Wewnątrzszkolny System Oceniania

 


 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania,

 klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni.

            (Tekst jednolity uwzględniający zmianę dokonaną przez radę Pedagogiczną w dniach 13.11.2015 r.; 31.08.2016 r.)

 

Zasady ogólne

 

§. 1.

Zasady zostały opracowane zgodnie z Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz. 843).

 

 

Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania

 

§ 2.

1.    Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

        a)   osiągnięcia edukacyjne ucznia,

        b)   zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz przedmiotów, uwzględniających tę podstawę, a także dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczeń, opinii  poradni i opinii Rady Pedagogicznej.

3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a także obowiązków określonych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem zaburzeń lub innych dysfunkcji, wpływających na zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, także Rady Pedagogicznej.

4.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

             a)          bieżące informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych przez wskazanie, co uczeń robi dobrze, a co wymaga poprawy oraz sposobu dalszej nauki, a także o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

             b)          udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

             c)          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

            d)          dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom opisowej informacji o postępach lub trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

             e)          umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

              f)          ustalenie wspólnego przedmiotowego systemu oceniania, obowiązującego wszystkich nauczycieli danego przedmiotu.

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się:

a)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)     ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

c)      ocenianie bieżące, polegające na ustalaniu ocen miarą cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

-pisemne prace klasowe,

-pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności,

-testy,

-diagnozy badające wiadomości i umiejętności na koniec roku szkolnego

-kartkówki,

-odpowiedzi ustne,

-zadania praktyczne (dotyczy: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych , informatyki, wychowania fizycznego),

-wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki takich zajęć edukacyjnych jak: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

-aktywność na zajęciach edukacyjnych,

-osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

-        ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-        przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

-        ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-        ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,

-        ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6.      Rada Pedagogiczna może wskazać próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne podlegające ocenianiu szkolnemu pod warunkiem, że egzaminy te sprawdzają wiadomości i umiejętności ze zrealizowanego wcześniej materiały programowego.

7.        W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład bloku.

8.      Bieżące ocenianie oraz śródroczne i roczne klasyfikowanie uczniów w szczególności polega na:

a)      systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów edukacyjnych ucznia,

b)          określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych,

c)      diagnozowaniu, a w szczególności na:

-        wspieraniu rozwoju ucznia,

-        bieżącym opisie w określeniu jego indywidualnych osiągnięć, uzdolnień, predyspozycji i trudności w nauce,

-        na opisowym określeniu sposobu udzielania pomocy i uzupełniania braków,

-        na opisowym wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,

-        rozpoznawaniu nabytych umiejętności i dalszego ich rozwijania,

-        określeniu stopnia stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych,

-        rozpoznawaniu stopnia samodzielności w pracy oraz współpracy w grupie,

-        określeniu stopnia osiągania wymagań opisanych w podstawach programowych kształcenia ogólnego.

-        dokonaniu klasyfikacji oraz ocenienia stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia.

9.      Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne będące miarą osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala się w stopniach wg następującej skali:

a)         stopień celujący                   – 6

b)        stopień bardzo dobry           – 5

c)         stopień dobry                                   – 4

d)        stopień dostateczny                         – 3

e)         stopień dopuszczający         – 2

f)         stopień niedostateczny        – 1

Osiągnięcia edukacyjne uczniów dokumentuje się na bieżąco w dzienniku elektronicznym, roczne - w arkuszu ocen ucznia. Szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia, określone w „Regulaminie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień” zawiera protokolarz rady pedagogicznej, a informacja o nich podawana jest do wiadomości społeczności szkolnej.

10.   Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:

      a)       zachowanie wzorowe,

      b)       zachowanie bardzo dobre,

      c)       zachowanie dobre,

     d)       zachowanie poprawne,

      e)       zachowanie nieodpowiednie,

       f)       zachowanie naganne.

11.    Ocena zachowania powinna przede wszystkim uwzględniać:

      a)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

      b)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

      c)       dbałość o honor i tradycje szkoły,

     d)       dbałość o piękno mowy ojczystej,

      e)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

       f)       godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

      g)       okazywanie szacunku innym osobom.

12.    Ocena zachowania nie ma wpływu na:

a)  oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

13.    Ocena zachowania ustalana jest tylko dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej; nie prowadzi się bieżącego oceniania zachowania.

 

 

Zasady klasyfikowania uczniów

 

§ 3.

1.     W gimnazjum i liceum przeprowadza się dwie klasyfikacje: śródroczną i roczną.

2.     Klasyfikację śródroczną przeprowadza się przed zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego semestru tj.:

      a)       pod koniec stycznia dla gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum,

      b)       w grudniu, przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej, dla klas trzecich liceum.

3.     Klasyfikację roczną przeprowadza się przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

4.     Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia odpowiednio w skali pierwszego semestru i całego roku szkolnego i sprowadza się do ustalenia ocen zgodnie z § 2 pkt.  pkt. 9 lit. a – f i 11 lit. a – f.

5.     Ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej w szczególności polega na ustaleniu oceny klasyfikacyjnej wynikającej ze średniej ważonej ocen wystawionych uczniowi w danym semestrze (szczegóły w przedmiotowych systemach oceniania); ustalanie oceny klasyfikacyjnej, wynikającej ze średniej ważonej, nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu specjalnym, którzy oceniani są wg odrębnych zasad.

