Statut Muzeum

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/589/13
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 lutego 2013 r.
STATUT MUZEUM MIASTA GDYNI

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba Muzeum

§ 1. 1. Muzeum Miasta Gdyni zwane dalej „Muzeum” utworzone zostało Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gdyni nr 2 z dnia 6 stycznia 1983 roku w sprawie utworzenia Muzeum Miasta Gdyni.
2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, o których mowa w pkt 1-2;
4) niniejszego statutu.
3. Muzeum używa skróconej nazwy: MMG.
§ 2. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną z dniem 3 stycznia 1994 roku do Rejestru
Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem II i posiada osobowość prawną.
2. Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Gdyni w środku i napisem w otoku „Muzeum Miasta
Gdyni”.
§ 3. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasta Gdyni.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§ 4. 1. Siedzibą Muzeum jest Gdynia.
2. Muzeum działa na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. Celem Muzeum jest:
1) gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr naturalnego oraz kulturalnego dziedzictwa ludzkości
o charakterze materialnym i niematerialnym, a w szczególności zabytków związanych z Gdynią;
2) prowadzenie działalności o charakterze naukowo-badawczym w zakresie badania dziejów Gdyni;
3) upowszechnianie i promowanie wartości kulturalnych, artystycznych i estetycznych, kształtowanie
wrażliwości poznawczej oraz umożliwianie mieszkańcom Gdyni kontaktu ze sztuką.
§ 6. Muzeum realizuje cele określone w § 5, a w szczególności:
1) gromadzi zabytki materialne drogą zakupów, darowizn, przekazów, zapisów i depozytów;
2) inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje naukowo, także w postaci cyfrowej, zgromadzone muzealia;
3) użycza i przyjmuje w depozyt dobra kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, konserwuje
i magazynuje w sposób dostępny dla badań naukowych;
5) organizuje wystawy stałe, czasowe w siedzibie i poza nią, a także inne formy działalności kulturalnej
i edukacyjnej;
6) opracowuje wyniki badań i poszukiwań przez organizację konferencji, wydawanie publikacji na różnych
nośnikach, w tym również bezpłatnych materiałów informacyjno-reklamowych;
7) udostępnia zbiory dla celów naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych;
8) prowadzi różnorodną działalność edukacyjną;
9) prowadzi fachową bibliotekę i czytelnię;
10) prowadzi szkolenia i praktyki w zakresie muzealnictwa;
11) współpracuje z muzeami i instytucjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą;
12) współpracuje z innymi instytucjami w zakresie przygotowania imprez okolicznościowych, związanych
z życiem i historią Miasta;
13) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty popularyzujące historię, kulturę i sztukę;
14) organizuje i współorganizuje uroczystości społeczne, naukowe, kulturalne i artystyczne o charakterze
państwowym i regionalnym;
15) organizuje koncerty, przedstawienia, pokazy filmowe i multimedialne.

Rozdział 3.
Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 7. 1. Muzeum gromadzi i przechowuje zabytki ikonograficzne, numizmatyczne, kartograficzne,
fotograficzne oraz inne zabytki materialne w zakresie dokumentowania i popularyzacji wiedzy o Gdyni, od
czasów najdawniejszych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia budowy
nowoczesnego portu i Miasta Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej.
2. Muzeum gromadzi i przechowuje inne zbiory związane z Gdynią lub mające na celu promocję miasta.

Rozdział 4.

Organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze

i sposób ich powoływania
§ 8. Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni na zasadach i w
trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach.
§ 9. 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
2. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.
§ 10. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie
odpowiedzialny.
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
2) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, w tym:
a) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem;
b) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;
c) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i instrukcji oraz zarządzeń;
d) dokonywanie wobec pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor Muzeum może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. Powołanie i odwołanie następuje po
uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Gdyni.
§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Gdyni na
zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.
§ 12. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych
muzealników, kolegia doradcze o charakterze stałym lub do realizacji konkretnego zadania. Powołując
kolegium Dyrektor określa przedmiot jego działania oraz szczegółowy tryb pracy.
2. W skład Kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników lub spoza ich
grona. Organizator ma prawo desygnowania swojego przedstawiciela do Kolegium.
3. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
4. Uchwały kolegium przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
5. Członkowie kolegium wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
6. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Muzeum.
§ 13. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów określa regulamin organizacyjny
nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

Rozdział 5.

Źródła finansowania działalności Muzeum

§ 14. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.
§ 15. Majątek i przychody Muzeum mogą być wykorzystane jedynie dla celów wynikających z zakresu
działania Muzeum.
§ 16. 1. Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym
utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Działalność Muzeum jest finansowana z:
1) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacji z budżetu państwa;
4) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1;
5) dochodów z działalności gospodarczej;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
7) środków otrzymanych z innych źródeł.
§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Organizator.

Rozdział 6.

Zasady dokonywania zmian w statucie

§ 18. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 7.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Muzeum

§ 19. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
1) sprzedaży publikacji i rozpowszechniania wydawnictw oraz sprzedaży pamiątek;
2) organizowania imprez kulturalnych i komercyjnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, konferencji
i innych spotkań;
3) wynajmowania pomieszczeń oraz sprzętu muzealnego;
4) usług w zakresie małej gastronomii;
5) usług reklamowych i promocyjnych prowadzonych na rzecz osób trzecich;
6) sprzedaży składników majątku ruchomego;
7) odpłatnego udostępniania obiektów ze zbiorów Muzeum dla celów wydawniczych.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej
Muzeum.
§ 20. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych
i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu
Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu
w rejestrze, o którym mowa w § 2 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

STATUT MUZEUM MIASTA GDYNI.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 08.11.2013
Data udostępnienia informacji: 08.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2021 14:59 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
08.11.2013 14:49 Dodanie informacji Robert Szymanowski