedaż usług i towarów.
8. DZIAŁ PROMOCJI i MARKETINGU:
a) koordynacja i realizacja działań promocyjnych GCS;
b) współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie działań promocyjnych miasta i GCS dot. sportu i rekreacji;
c) współpraca z komórkami Urzędu Miasta Gdyni i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdyni w zakresie działań promocyjnych GCS;
d) współpraca przy podejmowaniu niektórych działań związanych z opracowaniem, zamawianiem i dystrybucją materiałów promocyjnych GCS;
e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji imprez sportowych
i rekreacyjnych;
f) koordynacja i realizacja działań związanych z przyznawaniem środków finansowych w ramach promocji miasta;
g) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z partnerami imprez organizowanych
i współorganizowanych przez GCS;
h) sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.
8a) Samodzielne stanowisko Koordynator ds. strategii i marketingu:
a) administrowanie stroną internetową www.gdyniasport.pl oraz stroną BIP;
b) opracowywanie kampanii i strategii reklamowych priorytetowych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez GCS;
c) współpraca przy realizacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem
i przestrzeganiem systemu identyfikacji wizualnej;
d) współpraca z Działem Sportu, Działem Prasowym i Działem Promocji a także zewnętrznymi partnerami w zakresie imprez organizowanych i współorganizowanych przez GCS;
e) utrzymywanie kontaktu z komórkami Urzędu Miasta Gdyni i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdyni w zakresie działań promocyjnych GCS.
9. RZECZNIK PRASOWY - DZIAŁ PRASOWY:
a) opracowywanie i prowadzenie polityki oraz strategii informacyjnej GCS;
b) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o działalności GCS, w tym opracowywanie publikacji przedstawiających stanowisko GCS w celu jego prezentacji w mediach;
c) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta w procesie polityki informacyjnej i dialogu społecznego;
d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych oraz innych materiałów służbowych dotyczącymi działalności GCS;
e) opracowywanie i redagowanie informacji na stronę internetową: www.gdyniasport.pl i BIP;
f) prowadzenie oficjalnych profili na portalach społecznościowych;
g) tworzenie i archiwizowanie materiałów prasowych i fotograficznych dotyczących GCS oraz sprostowań, wyjaśnień, komentarzy i innej korespondencji prowadzonej przez dział z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi;
h) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących GCS;
i) organizacja konferencji prasowych w zakresie działalności GCS;
j) obsługa reporterska wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez GCS;
k) współpraca przy projektach społecznych, kampaniach i innych akcjach wspierających współpracę z mieszkańcami;
l) sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.
10. DZIAŁ PROJEKTÓW UNIJNYCH I SPORTOWO – REKREACYJNYCH:
a) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych;
b) przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków własnych lub źródeł zewnętrznych, w tym UE;
c) bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów;
d) współpraca z instytucjami przyznającymi, rozliczającymi, monitorującymi dofinansowanie lub pośredniczącymi tych czynnościach w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych;
e) monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami i/lub wytycznymi oraz przyjętymi procedurami, a także przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektów;
f) organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjnych i promujących zdrowy styl życia,
w tym w ramach realizowanych projektów;
g) współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów i organizacji imprez rekreacyjnych GCS;
h) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z partnerami imprez organizowanych i współorganizowanych przez GCS;
i) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów GCS i sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.
11. STADION MIEJSKI - DZIAŁ TECHNICZNY:
a) administrowanie obiektem GCS:
i. prace porządkowe i pielęgnacyjne,
ii. nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem obiektu,
iii. koordynacja zajęć i treningów grup korzystających z obiektu,
iv. przygotowywanie boiska do rozgrywek sportowych,
v. organizacja lub współpraca przy organizacji zleconych imprez zewnętrznych,
vi. dokonywanie niezbędnych i obowiązkowych przeglądów budynków zaplecza socjalnego i sportowego,
vii. wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz utrzymywanie porządku na terenie obiektu w ramach posiadanych środków i materiałów;
b) bieżące sporządzanie grafików wykorzystania obiektu sportowego;
c) administrowanie sprzętem sportowym oraz technicznym przypisanym do obiektu GCS.
d) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji
z branży elektrycznej, mechanicznej i teletechnicznej;
e) prowadzenie dokumentacji remontów, konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i instalacji z branży elektrycznej, mechanicznej i teletechnicznej;
f) planowanie serwisów i konserwacji, opiniowanie oraz nadzór firm zewnętrznych wykonujących prace serwisowo-konserwacyjne z branży elektrycznej, mechanicznej
i teletechnicznej na obiektach GCS;
g) nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznej na obiektach GCS, w tym m.in. dokonywanie oględzin, planowanie prac i remontów, wspieranie kierowników i kierowników-gospodarzy obiektów w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi oraz rozwiązywania problemów podczas bieżącej obsługi;
h) nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji na obiektach GCS, w tym m.in. dokonywanie oględzin, planowanie prac
i remontów, wspieranie kierowników i kierowników-gospodarzy obiektów w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi oraz rozwiązywania problemów podczas bieżącej obsługi;
i) nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i instalacji monitoringu na obiektach GCS, w tym m.in. dokonywanie oględzin, planowanie prac i remontów, wspieranie kierowników i kierowników-gospodarzy obiektów w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, archiwizacji materiałów oraz rozwiązywania problemów podczas bieżącej obsługi;
j) nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i instalacji nagłośnienia na obiektach GCS, w tym m.in. dokonywanie oględzin, planowanie prac i remontów, wspieranie kierowników i kierowników-gospodarzy obiektów w zakresie prawidłowej
i bezpiecznej obsługi oraz rozwiązywania problemów podczas bieżącej obsługi;
k) wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej spraw technicznych związanych z obiektami GCS;
l) dbanie o sprzęt, i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania prac serwisowych
i naprawczych;
m) planowanie zakupów eksploatacyjnych oraz sprzętu specjalistycznego;
n) dokonywanie okresowych analiz sposobu eksploatacji i wykorzystania urządzeń energetycznych i technicznych, sieci energetycznej, sprzętu techniczno-gospodarczego, budynków i budowli, inspirowanie procesów mających na celu usprawnianie eksploatacji i wykorzystywania tych urządzeń;
o) dokonywanie okresowych analiz i oceny zużycia mediów, w celu redukcji kosztów stałych i prowadzania polityki ekologicznej.
12. NARODOWY STADION RUGBY:
a) administrowanie obiektem GCS:
i. prace porządkowe i pielęgnacyjne,
ii. nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem obiektu,
iii. koordynacja zajęć i treningów grup korzystających z obiektu,
iv. przygotowywanie boiska do rozgrywek sportowych,
v. organizacja lub współpraca przy organizacji zleconych imprez zewnętrznych,
vi. dokonywanie niezbędnych i obowiązkowych przeglądów budynków zaplecza socjalnego i sportowego,
vii. wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz utrzymywanie porządku na terenie obiektu w ramach posiadanych środków i materiałów;
b) bieżące sporządzanie grafików wykorzystania obiektu sportowego;
c) administrowanie sprzętem sportowym oraz technicznym przypisanym do obiektu GCS.
13. OBIEKTY OLIMPIJSKA:
a) administrowanie obiektami GCS:
i. prace porządkowe i pielęgnacyjne,
ii. nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem obiektów,
iii. koordynacja zajęć i treningów grup korzystających z obiektów,
iv. przygotowywanie hal i boiska piłkarskiego do rozgrywek sportowych,
v. organizacja lub współpraca przy organizacji zleconych imprez zewnętrznych,
vi. dokonywanie niezbędnych i obowiązkowych przeglądów budynków zaplecza socjalnego i sportowego,
vii. wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz utrzymywanie porządku na terenie obiektów w ramach posiadanych środków i materiałów;
b) bieżące sporządzanie grafików wykorzystania obiektów sportowych;
c) administrowanie sprzętem sportowym oraz technicznym przypisanym do obiektu GCS;
d) współpraca z Sądem Rejonowym oraz kontrola osób skierowanych przez sąd do prac społecznych na obiektach GCS.