Przyjmuje się, że:

-       uczeń, który nie pisał w pierwszym terminie pracy klasowej, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek przystąpienia do niej w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu, nie dłuższym niż 2 tygodnie od przeprowadzenia pracy klasowej,

-       jeśli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w terminie dodatkowym skutkuje to wartością „0” w wyliczaniu średniej ważonej ocen cząstkowych z tego przedmiotu. Wartość „0” nie jest oceną i nie może być zastąpiona oceną niedostateczną.

-       w przypadku uporczywego opuszczania przez ucznia prac klasowych i testów, które nie pozwalają ocenić jego wiadomości i umiejętności, wynikających z wymagań edukacyjnych na danym poziomie kształcenia, nie może on uzyskać pozytywnej klasyfikacyjnej oceny śródrocznej bądź rocznej z danych zajęć edukacyjnych.

6.   Przyjmuje się jednolite dla wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne:

        a)     95% - 100% – stopień celujący

        b)     85% - 94% - stopień bardzo dobry

        c)     70% – 84% - stopień dobry

       d)     55% - 69% - stopień dostateczny

        e)     40% - 54% - stopień dopuszczający

7.   Klasyfikacja śródroczna i roczna jest przeprowadzana odrębnie i niezależnie dla każdego z zajęć edukacyjnych i zachowania; ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne uwzględniając zalecenia orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ocenę z  zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu specjalnym ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, ocenę zachowania wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego oraz zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.   Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9.   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

10.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

11.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.

12.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

13.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

a)      realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b)      spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

14.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 13 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak:, zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

15.    Uczniowi, o którym mowa w pkt. 13 lit. b nie ustala się oceny zachowania.

16.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminach określonych w § 6. Uczniowi, który nie został sklasyfikowany na koniec pierwszego okresu z powodów, o których mowa w § 3 pkt. 10 i który nie skorzystał z prawa, o którym mowa w § 3 pkt. 11 bądź nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 3 pkt12, ocenę roczną ustala się na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego całoroczny materiał programowy z określonych zajęć edukacyjnych.

17.    Uczeń gimnazjum i liceum, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać z tych zajęć egzamin poprawkowy. Tryb i terminy egzaminów poprawkowych określa § 7.

18.    Uczniowie gimnazjum – laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkimi, ogólnopolskim oraz uczniowie gimnazjum i liceum – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych - otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który w/w tytuł uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

19.    Uczniowie liceum mogą zostać przeniesieni do oddziału realizującego inne przedmioty w zakresie rozszerzonym. Tryb i terminy przenoszenia ucznia określa § 11.

 

Warunki promowania uczniów

 

§ 4.

1.   Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który:

a)      był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania (nie dotyczy ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 14,

b)      uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej.

2.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum oraz liceum, rada pedagogiczna może raz jeden w ciągu tego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3.   Ocena z zachowania ucznia nie ma wpływu na jego promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub/i etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.   Uczeń gimnazjum/liceum kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

6.   Uczeń gimnazjum kończy szkołę, jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego oraz uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. Uczeń gimnazjum kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

7.   Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

8.   Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

9.   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

-  wybranie tematu projektu edukacyjnego

-  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

-  wykonanie zaplanowanych działań

-  publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

-   podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

10.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa § 5.

11.    Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w WSO uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

12.    Informacje o udziale ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie szkolnym oraz na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu, a na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

14.    Uczeń gimnazjum i liceum kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

Projekt edukacyjny

 

§ 5.

1.   Uczniowie Gimnazjum Nr 13 w Gdyni są zobowiązani do aktywnego udziału w realizacji trzech interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych w trzyletnim cyklu kształcenia:

a)         w klasie pierwszej (w ramach bloku przyrodniczego) projekt dotyczący treści programowych biologii i geografii,

b)        w klasie drugiej (w ramach bloku doświadczalnego) projekt dotyczący treści programowych fizyki i chemii,

c)         w klasie trzeciej (w ramach lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i zajęć artystycznych) projekt interdyscyplinarny oparty o postawy programowe przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

2.   Zasady organizacji i przeprowadzania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 13 pod opieką nauczyciela:

1)      Wybór tematu projektu – ogólne sformułowanie problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji (październik).

2)      Sformułowanie celów projektu (grudzień)

a)      cele ogólne:

-        kształcone umiejętności kluczowe uczniów,

-        cele poznawcze,

-       cele wychowawcze,

b) cele szczegółowe:

-     treści programowe realizowane w ramach projektu,

-     wiadomości i umiejętności szczegółowe kształcone w ramach projektu.

c)      opis założeń do projektu, sformułowanie podstawowych problemów badawczych.

d)     wskazanie korelacji międzyprzedmiotowych.

e)      określenie formy prezentacji projektu.

3)    Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

-        zadania nauczyciela prowadzącego projekt;

-        czas realizacji projektu edukacyjnego;

-        termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

-        sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

-        inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

4)      Nauczyciele informują rodziców uczniów biorących udział w projekcie o jego głównych założeniach, kryteriach oceniania ucznia najpóźniej do końca I semestru.

3.   W trakcie opracowania celów i założeń do projektu nauczyciele przygotowują uczniów do jego realizacji poprzez:

a)      wyposażenie uczniów w odpowiednie wiadomości i umiejętności,

b)     kształcenie umiejętności pracy w zespole,

c)      obserwację uczniów, określanie ich mocnych stron (przewidują rolę ucznia w realizacji projektu).

