Instrukcja BHP

INSTRUKCJA OGÓLNA BHP

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty

2. Ustawa Karta Nauczyciela

3. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69).

 

 

 

I.                   UWAGI OGÓLNE

 

 1. Uczniom oraz pracownikom szkoły należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie pobytu na terenie szkoły, jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
 2. Szkoła obowiązana jest do organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bhp, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami

 

II.  PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW SZKOLNYCH

 

 1. Budynki szkoły, przynależne do nich tereny i urządzenia powinny spełniać podstawowe warunki bhp oraz posiadać odpowiednie urządzenia ppoż. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Teren szkoły powinien być ogrodzony i właściwie oświetlony. Dziedziniec szkolny powinien mieć równą, utwardzoną powierzchnię i kanały do odprowadzania wody deszczowej.
 3. Drogi komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły powinny być zabezpieczony barierkami w sposób uniemożliwiający wyjście bezpośrednio na jezdnię i tam gdzie to jest możliwe powinny wychodzić na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.
 4. Wszelkie studzienki, otwory kanalizacyjne i inne zagłębienia znajdujące się na terenie szkoły należy zakryć i trwale zabezpieczyć.
 5. Poręcze i balustrady przy biegach schodów spocznikach powinny spełniać wymagania  określone w przepisach budowlanych. Otwarta przestrzeń między biegami schodów powinna być zabezpieczona siatką lub w inny sposób.
 6. Urządzenia sanitarne należy utrzymywać w stanie czystości i sprawności technicznej.

 

III. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

 

 1. Pomieszczenia szkolne powinny posiadać właściwą powierzchnię użytkowa, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie zgodne z obowiązującymi normami.
 2. Pomieszczenia oraz miejsca pracy, do których wzbroniony jest dostęp uczniom oraz osobom niezatrudnionym należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia szkolne, powinny być wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej + 15oC.
 4. Stoły, krzesła i inny sprzęt szkolny przeznaczony dla uczniów powinien być dostosowany do wzrostu uczniów i rodzaju pracy.
 5. W przypadku, gdy pomieszczenie (miejsce), w którym prowadzone są zajęcia szkolne, lub stan techniczny znajdujących się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
 6. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.
 7. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariat, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 8. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 9. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

IV. WYPADKI OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY I PLACÓWKI

 1. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  • rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
  • dyrektora szkoły, lub jego zastępcę,
  • społecznego inspektora pracy;
  • organ prowadzący szkołę lub placówkę;
  • radę rodziców.
 3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 5. Zawiadomień, o których mowa w ust. 3-5, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
 6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 7. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
 8. Członków zespołu powołuje dyrektor.
 9. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
 10. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 11. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
 12. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust. 4, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 15. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.
 16. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 17. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
  • poszkodowanego pełnoletniego;
  • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
 18. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
 19. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
 20. Rejestr wypadków prowadzi pracownik służby bhp.
 21. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Rad Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Marek Pauli.
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 10.05.2010
Data udostępnienia informacji: 10.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2010 21:28 Korekta Sylwia Kownacka