14. OBIEKTY ZEWNĘTRZNE KONSERWATORZY:
a) utrzymanie obiektów zewnętrznych i wewnętrznych GCS w prawidłowym stanie technicznym;
b) dbanie o sprzęt, urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych;
c) planowanie i wykonywanie bieżących remontów i napraw realizowanych na obiektach GCS;
d) konserwacja boisk GCS;
e) zapewnienie prawidłowego poziomu zabezpieczenia GCS w materiały napraw
i eksploatacji;
f) niezwłoczne usuwanie awarii występujących na obiektach GCS.

15. OBIEKTY NADMORSKIE:
a) sprzedaż usług portowych w basenie jachtowym „Marina Gdynia”;
b) dbałość o powierzoną infrastrukturę basenu jachtowego oraz plaż gdyńskich;
c) organizacja pracy służb bosmańskich;
d) organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich w okresie sezonu letniego;
e) utrzymanie czystości plaż Gminy Gdynia;
f) przestrzeganie przepisów i norm ustalonych odrębnymi aktami prawnymi dla tego rodzaju działalności;
g) prowadzenie procedury wydzierżawiania gruntu pod działalność handlową i rekreacyjną na gruntach znajdujących się w zarządzie GCS (Marina Gdynia, plaże gdyńskie);
h) dokonywanie niezbędnych i obowiązkowych przeglądów administrowanych w ramach DON obiektów,
i) wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz utrzymywanie porządku na terenie obiektów w ramach posiadanych środków i materiałów;
j) nadzór nad wykonywaniem umów dotyczących zespołu obiektów nadmorskich.
16. OŚRODEK HIPOTERAPII:
a) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, w tym prowadzenie zajęć hipoterapii;
b) utrzymanie i opieka inwentarza żywego – koni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
c) dokonywanie niezbędnych i obowiązkowych przeglądów administrowanych w ramach OH obiektów,
d) wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz utrzymywanie porządku na terenie obiektów w ramach posiadanych środków i materiałów;
e) prowadzenie procedury wynajmu i wydzierżawiania części stajni i hali pod działalność związaną z jeździectwem.
17. GDYNIA ARENA:
a) administrowanie obiektem GCS:
i. prace porządkowe i pielęgnacyjne,
ii. nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem obiektu oraz przy realizowaniu rozbudowy oraz modernizacji obiektu,
iii. koordynacja organizowanych imprez rekreacyjnych, sportowych, widowiskowych, także o charakterze masowym oraz zajęć i treningów grup korzystających z obiektu,
iv. przygotowywanie obiektu do planowanych imprez i rozgrywek sportowych,
v. organizacja lub współpraca przy organizacji zleconych imprez zewnętrznych,
vi. dokonywanie niezbędnych i obowiązkowych przeglądów budynku oraz zaplecza socjalnego i sportowego,
vii. wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz utrzymywanie porządku na terenie GCS w ramach posiadanych środków i materiałów;
b) bieżące sporządzanie grafików wykorzystania obiektów sportowych;
c) administrowanie sprzętem sportowym oraz technicznym przypisanym do obiektu GCS.

18. ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY Z KLUBAMI:
a) przygotowywanie rocznych harmonogramów otwartych konkursów ofert na wspieranie/powierzanie zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym, w tym klubom sportowym, uczniowskim klubom sportowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
b) przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z udzielaniem przez gminę Miasta Gdyni dotacji na zadania wykonywane przez w/w organizacje w trybie konkursowym i pozakonkursowym;
c) sprawdzanie i opiniowanie pod względem formalnym wniosków/ofert podmiotów ubiegających się o dotacje na zadania publiczne w zakresie, w szczególności upowszechniania kultury fizycznej i inne na podstawie obowiązujących przepisów;
d) udział w pracach Komisji Oceniających oferty na wspieranie/powierzanie zadań publicznych;
e) opracowywanie, redagowanie oraz publikowanie wymaganych prawem ogłoszeń i zawiadomień w zakresie zadań zespołu;
f) sporządzanie projektów umów na wspieranie/powierzanie zadań publicznych zlecanych do wykonania organizacjom pozarządowym;
g) nadzór i kontrola realizacji zadań publicznych wspieranych/powierzanych organizacjom pozarządowym;
h) sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdań z wykonania zadań publicznych objętych dofinansowaniem;
i) wykonywanie czynności formalnych i przygotowanie projektów rozstrzygnięć merytorycznych dotyczących spraw administracyjnych, wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu rejestracji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń i ich związków mających siedzibę w Gminie Miasta Gdyni zgodnie z przepisami ustawy prawo o sporcie oraz prawo o stowarzyszeniach, w szczególności w zakresie rejestracji w ewidencji, zmian danych w ewidencji, nadzoru nad klubami oraz obsługa czynności organu nadzoru nad klubami podlegającym rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
j) współpraca z komórkami Urzędu Miasta Gdyni, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdyni oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie zadań zespołu;
k) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z zadań zespołu na potrzeby GCS, Urzędu Miasta Gdyni, GUS i innych instytucji do tego uprawnionych.