4.   Ustalenie szczegółowych zadań i formy pracy dla poszczególnych zespołów zadaniowych(luty), określając:

-       zadania, tematu do wykonania,

-       cele i kształcone umiejętności,

-       opis zadania do wykonania,

-       sposoby i metody wykonania zadania,

-       efekt pracy uczniów.

5.   Uczniowie wybierają temat szczegółowy, organizują zespół zadaniowy (luty). Nauczyciel wykorzystuje wiedzę z obserwacji uczniów proponuje skład zespołów zadaniowych.

6.   Informacja o składzie zespołów zadaniowych dla każdego tematu szczegółowego wraz z harmonogramem działań zostaną przekazane rodzicom na spotkaniu z rodzicami, najpóźniej do końca lutego.

7.   Zespoły zadaniowe opracowują harmonogram działań i przedstawiają go nauczycielowi (marzec), określając każdemu uczestnikowi projektu:

-       zadanie do wykonania,

-       termin wykonania,

-       terminy konsultacji z nauczycielami.

8.            Nauczyciele kontrolują wykonanie zadań przez poszczególnych uczniów, oceniają ich pracę wg przyjętych kryteriów:

 

Kryterium oceny pracy ucznia

liczba punktów;

max – 7 pkt.

1. terminowość wykonania zadania

0 -1*

2. stopień realizacji zadania

0 -1

3. sposób zaprezentowania efektów wykonania zadania

0 -1

4. oryginalność, pomysłowość w realizacji zadania

0 -1

5. staranność, rzetelność wykonania zadania

0 -1*

6. zaangażowanie ucznia

0 -1*

7. chęć współpracy w ramach zespołu, wspieranie pozostałych członków zespołu

0 -1*

 

* kryteria uwzględniane w ocenie zachowania ucznia.

 

9.            Nauczyciele organizują publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego do 15 czerwca. Zespoły zadaniowe prezentują efekty swoich działań w oparciu o przyjęte zasady organizacyjne ( termin, miejsce, czas prezentacji). Nauczyciele – opiekunowie projektu dokonują oceny wkładu pracy ucznia oraz oceny realizacji tematu szczegółowego przez każdy zespół zadaniowy.

10.            Ocenie szkolnej wagi 6 podlegają pkt.2, 3, 4 jako jedna ocena cząstkowa z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, których treści nauczania są zgodne z podstawą programową gimnazjum, realizowaną w ramach realizacji projektu edukacyjnego.

11.            Nauczyciel danego przedmiotu ocenia w skali punktowej:

-       stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu – (0 -3 pkt.)

-       stopień zaangażowania ucznia w prezentację projektu – (0 -3 pkt.)

-       umiejętność pracy w zespole –( 0 -3 pkt.).

12.            Uzyskane punkty przelicza się na ocenę szkolną wg skali:

a)         9 pkt.                        – celujący

b)        8 pkt.                        – bardzo dobry

c)         6 – 7 pkt.      – dobry

d)        5 pkt.                        – dostateczny

e)         3 – 4  pkt.     – dopuszczający

f)         2 i mniej pkt.            – niedostateczny.

13.            Na świadectwie szkolnym i świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się temat projektu edukacyjnego oraz zadania, które uczeń wykonał.

14.            W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia wpisuje się zwolniony(a).

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 6.

1.            Egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych przeprowadza się w sytuacjach określonych w § 3 pkt. 10, 11, 12, 13.

2.            Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla uczniów, o których mowa w § 3 pkt. 13 lit. b nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak: zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych .

3.            W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego określonego w § 3 pkt. 13 lit. b uczeń winien otrzymać, co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu, pisemnie sformułowany zakres zagadnień i wymagań egzaminacyjnych.

4.            Termin lub terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły, uzgadniając to z zainteresowanym uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

a)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b)      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż określa pkt.4a.

5.            Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej ze wszystkich przedmiotów. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, komputerowych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

6.            Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt. 10, 11, 12 przeprowadzają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7.            Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt. 13 lit. b przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

c) w charakterze obserwatorów – rodzice  ( opiekunowie prawni ).

8.            Zadania egzaminacyjne muszą być tak skonstruowane, aby sprawdzały wiedzę i umiejętności ucznia na każdym poziomie wymagań.

9.            Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 3 pkt. 13 lit. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

10.            Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który musi zawierać:

a) przedmiot egzaminu, imię i nazwisko egzaminowanego ucznia,

b)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 6, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt. 13 lit. b, skład komisji,

c) termin egzaminu i czas jego trwania,

d)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

e) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.            W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12.            Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną.

13.            Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 i 2.

14.            W przypadku niesklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „niesklasyfikowany(a)”.

 

Egzamin poprawkowy

 

§ 7.

1.            Egzamin lub egzaminy poprawkowe, których możliwość zdawania określa § 3 pkt. 17, składają się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma charakter zadań praktycznych. ( dodać)  

2.            Zadania egzaminacyjne muszą być tak skonstruowane, aby sprawdzały wiedzę i umiejętności ucznia na każdym poziomie wymagań.

3.            Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Termin ten powinien wypadać w ostatnim tygodniu ferii letnich i musi być ogłoszony do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.            Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)         przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca,

b)        egzaminujący, którym jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)         członek komisji, którym jest nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.            Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub z innych zasadnych przyczyn. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6.            Sprawdzian wiadomości przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.            Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę  zdań praktycznych.

