Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry prowadzonej dokumentacji szkoły


1. Księga zarządzeń z numeracją.
2. Księga protokółów posiedzeń Rady Pedagogicznej.
3. Księga kontroli.
4. Księga kontroli SANEPID.
5. Rejestr wypadków uczniów.
6. Rejestr chorób zawodowych pracowników.
7. Księga obiektu budowlanego.
8. Rejestr zastępstw.
9. Miesięczne sprawozdania z realizacji godzin ponadwymiarowych.
10. Wykaz uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi.
11. Księga inwentarzowa zakupionych książek.
12. Rejestr czasopism.
13. Rejestr ubytków.
14. Karty czytelnika.
15. Karty książki.
16. Katalog książek.
17. Księga uczniów.
18. Księgi druków ścisłego zarachowania.
19. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
20. Rejestr wydanych zaświadczeń szkolnych.
21. Rejestr znaczków pocztowych.
22. Dziennik korespondencyjny.
23. Rejestr wydanych świadectw dojrzałości i ukończenia LO.
24. Rejestr wydanych świadectw promocyjnych.
25. Rejestr zamówień druków szkolnych i sprzętów szkolnych.
26. Rejestr zleceń.
27. Rejestr zaświadczeń WKU.
28. Statystyka szkolna.
29. Rejestr nieodebranych świadectw szkoły podstawowej.
30. Rejestr nieodebranych świadectw szkoły średniej.
31. Wykaz uczniów ubezpieczonych w PZU.
32. Wykaz sprawozdań klasyfikacji semestralnej uczniów.
33. Księgi dokumentacji zastrzeżonej.
34. Arkusze ocen.
35. Akta uczniów.
36. Rejestr archiwum.
37. Rejestr pracowników szkoły i ich akt osobowych.
38. Rejestr zwolnień lekarskich.
39. Rejestr wydanych książeczek ubezpieczeniowych.
40. Rejestr książeczek SANEPIDU.
41. Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników.
42. Rejestr biletów PKP i ZKM.
43. Rejestr zawieranych umów.
44. Rejestr delegacji służbowych.
45. Rejestr zamówień publicznych.
46. Rejestr urlopów wypoczynkowych pracowników szkoły.
47. Listy obecności pracowników szkoły.
48. Depozyt szkolny.
49. Rejestr szkoleń pracowników.
50. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
51. Ewidencja syntetyczna prowadzona w formie tabelarycznej.
52. Ewidencja analityczna prowadzona w formie ksiąg pomocniczych.
53. Imienne karty wynagrodzeń.
54. Rejestr dot. rozrachunków z dostawcami.
55. Karty wydatków i dochodów szkoły.
56. Ewidencja podstawowych i pozostałych środków trwałych.
57. Zestawienie obrotów i sald.
58. Wykaz programów komputerowych wraz z decyzjami zatwierdzającymi dyrektora.
59. Rozliczenie z budżetami (US, ZUS, PFRON).
60. Księga remontów przeprowadzonych w placówce.
61. Księga kontroli wewnętrznej.
62. Rejestr list płac. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Marek Pauli.
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009