l) wsparcie przy przygotowywaniu projektów dokumentów dotyczących rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie przyznawania stypendiów sportowych i nagród
19. SEKRETARIAT:
a) przyjmowanie i udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych działów/zespołów lub stanowisk;
b) obsługa połączeń telefonicznych;
c) opracowywanie projektów pism na polecenie Dyrektora i Zastępców Dyrektora;
d) przyjmowanie, rejestracja i rozdział korespondencji oraz przesyłek zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
e) przyjmowanie i rejestrowanie ofert złożonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
f) sporządzanie pism zgodnie z zaleceniami przełożonych oraz ich kopiowanie;
g) prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora oraz organizacja i przygotowywanie spotkań;
h) pośredniczenie w kontaktach instytucji zewnętrznych z działami i zespołami GCS;
i) weryfikacja faktur związanych z prowadzeniem sekretariatu.
20. RADCA PRAWNY:
a) obsługa prawna jednostki w tym:
i. sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie pomocy prawnej dotyczącej stosowania przepisów prawa w obszarze działania jednostki;
ii. opiniowanie pod względem zgodności z prawem umów, pism oraz projektów dokumentów statutowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki;
iii. dokonywanie wykładni prawa dla potrzeb jednostki;
iv. reprezentowanie jednostki przed sądami oraz innymi organami publicznymi w sprawach związanych z działalnością jednostki
v. sporządzenie wytycznych dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych i ich udostępnianie;
vi. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.

21. SAMODZIELNE STANOWISKO ds. BHP:
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
c) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,,
d) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy oraz w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
e) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
f) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
h) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
i) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
j) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
k) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
l) współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
m) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi m.in. przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
22. SAMODZIELNE STANOWISKO MENEDŻER DS. EVENTÓW:
a) pozyskiwanie potencjalnych klientów - organizatorów koncertów, imprez kulturalnych, sportowych, wydarzeń o charakterze biznesowym i innych oraz udział w negocjowaniu warunków kontraktów;
a) analiza rynku aktualnych trendów dotyczących eventów;
b) budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami;
c) udział w opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowej obiektów GCS;
d) udział w przygotowaniu oferty promocyjnej obiektów GCS;
e) wsparcie działań marketingowych GCS;
f) współpraca przy kreowaniu dobrego wizerunku obiektów GCS, w tym jednolitego
i spójnego brandingu;
g) udział w przygotowaniu kalendarza imprez dla obiektów GCS;
h) koordynacja organizacji i promocji imprez odbywających się na obiektach GCS;
i) udział w targach branżowych i eventowych;
j) kreowanie koncepcji eventów organizowanych na obiektach GCS;
k) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdyni;
l) ścisła współpraca z innymi działami GCS.

23. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ŻEGLARSTWA:
a) współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji wydarzeń żeglarskich, targów
i regat, w tym imprez o ogólnokrajowej randze mistrzostw Polski czy międzynarodowej randze mistrzostw Europy i Świata oraz pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów
w zakresie imprez o charakterze żeglarskim i morskim;
b) organizacja lub współorganizacja imprez morskich i żeglarskich, w tym wydarzeń tj. zlotów żaglowców i corocznych obchodów Święta Morza i Marynarki Wojennej;
c) opracowywanie programów promocyjnych i organizowanie aktywnych działań wśród dzieci i młodzieży na rzecz propagowania żeglarstwa i sportów wodnych;
d) kreowanie koncepcji wydarzeń żeglarskich i morskich organizowanych
i współorganizowanych przez GCS;
e) udział w tragach branżowych i eventowych;
f) współpraca w przygotowywaniu kalendarza imprez w zakresie imprez żeglarskich
i morskich;
g) współpraca w przygotowaniu oferty promocyjnej GCS.

24. SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
a) informowanie Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO, Rozporządzenie) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, w tym w metodach wywiązywania się z tych obowiązków;
b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora Danych Osobowych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków w tym zakresie oraz zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, analiza zgodności tego przetwarzania, prowadzenie działań informacyjnych i doradczych w zakresie określonych działań ADO lub podmiotu przetwarzającego;
c) prowadzenie działań zwiększających świadomość, przeprowadzanie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów;
d) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania i wspieranie ADO przy przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych;
e) współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami dot. wysokiego ryzyka skutków przetwarzania dla ochrony danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach jak również umożliwianie dostępu do dokumentów i informacji w celu realizacji zadań organu nadzorczego;
f)) odpowiadanie za kontakt z osobami, które przekazały Administratorowi swoje dane osobowe, a które są zainteresowane prawami, jakie im przysługują po wprowadzeniu RODO oraz szczegółami przetwarzania tych danych;
g) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru incydentów naruszeń bezpieczeństwa oraz rejestru upoważnień, w oparciu o dane otrzymane od komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, za pomocą dedykowanych narzędzi;
h) wypełnianie swoich zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, zachowując w tajemnicy szczegóły dotyczące swoich zadań;
i) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Administratora Danych Osobowych, zgodnie z RODO.

25. SAMODZIELNE STANOWISKO MENEDŻER DS. DESIGNU:
a) koordynacja i realizacja działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem
i przestrzeganiem systemu identyfikacji wizualnej;
b) wykonywanie projektów graficznych materiałów i promocyjnych.
26. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIELNIC:
a) współpraca z Urzędem Miasta oraz innymi jednostkami organizacyjnymi oraz pomocniczymi Gminy Miasta Gdyni w zakresie organizacji wydarzeń sportowych w dzielnicach przy udziale Gdyńskiego Centrum Sportu;
b) opiniowanie i koordynacja projektów sportowych zgłaszanych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego a także zadań zgłaszanych przez Rady Dzielnic;
c) nadzór nad realizacją wydarzeń sportowych w dzielnicach;
d) koordynacja zadań związanych z organizacją ruchu, zabezpieczeniem i rozwiązań logistycznych przy projektach sportowych w Gdyni.
ROZDZIAŁ IV
Zasady podpisywania pism i dokumentów
§ 19
1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
a) pisma, dokumenty i decyzje dotyczące działalności GCS,
b) protokoły kontroli przeprowadzonych w GCS przez jednostki zewnętrzne
z uwzględnieniem Głównego Księgowego,
c) decyzje w sprawach pracowniczych.
2. Zastępcy Dyrektora bądź inni upoważnieni pracownicy podpisują pisma i dokumenty
w zastępstwie Dyrektora w czasie jego nieobecności w pracy lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i schematem organizacyjnym.
§ 20
Zasady obiegu dokumentów określa instrukcja obiegu pism i dokumentów wydana w trybie Zarządzenia Dyrektora.
§ 21
Dyrektor na wniosek Głównego Księgowego określa w trybie Zarządzenia instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
§ 22
1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
2. Rozszerzenia i zmiany zakresów czynności Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego lub poszczególnych komórek organizacyjnych, wynikające z przepisów wydanych lub obowiązujących po dniu wejścia w życie Regulaminu oraz przeniesienia pojedynczych czynności między komórkami organizacyjnymi, nie wymagają zmian, o których mowa w ust. 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Jagna Ogonowska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2020
Data udostępnienia informacji: 08.01.2020