8.            Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który musi zawierać;

a)      przedmiot egzaminu, imię i nazwisko egzaminowanego ucznia,

b)     termin egzaminu i czas jego trwania,

c)      skład komisji egzaminacyjnej,

d)     pytania egzaminacyjne,

e)      wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną przez komisję ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.            Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10.            Ocena, jaka uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego jest jego ostateczną ocena klasyfikacyjną z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 i 2.

11.            Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 4 pkt. 2.

 

 


Egzamin sprawdzający

 

§ 8.

1.            Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie od dnia ustalenia oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.            W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.            Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a. uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń.

4.            W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-        dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,

-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-        dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

         -  dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,

-       wychowawca klasy,

-       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-       pedagog szkolny,

-       psycholog szkolny,

-       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-       przedstawiciel rodziców – członek Rady Rodziców.

5.            Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. a. może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6.            Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 3 pkt. 17 .  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-        skład komisji,

-        termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a,

-        zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia,

-        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-        skład komisji,

-        termin posiedzenia komisji,

-        wynik głosowania,

-        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.            Do protokołu, o którym mowa w punkcie 7 lit. a  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.            Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2 lit. a w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.            Przepisy punktu 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym wypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11.            Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

 

 

Procedury związane z ocenianiem i klasyfikowaniem ucznia

 

§  9.

1.            Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych, zgodnych z WSO i PSO, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, zgodnych z WSO i PSO;

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnych z WSO i PSO.

2.            Z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z programów nauczania i kryteriami oceniania osiągnięć edukacyjnych nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (PSO) zaznajamiają uczniów na początku roku szkolnego, które uczniowie gimnazjum zapisują w zeszycie przedmiotowym, a uczniowie liceum zapoznawani są z nimi w formie przekazu ustnego.

3.            Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów wychowawca klasy na początku roku szkolnego przedstawia zasady ogólne dotyczące wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz powiadamia ich o możliwościach szczegółowego zapoznania się z nimi, wskazując źródło (katalog wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania) i miejsce (biblioteka szkolna, czytelnia szkolna).

4.            Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania ( zgodnych z WSO) oraz trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.            W ocenie osiągnięć edukacyjnych należy uwzględnić specyficzne trudności w uczeniu się uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, ale mających trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. O specyficznych trudnościach w uczeniu się orzeka opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.            Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować wymagania edukacyjne, dostosowując je do poziomu rozwoju i możliwości uczenia się poszczególnych uczniów. W szczególności nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia:

a)         posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

b)        posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

c)         posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu – na podstawie tej opinii,

d)        nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a-c, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie ustaleń rady pedagogicznej.

7.            Dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu specjalnym nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne opracowuje indywidualne zakresy wymagań edukacyjnych dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych; w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego uczestniczy także nauczyciel wspomagający, który ocenia wkład pracy włożony przez ucznia w wykonanie zadania oraz proponuje formy i sposoby sprawdzania jego wiadomości i umiejętności .

8.            Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego,, zajęć technicznych, muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Same osiągnięcia ucznia i ich poziom mają dla ustalenia oceny znaczenie drugoplanowe.

9.            W uzasadnionych przypadkach uczeń może być, na czas określony w opinii lekarskiej, zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informatycznej;

a)         decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach; opinia lekarska wraz z wnioskiem winna być dostarczona do szkoły najpóźniej do końca września w przypadku I semestru lub do końca lutego w przypadku II semestru,

b)        w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”

c)         zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie ma wpływu na promocję ucznia lub ukończenie szkoły.

d)        jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informatycznej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(a)”.

10.            Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

11.            W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”

12.            Minimalna liczba ocen cząstkowych, na podstawie których ustala się odpowiednio śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych zajęć edukacyjnych, nie może być niższa niż trzy w semestrze i powinna być tym większa, im większa jest tygodniowa liczba godzin z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

13.            Uczeń ma prawo poprawiać oceny cząstkowe z każdego przedmiotu w terminie i na zasadach uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu, przy czym na początku roku nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z zasadami poprawiania ocen cząstkowych z danego przedmiotu:

a)         w przypadku wartości „0” uzyskanej w wyniku nieobecności, która została usprawiedliwiona, wartość „0” jest zastępowana oceną uzyskaną w wyniku poprawiania,

b)        poprawianie nie dotyczy ocen uzyskanych w wyniku próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz diagnozy rocznej organizowanej przez Dyrektora Szkoły.

14.            Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić w ciągu semestru co najmniej 2 prace klasowe, sprawdziany wiedzy wagi 6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny wagi 6 bez względu na otrzymany stopień w terminie 2 tygodni od dnia wstawienia oceny do dziennika.

15.            Przyjmuje się następujące zasady dokumentowania poprawiania ocen cząstkowych:

a)  w dzienniku elektronicznym obok oceny pierwszej (poprawianej) wpisuje się ocenę wynikającą z poprawiana. Do średniej ważonej liczona jest wyłącznie ocena poprawiona.

16.            Uczeń może uzyskać dopuszczającą ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną gdy średnia ważona jego ocen cząstkowych z danego przedmiotu wynosi odpowiednio, w I i II semestrze, co najmniej 1,80.

17.            Uczeń może uzyskać odpowiednio dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą ocenę klasyfikacyjną śródroczną gdy w I semestrze średnia ważona jego ocen z danego przedmiotu wynosi odpowiednio co najmniej 2,60; 3,60; 4,60 i 5,60.

18.            Uczeń może uzyskać odpowiednio dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą ocenę klasyfikacyjna roczną, gdy średnia ważona ocen cząstkowych z obu semestrów wynosi odpowiednio co najmniej 2,60; 3,60; 4,60 i 5,60.

19.            Wszystkie oceny wystawione uczniowi są jawne zarówno dla niego, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

20.            Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi. Uzasadnione i skomentowane winny być w szczególności śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, a także oceny pisemnych prac kontrolnych.

21.            Uczniom lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) są udostępnione do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia.

22.            Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego informuje uczniów, a rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę klasowego, o zasadach przedkładania do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych. Rada pedagogiczna przyjęła w tym zakresie następujące zasady:

-       uczeń otrzymuje bezzwrotnie swoje poprawione i ocenione prace kontrolne, a jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają o takiej formie przedkładania do wglądu w/w prac powiadomieni przez wychowawcę klasowego;

-       uczeń otrzymuje poprawione i ocenione swoje pisemne prace kontrolne, po czym zwraca je nauczycielowi, który zobowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w każdej chwili im je do wglądu przedłożyć.

23.            Na miesiąc przed ustaleniem uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na ostatnim przed klasyfikacją zebraniu klasowym o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych tak, aby uczeń miał możliwość poprawienia oceny.

24.            Wychowawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

25.            Na miesiąc przed ustaleniem uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje go, a jego rodziców (prawny opiekunów) na ostatnim przed klasyfikacją roczną zebraniu klasowym, o przewidywanej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania tak, aby miał on możliwość poprawienia oceny.

Wychowawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej dla niego nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

26.            Informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, w tym jego postępach, trudnościach w nauce, o specjalnych uzdolnieniach, oraz o jego zachowaniu udzielają rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawca podczas zebrań klasowych (4 razy w roku) i podczas swoich stałych konsultacji dla rodziców odbywających się raz w miesiącu.

27.            Uczeń, który uzyskał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną powinien uzupełnić poziom wiadomości i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych do końca kwietnia (o terminie i formie zaliczenia nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego). Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym poprawienie ocen zamieniając ocenę poprzednią oceną właściwą i wpisując odpowiedni komentarz. Uzyskanie, w wyniku poprawiania przez ucznia ocen z I semestru, średniej ważonej 1,8 jest równoznaczne z uzupełnieniem poziomu wymaganych wiadomości i umiejętności.

28.            Jeżeli klasyfikacja śródroczna wskazuje, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub istotnie utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła powinna stworzyć uczniowi, w miarę swoich możliwości i rozpoznaniu celowości pomocy, szansy uzupełnienia braków.

29.            Na wniosek nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych, wychowawcy, pedagoga szkolnego i po jego akceptacji przez radę pedagogiczną uczeń może otrzymać pomoc w takich formach, jak:

-        doraźne konsultacje z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,

-        praca indywidualna z uczniem w czasie lekcji,

-        pomoc koleżeńska organizowana przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,

-        rewalidacja.

 


Przedklasyfikacyjne poprawianie rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

§ 10.

1.            Na tydzień przed ostatecznym ustaleniem rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o proponowanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

2.            Proponowane przez nauczyciela roczne oceny klasyfikacyjne uczeń ma prawo poprawiać w trybie zwykłym albo w drodze egzaminu przedklasyfikacyjnego:

a)         tryb zwykły przedklasyfikacyjnego poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej polega na dodatkowym sprawdzeniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności ucznia z prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych,

b)        egzamin przedklasyfikacyjny jest ostatecznym przedklasyfikacyjnym sposobem poprawiania przez ucznia proponowanej mu rocznej oceny klasyfikacyjnej.

3.            Uczeń ma prawo w trybie zwykłym poprawiać każdą proponowaną przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną z każdych zajęć edukacyjnych, jeżeli wystąpi o taką możliwość do właściwego nauczyciela, ale pod warunkiem, że do uzyskania wyższej o jeden stopień rocznej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej ze średniej ważonej, brakuje 0,2 punktu. Prawo poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej traci uczeń, który w II semestrze opuścił 25 (i więcej) zajęć edukacyjnych nieusprawiedliwionych.

4.            Termin i szczegółowy tryb zwykłego przedklasyfikacyjnego poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala nauczyciel. Ustalony termin musi mieścić się w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej.

5.            Uczeń ma prawo zdawać egzamin przedklasyfikacyjny z dowolnego, przez siebie wybranego, ale tylko z jednego zajęcia edukacyjnego, jeżeli na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wystąpi, poprzez wychowawcę, o taką możliwość do dyrektora szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach( np. choroba) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na egzamin przedklasyfikacyjny z dwóch przedmiotów edukacyjnych. Prawo to traci uczeń, który w II semestrze opuścił 25 (i więcej) zajęć edukacyjnych nieusprawiedliwionych lub otrzymał naganę wychowawcy/Dyrektora Szkoły oraz uczeń, który do 30 kwietnia nie poprawił średniej ważonej z I semestru.

6.            Pisemny wniosek o egzamin przedklasyfikacyjny musi zawierać między innymi:

a)         nazwę zajęcia edukacyjnego, z którego uczeń chce zdawać egzamin,

b)        proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną i ocenę, na którą uczeń chce zdawać egzamin.

c)         opinię wychowawcy.

7.            W trybie zwykłym i w trybie egzaminu przedklasyfikacyjnego uczeń może poprawiać proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną tylko o jeden stopień.

8.            Egzamin przedklasyfikacyjny uczeń zdaje przed nauczycielem prowadzącym określone zajęcie edukacyjne i przed wychowawcą. Jeżeli nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne jest jednocześnie wychowawcą, to uczeń zdaje egzamin w obecności tegoż nauczyciela i innego nauczyciela prowadzącego to samo lub pokrewne zajęcie edukacyjne.

9.            Egzamin przedklasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną ( z wyjątkiem takich zajęć edukacyjnych, jak plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka, informatyka, technologia informatyczna, zajęcia komputerowe, technika, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę zadań praktycznych). Uczeń losuje jeden z trzech zestawów pytań ( lub zadań praktycznych) przygotowanych przez egzaminatora uwzględniających poziom wymagań edukacyjnych na ocenę, na którą uczeń egzamin zdaje. Część pisemna egzaminu trwa jedną godzinę lekcyjną; po części pisemnej uczeń przystępuje do części ustnej egzaminu. Ostateczna ocena egzaminu przedklasyfikacyjnego uwzględnia wyniki obu jego części.

10.            Proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną z określonego przedmiotu edukacyjnego uczeń może poprawiać tylko raz - albo w trybie zwykłym, albo w trybie egzaminu przedklasyfikacyjnego, korzystając z jednej tylko formy poprawiania oceny.

11.            W wyniku poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, tak w trybie zwykłym jak i w trybie egzaminu przedklasyfikacyjnego , uczeń nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej niższej od proponowanej.

12.            Fakt poprawienia przez ucznia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, tak w trybie zwykłym, jak i w drodze egzaminu przedklasyfikacyjnego, powinien zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

Kryteria ocen zachowania i tryb wystawiania rocznej oceny z zachowania

 

§ 11.

1.            Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, postawie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.

2.            Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3.            Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)         wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)         przestrzeganie norm etycznych

d)        dbałość o dobre imię i tradycje szkoły,

e)         dbałość o kulturę słowa,

f)         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych ludzi,

g)        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

h)        okazywanie szacunku innym osobom,

i)          udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego.

4.            Do prognozowania i ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania przyjmuje się:

a)    system punktowy w sześciu kategoriach opisujących zachowanie ucznia, a w nich szczegółowe kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów możliwą do uzyskania w poszczególnych kategoriach

 

   (Tabela 1)

OPIS ZACHOWANIA UCZNIA

LICZBA

PUNKTÓW

A)      Dbałość o własny rozwój, motywacja do pracy, aktywność pozaszkolna

Ø  Reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych,

Ø  Ma osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe itp.,

Ø  Rozwija swoje zainteresowania,

Ø  Odnosi sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne poza szkołą np. w klubach sportowych, instytucjach kulturalnych itp. ,

6

Ø  Ma przeciętną motywację do nauki i pracy nad sobą,

3

Ø  Nie ma chęci do samorozwoju.

0

B) Zaangażowanie w życie szkoły, sumienność, poczucie odpowiedzialności

Ø  Zawsze przestrzega Statutu Szkoły, WSO i podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

Ø  Z własnej inicjatywy podejmuje różnorodne prace i zadania na rzecz klasy lub szkoły; rzetelnie wywiązuje się z podjętych zadań bądź powierzonych mu funkcji klasowych lub szkolnych, np.: gospodarza klasy, skarbnika, łącznika z biblioteką, kronikarza (strona internetowa klasy, szkoły), organizatora imprez klasowych lub szkolnych, członka Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta,

Ø  Dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje; uczestniczy w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły; uczestniczy w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę / klasę.

6

Ø Zdarza mu się nie przestrzegać Statutu Szkoły, WSO i nie podporządkowywać zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

Ø Sporadycznie podejmuje dobrowolne działania na rzecz szkoły/klasy i nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

3

Ø Nie przestrzega Statutu Szkoły ,WSO,  zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

Ø Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów,

Ø Swym zachowaniem godzi w dobre imię szkoły i dobro społeczności szkolnej.

-3

C) Postawa moralna i społeczna, stosowny strój szkolny

Ø  W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła,

Ø  Swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej,

Ø  Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w ich sprawach życiowych,

Ø  Wykazuje dużą aktywność w działaniach społecznych w szkole i poza nią, np. stały wolontariat,

Ø  Zawsze przychodzi ubranym schludnie, estetycznie, niewyzywająco.

6

Ø  Postępuje uczciwie, ale nie angażuje się w pomoc innym, w wolontariat,

Ø  Nie zawsze stosuje się do zapisanych w Statucie Szkoły zasad dotyczących dbałości o stosowny i estetyczny strój szkolny.

3

Ø  Niszczy lub kradnie mienie publiczne lub prywatne,

Ø  Nie stosuje się do zapisanych w Statucie Szkoły zasad dotyczących dbałości a stosowny i estetyczny strój szkolny.

-3

D.  Punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne

Ø  0 – 1 h nieusprawiedliwionych , nieliczne spóźnienia (1 -3)

6

Ø  2  – 7 h nieusprawiedliwionych, liczne spóźnienia ( powyżej 3)

5

Ø  8 – 10 h nieusprawiedliwionych, liczne spóźnienia

3

Ø  11 – 30  h nieusprawiedliwionych,

0

Ø  Powyżej 30 h.

-3

E) Takt i kultura ucznia w stosunkach z ludźmi

Ø  Nie narusza nietykalności i godności osobistej własnej, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Ø  Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym poprzez społecznie uznane formy,

Ø  Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji

Ø  Taktowny, życzliwy,

Ø  Dba  o piękno mowy ojczystej

6

Ø Zdarzyło mu się być nietaktownym,

Ø Czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

3

Ø Narusza nietykalność i godność osobistą własną, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,

Ø Agresywny, wulgarny, nietaktowny,

Ø Notorycznie przeszkadzający w prowadzeniu lekcji.

-3

F) Dbałość o zdrowie swoje i innych; postawa wobec nałogów

Ø  Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków psychoaktywnych w szkole i poza nią,

Ø  Respektuje obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i zarządzenia dyrektora.

3

Ø  Zdarzyło mu się sporadycznie palić papierosy na terenie szkoły lub poza nią, np. na wycieczce szkolnej,

Ø  Zdarzyło mu się nie przestrzegać obowiązków ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisanych w Statucie i zarządzeń dyrektora.

1

Ø  Wielokrotnie palił papierosy na terenie szkoły, był pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych na terenie szkoły lub w czasie szkolnych imprez organizowanych poza szkołą,

Ø  Notorycznie łamie obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i zarządzenia dyrektora.

-3

 

b)      procent uzyskanych przez ucznia punktów w zakresie poszczególnych kategorii zamienianą następnie na ocenę zachowania zgodnie z Tabelą 2.

 

        Tabela 2. Skala ocen zachowania.

Ocena zachowania

Zakres punktów

 

wzorowe

33 – 30

bardzo dobre

29– 25

dobre

24 – 17

poprawne

16 – 13

nieodpowiednie

12 – 6

naganna

5- ( -15)

 

c)      „Kartę oceny zachowania” ( Załącznik 1 ), która uwzględnia poszczególne kategorie opisujące zachowanie ucznia, a w szczególności udział ucznia gimnazjum w projekcie edukacyjnym.

 

5.      Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania, prognozowane i ustalane wg zasad określonych w punkcie 4, są korygowane w następujących przypadkach:

a)      gdy uczeń otrzymał naganę dyrektora szkoły, jego najwyższą klasyfikacyjną oceną zachowania może być ocena nieodpowiednia, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 18 z 33 ( 56%) możliwych do uzyskania punktów;

b)      gdy uczeń otrzymał naganę wychowawcy, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być ocena poprawna, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 22 z 33 (67%) możliwych do uzyskania punktów;

c)      gdy uczeń w jednej z następujących kategorii D,  F – otrzymał -3 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być ocena nieodpowiednia

d)     gdy uczeń w jednej z następujących kategorii B i E – otrzymał -3 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być ocena nieodpowiednia lub naganna

6.      Do ustalenia śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania przyjmuje się następujący tryb:

a)      na początku roku szkolnego wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) :

-       kto i w jaki sposób ustala ocenę zachowania,

-       jakie są kryteria oceny zachowania,

-       jakie kryteria należy spełnić na określoną ocenę zachowania,

-       jakie są warunki i tryb uzyskania wyższej niż prognozowana (przewidywana) rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

-       jakie są skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania;

b)   ustalenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca rozpoczyna od jej prognozy dokonanej na podstawie informacji o zachowaniu ucznia odnotowanych przez nauczycieli w „Dzienniku uwag”, własnych obserwacji oraz opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia (opinie mogą mieć formę pisemną lub ustną), które następnie odnosi do szczegółowych kryteriów i przypisanej im liczby punktów w poszczególnych kategoriach wpisując w odpowiednie rubryki „Karty oceny zachowania ucznia” symbole:

+ oznaczający spełnienie przez ucznia określonego kryterium,

-      oznaczający niespełnienie przez ucznia określonego kryterium;

c)         przy prognozowaniu i ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania
( śródrocznej i rocznej ) ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenie rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d)        prognozy śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy co najmniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną,

e)         podstawą prognozy śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia jest suma punktów uzyskanych przez niego w poszczególnych kategoriach w pierwszym okresie danego roku szkolnego,

f)         prognozy rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dokonuje wychowawca co najmniej na miesiąc przed klasyfikacją roczną,

g)        podstawą prognozy rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia jest suma punktów uzyskanych przez niego w poszczególnych kategoriach w pierwszym i drugim okresie danego roku szkolnego,

h)        prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania wychowawca informuje uczniów, a jego rodziców ( prawnych opiekunów ) na zebraniu klasowym, na miesiąc przed klasyfikacją roczną zapoznając ich z „ Kartą oceny zachowania ucznia”,

i)          uczeń zainteresowany podwyższeniem swej prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania musi wystąpić do wychowawcy z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnioną prośbę w tym zakresie nie później niż następnego dnia po zapoznaniu się z prognozowaną dla niego oceną zachowania,

j)          wychowawca, po konsultacji z nauczycielami oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym, zawiera z uczniem ubiegającym się o podwyższenie swej prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kontrakt, w którym uczeń zobowiązuje się w określonym terminie do wykonania zadań ( np. na rzecz klasy, szkoły, naprawienie szkody, zadośćuczynienie za krzywdę) mieszczących się w poszczególnych kategoriach zaproponowanych przez wychowawcę lub przez pedagoga/psychologa szkolnego,

k)        oceny stopnia realizacji zadania, do którego zobowiązał się uczeń w zawartym z wychowawcą kontrakcie, dokonuje wychowawca określając liczbę uzyskanych przez ucznia punktów które następnie uwzględnia przy ewentualnej weryfikacji prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,

l)          na tydzień przed ostatecznym ustaleniem ( wystawieniem ) rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca informuje uczniów o proponowanych im rocznych klasyfikacyjnych ocenach zachowania.

6.      Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania może ulec zmianie w czasie posiedzenia klasyfikacyjnego lub plenarnego rady pedagogicznej w wypadku, gdy zaistnieją nowe okoliczności, które nie były brane pod uwagę w czasie ustalania oceny w trybie określonym w § 9 pkt. 5, ale tylko przy aprobacie wychowawcy.

7.      Postępowanie odwoławcze od ustalonej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania określa § 8 pkt. 1 i 2

 

Zasady przenoszenia ucznia liceum do oddziału o innym profilu kształcenia

 

§ 12.

1.      Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy pierwszej liceum mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o przeniesienie ucznia do oddziału o innym profilu, tj. realizującego inne przedmioty edukacyjne w zakresie rozszerzonym lub przeniesienie do grupy realizującej inny język obcy nowożytny.

2.      Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z poziomu rozszerzonego przedmiotów edukacyjnych, realizowanych w zakresie rozszerzonym w oddziale, do którego uczeń będzie przeniesiony.

3.      Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z języka obcego nowożytnego wybranego przez ucznia.

4.      Egzamin klasyfikacyjny z poziomu rozszerzonego i egzamin klasyfikacyjny z języka obcego nowożytnego wybranego przez ucznia odbywają się w dwóch terminach: na koniec pierwszego semestru, nie później jednak niż do końca lutego, i w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.      Warunkiem przeniesienia ucznia klasy pierwszej liceum do oddziału realizującego inne przedmioty edukacyjne w zakresie rozszerzonym jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z poziomu rozszerzonego z tego przedmiotu.

6.      Warunkiem przeniesienia ucznia klasy pierwszej liceum do grupy realizującej inny język obcy nowożytny jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z tego języka.

7.      Dyrektor szkoły przenosi ucznia liceum do oddziału realizującego inne przedmioty w zakresie rozszerzonym, gdy liczba uczniów tego oddziału jest niższa od 30.

8.      Dyrektor szkoły przenosi ucznia liceum do innej grupy realizującej inny, wybrany przez ucznia język obcy nowożytny, gdy liczba uczniów w tej grupie jest niższa od 15.

 

 

Zasady dokonywania zmiany wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym

 

§ 13.

1.      Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) klasy drugiej liceum mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o przeniesienie ucznia do grupy realizującej inny przedmiot  w zakresie rozszerzonym (w przypadku języka obcego uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się od klasy pierwszej).

2.      Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z poziomu rozszerzonego z wybranego przez ucznia przedmiotu z zakresu rozszerzonego realizowanego w grupie, do której uczeń będzie przeniesiony.

3.      Egzamin klasyfikacyjny z poziomu rozszerzonego z wybranego przez ucznia przedmiotu odbywa się w dwóch terminach: na koniec I semestru ( nie później niż do końca lutego) i w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.      Warunkiem przeniesienia ucznia klasy drugiej liceum do grupy realizującej inny przedmiot w zakresie rozszerzonym jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego co najmniej na ocenę dopuszczającą.

5.      Dyrektor szkoły przenosi ucznia klasy drugiej liceum do grupy realizującej inny przedmiot w zakresie rozszerzonym, gdy liczba uczniów tej grupy jest niższa od 30, a przypadku języka obcego i informatyki liczba uczniów jest niższa od 16.

6.      Uczeń, który zdeklarował realizację trzeciego, czwartego przedmiotu w zakresie rozszerzonym winien odbyć cały cykl kształcenia w tym zakresie w klasie II i III. Tylko w uzasadnionych sytuacjach losowych, zdrowotnych dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na rezygnację z realizacji trzeciego, czwartego przedmiotu w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że nie zaburzy to organizacji pracy szkoły.

 

 

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 14.

1.      Wychowawcy są zobowiązani na początku roku szkolnego do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) zostają przez wychowawców poinformowani o możliwościach zapoznania się z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, które udostępnione będą w czytelni, bibliotece i sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni

w dniu 31.08.2015 r.

 

 

 

 


Pobierz tekst

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.10.2011
Data udostępnienia informacji: 27.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2016 12:08 Aktualizacja treści Marek Telecki
17.11.2015 12:05 Aktualizacja treści Marek Telecki
16.09.2015 13:52 Aktualizacja treści Marek Telecki
13.11.2013 12:03 Aktualizacja treści Marek Telecki
13.11.2013 12:01 Aktualizacja treści Marek Telecki
04.09.2013 13:35 Aktualizacja treści Marek Telecki
17.06.2013 14:11 Zmiana załącznika Marek Telecki
17.06.2013 14:08 Aktualizacja treści Marek Telecki
28.02.2013 10:07 Aktualizacja treści Marek Telecki
13.12.2012 14:25 Aktualizacja treści Marek Telecki
27.10.2012 10:40 Aktualizacja treści Marek Telecki
22.05.2012 10:42 Aktualizacja treści Marek Telecki
25.10.2011 14:20 Zmiana załącznika Marek Telecki
25.10.2011 13:49 Korekta Michał Kowalski
25.10.2011 13:45 Korekta Michał Kowalski
25.10.2011 13:45 Zmiana załącznika Marek Telecki
21.10.2011 13:00 Zmiana załącznika Marek Telecki
21.10.2011 12:46 Aktualizacja treści Marek Telecki
13.10.2010 11:40 Korekta Marek Telecki
13.10.2010 11:38 Aktualizacja treści Marek Telecki
09.06.2010 14:34 Korekta Marek Telecki